ABUSER

#2YJRGGQUY

13

5 686

5 922

Cấp 11 7000/2000 Cấp 11 7000/2000 Cấp 12 5000/5000 Cấp 12 5000/5000 Cấp 12 5000/5000 Cấp 12 5000/5000 Cấp 12 5000/5000 Cấp 12 5000/5000 Cấp 12 5000/5000 Cấp 12 5000/5000 Cấp 12 5000/5000 Cấp 10 2200/400 Cấp 11 1800/800 Cấp 12 1000/1000 Cấp 12 1000/1000 Cấp 11 1800/800 Cấp 12 250/1000 Cấp 12 1000/1000 Cấp 12 1000/1000 Cấp 10 2200/400 Cấp 11 83/100 Cấp 12 58/200 Cấp 11 267/100 Cấp 10 67/50 Cấp 12 107/200 Cấp 12 156/200 Cấp 11 186/100 Cấp 12 122/200 Cấp 11 203/100 Cấp 12 134/200 Cấp 12 200/200 Cấp 12 198/200 Cấp 12 68/200 Cấp 10 201/50 Cấp 11 134/100 Cấp 12 125/200 Cấp 12 3/20 Cấp 12 6/20 Cấp 12 8/20 Cấp 12 8/20 Cấp 12 0/20 Cấp 12 4/20 Cấp 12 3/20 Cấp 12 5/20 Cấp 10 0/4 Cấp 12 2/20 Cấp 12 5/20 Cấp 12 3/20 Cấp 12 0/20 Cấp 12 2/20

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
3/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 17
6/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 14
8/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 12
8/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 12
0/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 20
4/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 16
3/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 17
5/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 15
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
2/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 18
5/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 15
3/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 17
0/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 20
2/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 18

Đường đến tối đa (44/94)

9 10 11 12 13
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
400/400
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
250/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 750Thời gian yêu cầu:  ~63 ngày
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
400/400
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
83/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 217Thời gian yêu cầu:  ~55 tuần
58/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 142Thời gian yêu cầu:  ~36 tuần
100/100
167/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 33Thời gian yêu cầu:  ~9 tuần
50/50
17/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 283Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
107/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 93Thời gian yêu cầu:  ~24 tuần
156/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 44Thời gian yêu cầu:  ~11 tuần
100/100
86/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 114Thời gian yêu cầu:  ~29 tuần
122/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 78Thời gian yêu cầu:  ~20 tuần
100/100
103/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 97Thời gian yêu cầu:  ~25 tuần
134/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 66Thời gian yêu cầu:  ~17 tuần
200/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
198/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 2Thời gian yêu cầu:  ~1 tuần
68/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 132Thời gian yêu cầu:  ~33 tuần
50/50
100/100
51/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 149Thời gian yêu cầu:  ~38 tuần
100/100
34/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 166Thời gian yêu cầu:  ~42 tuần
125/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 75Thời gian yêu cầu:  ~19 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 13)

-3 -2 -1
11 13
13
11 13
12 13
13
13
12 13
13
13
12 13
13
13
12 13
12 13
12 13
13
12 13
13
13
13
13
13
12 13
12 13
10 13
11 13
12 13
13
13
12 13
13
13
13
13
13
13
13
13
11 13
13
12 13
13
12 13
13
13
13
13
12 13
10 13
13
11 13
12 13
11 12 13
13
10 11 13
13
12 13
12 13
11 12 13
13
12 13
13
13
11 12 13
13
13
12 13
12 13
12 13
12 13
13
10 12 13
13
11 12 13
12 13
13
13
13
13
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
10 13
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
13

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord