Dantheman

#2YGV8Q2YR

10

4 197

4 964

bigpeengang

Co-leader

Thẻ còn thiếu (1/94)

Huyền thoại (1/17)

Tiêu chuẩn giải đấu (63/94)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 4→9: 7550
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
26/100
Chi phí nâng cấp 3→8: 3600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 74Thời gian yêu cầu:  ~7 ngày
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
20/20
50/50
96/100
Chi phí nâng cấp 6→8: 3000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 4Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
1/2
0/4
0/10
0/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 185Thời gian yêu cầu:  ~16 ngày
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 4→9: 7550
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
3/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 7Thời gian yêu cầu:  ~2 tuần
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
5/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 5Thời gian yêu cầu:  ~2 tuần
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
4/4
5/10
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 5Thời gian yêu cầu:  ~2 tuần
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000

Huyền thoại (16/17)

9 10 11 12 13
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
2/2
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 33
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33

Đường đến tối đa (0/94)

9 10 11 12 13
541/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 8259Thời gian yêu cầu:  ~69 ngày
535/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 8265Thời gian yêu cầu:  ~69 ngày
756/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 8044Thời gian yêu cầu:  ~68 ngày
553/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 8247Thời gian yêu cầu:  ~69 ngày
40/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 6960Thời gian yêu cầu:  ~58 ngày
580/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 8220Thời gian yêu cầu:  ~69 ngày
800/800
227/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 7773Thời gian yêu cầu:  ~65 ngày
553/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 7447Thời gian yêu cầu:  ~63 ngày
745/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 8055Thời gian yêu cầu:  ~68 ngày
800/800
238/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 7762Thời gian yêu cầu:  ~65 ngày
447/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 8353Thời gian yêu cầu:  ~70 ngày
434/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 8366Thời gian yêu cầu:  ~70 ngày
400/400
486/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 8314Thời gian yêu cầu:  ~70 ngày
410/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 8390Thời gian yêu cầu:  ~70 ngày
400/400
736/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 8064Thời gian yêu cầu:  ~68 ngày
406/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 8394Thời gian yêu cầu:  ~70 ngày
400/400
800/800
454/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 4→10: 15550Chi phí nâng cấp 4→13: 185550Thẻ cần thiết: 7546Thời gian yêu cầu:  ~63 ngày
800/800
229/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 7771Thời gian yêu cầu:  ~65 ngày
697/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 8103Thời gian yêu cầu:  ~68 ngày
611/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 8189Thời gian yêu cầu:  ~69 ngày
400/400
465/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 8335Thời gian yêu cầu:  ~70 ngày
800/800
17/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 7983Thời gian yêu cầu:  ~67 ngày
790/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 8010Thời gian yêu cầu:  ~67 ngày
400/400
658/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 8142Thời gian yêu cầu:  ~68 ngày
100/100
122/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 2278Thời gian yêu cầu:  ~190 ngày
285/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1915Thời gian yêu cầu:  ~160 ngày
100/100
59/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 2341Thời gian yêu cầu:  ~196 ngày
165/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2235Thời gian yêu cầu:  ~187 ngày
62/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2338Thời gian yêu cầu:  ~195 ngày
71/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2329Thời gian yêu cầu:  ~195 ngày
100/100
168/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2232Thời gian yêu cầu:  ~186 ngày
200/200
12/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2188Thời gian yêu cầu:  ~183 ngày
103/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2097Thời gian yêu cầu:  ~175 ngày
27/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2373Thời gian yêu cầu:  ~198 ngày
166/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2234Thời gian yêu cầu:  ~187 ngày
200/200
11/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2189Thời gian yêu cầu:  ~183 ngày
100/100
90/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 2310Thời gian yêu cầu:  ~193 ngày
100/100
168/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 2232Thời gian yêu cầu:  ~186 ngày
100/100
67/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2333Thời gian yêu cầu:  ~195 ngày
101/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2299Thời gian yêu cầu:  ~192 ngày
204/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1996Thời gian yêu cầu:  ~167 ngày
400/400
16/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1784Thời gian yêu cầu:  ~149 ngày
100/100
21/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2379Thời gian yêu cầu:  ~199 ngày
100/100
44/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2356Thời gian yêu cầu:  ~197 ngày
100/100
142/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 2258Thời gian yêu cầu:  ~189 ngày
100/100
76/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2324Thời gian yêu cầu:  ~194 ngày
100/100
154/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 4→9: 7550Chi phí nâng cấp 4→13: 185550Thẻ cần thiết: 2246Thời gian yêu cầu:  ~188 ngày
10/10
13/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 357Thời gian yêu cầu:  ~90 tuần
25/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 325Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
10/10
20/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 350Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
3/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 347Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
32/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 318Thời gian yêu cầu:  ~80 tuần
10/10
12/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 358Thời gian yêu cầu:  ~90 tuần
12/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 358Thời gian yêu cầu:  ~90 tuần
10/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 360Thời gian yêu cầu:  ~90 tuần
19/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 331Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
10/10
4/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 366Thời gian yêu cầu:  ~92 tuần
7/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 343Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
1/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 369Thời gian yêu cầu:  ~93 tuần
14/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 356Thời gian yêu cầu:  ~89 tuần
16/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 354Thời gian yêu cầu:  ~89 tuần
23/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 327Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
10/10
9/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 361Thời gian yêu cầu:  ~91 tuần
20/20
26/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 324Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần
4/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 366Thời gian yêu cầu:  ~92 tuần
13/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 337Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
8/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 362Thời gian yêu cầu:  ~91 tuần
10/10
12/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 358Thời gian yêu cầu:  ~90 tuần
10/10
7/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 363Thời gian yêu cầu:  ~91 tuần
10/10
14/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 356Thời gian yêu cầu:  ~89 tuần
9/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 341Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 10)

-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 +1
9 10
9 10
9 10
9 10
10 11
9 10
9 10
10
9 10
9 10
9 10
9 10
7 9 10
9 10
5 9 10
9 10
4 10
9 10
9 10
9 10
8 9 10
9 10
9 10
3 9 10
3 9 10
10
7 9 10
9 10
9 10
3 8 10
9 10
8 9 10
9 10
10
9 10
9 10
9 10
6 9 10
5 9 10
6 8 10
3 10
8 9 10
9 10
10
10 11
8 9 10
8 9 10
6 9 10
8 9 10
4 9 10
8 9 10
10
8 10
10
8 10
10
8 9 10
9 10
9 10
10
8 9 10
10
9 10
9 10
8 10
9 10
10
6 9 10
7 8 10
9 10
9 10
10
9 10
8 9 10
6 9 10
7 9 10
10
9 10
9 10
9 10
9 10
10
9 10
10
10
10
10
10
10
9 10
10
9 10
10

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord