antrax

#2YGCC9CUQ

9

3 134

3 231

los del 6 D

Co-leader

Skeletons Cấp 7 635/200 Ice Spirit Cấp 7 120/200 Goblins Cấp 8 332/400 Spear Goblins Cấp 8 151/400 Zap Cấp 8 276/400 Bats Cấp 7 215/200 Fire Spirits Cấp 8 281/400 Giant Snowball Cấp 6 300/100 Archers Cấp 8 283/400 Arrows Cấp 9 186/800 Knight Cấp 8 110/400 Minion Cấp 9 158/800 Bomber Cấp 9 171/800 Cannon Cấp 9 58/800 Skeleton Barrel Cấp 8 81/400 Goblin Gang Cấp 7 224/200 Firecracker   Mortar Cấp 7 395/200 Tesla Cấp 8 350/400 Barbarians Cấp 8 347/400 Minion Horde Cấp 9 212/800 Rascals Cấp 7 223/200 Royal Giant Cấp 8 53/400 Elite Barbarians Cấp 8 283/400 Royal Recruits Cấp 6 333/100 Heal Cấp 7 56/50 Ice Golem Cấp 7 39/50 Tombstone Cấp 8 52/100 Mega Minion Cấp 7 51/50 Dart Goblin Cấp 6 34/20 Earthquake Cấp 7 29/50 Elixir Golem   Fireball Cấp 8 22/100 Mini P.E.K.K.A Cấp 7 88/50 Musketeer Cấp 8 55/100 Hog Rider Cấp 7 23/50 Valkyrie Cấp 7 39/50 Battle Ram Cấp 6 62/20 Furnace Cấp 7 97/50 Flying Machine Cấp 7 76/50 Bomb Tower Cấp 7 75/50 Zappies   Battle Healer   Goblin Cage   Giant Cấp 7 54/50 Goblin Hut Cấp 7 108/50 Inferno Tower Cấp 7 46/50 Wizard Cấp 9 90/200 Royal Hogs Cấp 6 25/20 Rocket Cấp 8 84/100 Elixir Collector Cấp 8 31/100 Barbarian Hut Cấp 7 71/50 Three Musketeers Cấp 8 3/100 Mirror Cấp 8 7/10 Wall Breakers Cấp 6 1/2 Barbarian Barrel Cấp 8 2/10 Rage Cấp 8 7/10 Skeleton Army Cấp 7 4/4 Goblin Barrel Cấp 8 6/10 Tornado Cấp 8 3/10 Guards Cấp 7 2/4 Clone   Baby Dragon Cấp 8 1/10 Hunter Cấp 6 3/2 Poison Cấp 8 4/10 Dark Prince Cấp 7 0/4 Freeze Cấp 8 2/10 Prince Cấp 8 0/10 Witch Cấp 7 3/4 Balloon Cấp 9 3/20 Bowler Cấp 6 3/2 Cannon Cart Cấp 9 5/20 Electro Dragon   Executioner   Giant Skeleton Cấp 8 8/10 Lightning Cấp 8 13/10 X-Bow Cấp 9 17/20 Goblin Giant Cấp 7 3/4 P.E.K.K.A Cấp 7 0/4 Golem Cấp 7 0/4 The Log   Miner Cấp 10 0/4 Princess Cấp 10 0/4 Ice Wizard   Bandit   Fisherman   Royal Ghost   Magic Archer   Night Witch   Inferno Dragon   Lumberjack   Electro Wizard   Ram Rider Cấp 9 1/2 Graveyard   Sparky   Lava Hound Cấp 10 0/4 Mega Knight  

Thẻ còn thiếu (21/97)

Chưa được mở khóa (≤Đấu trường 10)

Huyền thoại (13/17)

Từ đấu trường cao hơn (>Đấu trường 10)

Tiêu chuẩn giải đấu (13/97)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
120/200
0/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 480Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
332/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 68Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
151/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 249Thời gian yêu cầu:  ~3 ngày
276/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 124Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
200/200
15/400
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 385Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
281/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 119Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
100/100
200/200
0/400
Chi phí nâng cấp 6→8: 3000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 400Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
283/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 117Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
110/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 290Thời gian yêu cầu:  ~3 ngày
81/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 319Thời gian yêu cầu:  ~3 ngày
200/200
24/400
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 376Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
200/200
195/400
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 205Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
350/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 50Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
347/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 53Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
200/200
23/400
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 377Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
53/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 347Thời gian yêu cầu:  ~3 ngày
283/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 117Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
100/100
200/200
33/400
Chi phí nâng cấp 6→8: 3000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 367Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
50/50
6/100
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 94Thời gian yêu cầu:  ~8 ngày
39/50
0/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 111Thời gian yêu cầu:  ~10 ngày
52/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 48Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
50/50
1/100
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 99Thời gian yêu cầu:  ~9 ngày
20/20
14/50
0/100
Chi phí nâng cấp 6→7: 1000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 136Thời gian yêu cầu:  ~12 ngày
29/50
0/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 121Thời gian yêu cầu:  ~11 ngày
22/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 78Thời gian yêu cầu:  ~7 ngày
50/50
38/100
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 62Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày
55/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 45Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
23/50
0/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 127Thời gian yêu cầu:  ~11 ngày
39/50
0/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 111Thời gian yêu cầu:  ~10 ngày
20/20
42/50
0/100
Chi phí nâng cấp 6→7: 1000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 108Thời gian yêu cầu:  ~9 ngày
50/50
47/100
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 53Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
50/50
26/100
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 74Thời gian yêu cầu:  ~7 ngày
50/50
25/100
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 75Thời gian yêu cầu:  ~7 ngày
50/50
4/100
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 96Thời gian yêu cầu:  ~8 ngày
50/50
58/100
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 42Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
46/50
0/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 104Thời gian yêu cầu:  ~9 ngày
20/20
5/50
0/100
Chi phí nâng cấp 6→7: 1000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 145Thời gian yêu cầu:  ~13 ngày
84/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 16Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
31/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 69Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày
50/50
21/100
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 79Thời gian yêu cầu:  ~7 ngày
3/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 97Thời gian yêu cầu:  ~9 ngày
7/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 3Thời gian yêu cầu:  ~1 tuần
1/2
0/4
0/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 15Thời gian yêu cầu:  ~4 tuần
2/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 8Thời gian yêu cầu:  ~2 tuần
7/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 3Thời gian yêu cầu:  ~1 tuần
4/4
0/10
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 10Thời gian yêu cầu:  ~3 tuần
6/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 4Thời gian yêu cầu:  ~1 tuần
3/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 7Thời gian yêu cầu:  ~2 tuần
2/4
0/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 12Thời gian yêu cầu:  ~3 tuần
1/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 9Thời gian yêu cầu:  ~3 tuần
2/2
1/4
0/10
Chi phí nâng cấp 6→7: 400Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 13Thời gian yêu cầu:  ~4 tuần
4/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 6Thời gian yêu cầu:  ~2 tuần
0/4
0/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 14Thời gian yêu cầu:  ~4 tuần
2/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 8Thời gian yêu cầu:  ~2 tuần
0/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 10Thời gian yêu cầu:  ~3 tuần
3/4
0/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 11Thời gian yêu cầu:  ~3 tuần
2/2
1/4
0/10
Chi phí nâng cấp 6→7: 400Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 13Thời gian yêu cầu:  ~4 tuần
8/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 2Thời gian yêu cầu:  ~1 tuần
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
3/4
0/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 11Thời gian yêu cầu:  ~3 tuần
0/4
0/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 14Thời gian yêu cầu:  ~4 tuần
0/4
0/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 14Thời gian yêu cầu:  ~4 tuần

Huyền thoại (4/17)

9 10 11 12 13
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 9)

-3 -2 -1 +1
7 9
7 9
8 9
8 9
8 9
7 8 9
8 9
6 8 9
8 9
9
8 9
9
9
9
8 9
7 8 9
7 8 9
8 9
8 9
9
7 8 9
8 9
8 9
6 8 9
7 8 9
7 9
8 9
7 8 9
6 7 9
7 9
8 9
7 8 9
8 9
7 9
7 9
6 7 9
7 8 9
7 8 9
7 8 9
7 8 9
7 8 9
7 9
9
6 7 9
8 9
8 9
7 8 9
8 9
8 9
6 9
8 9
8 9
7 8 9
8 9
8 9
7 9
8 9
6 7 9
8 9
7 9
8 9
8 9
7 9
9
6 7 9
9
8 9
8 9
9
7 9
7 9
7 9
9 10
9 10
9
9 10

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord