javijr

#2VPRCPV

12

5 677

5 735

Cấp 9 8800/800 Cấp 10 8000/1000 Cấp 4 9013/20 Cấp 10 8000/1000 Cấp 10 6812/1000 Cấp 11 7000/2000 Cấp 9 4432/800 Cấp 10 8000/1000 Cấp 10 6639/1000 Cấp 11 6743/2000 Cấp 12 5000/5000 Cấp 9 8800/800 Cấp 1 6372/2 Cấp 1 6956/2 Cấp 1 9586/2 Cấp 10 8000/1000 Cấp 9 7320/800 Cấp 1 4689/2 Cấp 10 8000/1000 Cấp 1 4973/2 Cấp 3 1217/2 Cấp 10 1026/400 Cấp 6 1251/20 Cấp 11 59/800 Cấp 12 961/1000 Cấp 3 98/2 Cấp 9 175/200 Cấp 12 96/1000 Cấp 10 382/400 Cấp 11 199/800 Cấp 12 73/1000 Cấp 11 438/800 Cấp 9 766/200 Cấp 9 693/200 Cấp 4 1242/4 Cấp 9 712/200 Cấp 3 313/2 Cấp 10 607/400 Cấp 9 1344/200 Cấp 10 688/400 Cấp 11 1201/800 Cấp 3 744/2 Cấp 10 1176/400 Cấp 10 672/400 Cấp 9 1268/200 Cấp 6 1098/20 Cấp 8 116/10 Cấp 9 30/20 Cấp 6 144/2 Cấp 9 71/20 Cấp 6 41/2 Cấp 10 55/50 Cấp 9 40/20 Cấp 6 137/2 Cấp 6 110/2 Cấp 10 52/50 Cấp 6 58/2 Cấp 11 100/100 Cấp 10 75/50 Cấp 6 80/2 Cấp 10 60/50 Cấp 10 50/50 Cấp 12 43/200 Cấp 10 128/50 Cấp 9 68/20 Cấp 6 65/2 Cấp 11 130/100 Cấp 6 96/2 Cấp 11 66/100 Cấp 6 120/2 Cấp 6 81/2 Cấp 11 110/100 Cấp 11 108/100 Cấp 10 0/4 Cấp 10 2/4 Cấp 12 9/20 Cấp 12 10/20 Cấp 10 1/4 Cấp 9 1/2 Cấp 9 1/2 Cấp 10 0/4 Cấp 9 5/2 Cấp 10 0/4 Cấp 9 2/2 Cấp 9 2/2 Cấp 9 2/2 Cấp 12 16/20 Cấp 9 10/2 Cấp 10 2/4

Tiêu chuẩn giải đấu (70/94)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 4→9: 7550
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
12/100
Chi phí nâng cấp 3→8: 3600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 88Thời gian yêu cầu:  ~8 ngày
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 4→9: 7550
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
9/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 11
10/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 10
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
2/2
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 31
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
16/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 4
2/2
4/4
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→12: 75000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 26
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32

Đường đến tối đa (5/94)

9 10 11 12 13
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
4813/5000
Chi phí nâng cấp 4→12: 85550Chi phí nâng cấp 4→13: 185550Thẻ cần thiết: 187Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
1000/1000
2000/2000
3812/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1188Thời gian yêu cầu:  ~10 ngày
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
800/800
1000/1000
2000/2000
632/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 4368Thời gian yêu cầu:  ~37 ngày
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
1000/1000
2000/2000
3639/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1361Thời gian yêu cầu:  ~12 ngày
2000/2000
4743/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 257Thời gian yêu cầu:  ~3 ngày
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
2172/5000
Chi phí nâng cấp 1→12: 85625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 2828Thời gian yêu cầu:  ~24 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
2756/5000
Chi phí nâng cấp 1→12: 85625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 2244Thời gian yêu cầu:  ~19 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 1→13: 185625
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
800/800
1000/1000
2000/2000
3520/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1480Thời gian yêu cầu:  ~13 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
489/5000
Chi phí nâng cấp 1→12: 85625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 4511Thời gian yêu cầu:  ~38 ngày
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
773/5000
Chi phí nâng cấp 1→12: 85625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 4227Thời gian yêu cầu:  ~36 ngày
100/100
200/200
400/400
517/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→11: 35600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1283Thời gian yêu cầu:  ~107 ngày
400/400
626/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1174Thời gian yêu cầu:  ~98 ngày
100/100
200/200
400/400
551/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→11: 35000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1249Thời gian yêu cầu:  ~105 ngày
59/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1741Thời gian yêu cầu:  ~146 ngày
961/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 39Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
175/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2225Thời gian yêu cầu:  ~186 ngày
96/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 904Thời gian yêu cầu:  ~76 ngày
382/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1818Thời gian yêu cầu:  ~152 ngày
199/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1601Thời gian yêu cầu:  ~134 ngày
73/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 927Thời gian yêu cầu:  ~78 ngày
438/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1362Thời gian yêu cầu:  ~114 ngày
200/200
400/400
166/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1634Thời gian yêu cầu:  ~137 ngày
200/200
400/400
93/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1707Thời gian yêu cầu:  ~143 ngày
100/100
200/200
400/400
542/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 4→11: 35550Chi phí nâng cấp 4→13: 185550Thẻ cần thiết: 1258Thời gian yêu cầu:  ~105 ngày
200/200
400/400
112/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1688Thời gian yêu cầu:  ~141 ngày
100/100
200/200
13/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 2187Thời gian yêu cầu:  ~183 ngày
400/400
207/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1593Thời gian yêu cầu:  ~133 ngày
200/200
400/400
744/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1056Thời gian yêu cầu:  ~88 ngày
400/400
288/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1512Thời gian yêu cầu:  ~126 ngày
800/800
401/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 599Thời gian yêu cầu:  ~50 ngày
100/100
200/200
400/400
44/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→11: 35600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1756Thời gian yêu cầu:  ~147 ngày
400/400
776/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1024Thời gian yêu cầu:  ~86 ngày
400/400
272/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1528Thời gian yêu cầu:  ~128 ngày
200/200
400/400
668/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1132Thời gian yêu cầu:  ~95 ngày
100/100
200/200
400/400
398/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→11: 35000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1402Thời gian yêu cầu:  ~117 ngày
10/10
20/20
50/50
36/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 264Thời gian yêu cầu:  ~66 tuần
20/20
10/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 340Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
10/10
20/20
50/50
64/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 236Thời gian yêu cầu:  ~59 tuần
20/20
50/50
1/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 299Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
10/10
20/20
11/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 339Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
50/50
5/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 295Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
20/20
20/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 330Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
10/10
20/20
50/50
57/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 243Thời gian yêu cầu:  ~61 tuần
10/10
20/20
50/50
30/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 270Thời gian yêu cầu:  ~68 tuần
50/50
2/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 298Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
10/10
20/20
28/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 322Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần
100/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 200Thời gian yêu cầu:  ~50 tuần
50/50
25/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 275Thời gian yêu cầu:  ~69 tuần
10/10
20/20
50/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 300Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
50/50
10/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 290Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
50/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 300Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
43/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 157Thời gian yêu cầu:  ~40 tuần
50/50
78/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 222Thời gian yêu cầu:  ~56 tuần
20/20
48/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 302Thời gian yêu cầu:  ~76 tuần
10/10
20/20
35/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 315Thời gian yêu cầu:  ~79 tuần
100/100
30/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 170Thời gian yêu cầu:  ~43 tuần
10/10
20/20
50/50
16/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 284Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
66/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 234Thời gian yêu cầu:  ~59 tuần
10/10
20/20
50/50
40/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 260Thời gian yêu cầu:  ~65 tuần
10/10
20/20
50/50
1/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 299Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
100/100
10/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 190Thời gian yêu cầu:  ~48 tuần
100/100
8/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 192Thời gian yêu cầu:  ~48 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 12)

-11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 +1
9 12 13
10 12 13
4 12
10 12 13
10 12
11 12 13
12 13
9 12
10 12 13
12 13
10 12
11 12
12 13
9 12 13
1 12
1 12
1 12 13
10 12 13
12 13
9 12
1 12
12 13
10 12 13
1 12
3 11 12
10 11 12
6 11 12
11 12
12
3 8 12
9 12
12
10 12
11 12
12
11 12
9 11 12
9 11 12
4 11 12
9 11 12
3 9 12
10 11 12
9 11 12
10 11 12
11 12
3 10 12
10 11 12
10 11 12
9 11 12
6 11 12
8 11 12
9 10 12
6 11 12
9 11 12
6 10 12
10 11 12
9 10 12
6 11 12
6 11 12
10 11 12
6 10 12
11 12
10 11 12
6 10 12
10 11 12
10 11 12
12
10 11 12
9 10 12
6 10 12
11 12
6 11 12
11 12
6 11 12
6 10 12
11 12
11 12
10 12
10 12
12
12
10 12
9 12
9 12
10 12
9 10 12
10 12
9 10 12
12 13
9 10 12
9 10 12
12
9 11 12
10 12

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord