PotPot

#2VJ9JVPR

11

4 620

5 122

Thẻ còn thiếu (1/95)

Chưa được mở khóa (≤Đấu trường 13)

Tiêu chuẩn giải đấu (77/95)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
81/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 19Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
2/2
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 33
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 26
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
2/2
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 33
2/2
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 32
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30

Đường đến tối đa (0/95)

9 10 11 12 13
800/800
580/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 7420Thời gian yêu cầu:  ~62 ngày
800/800
2/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 7998Thời gian yêu cầu:  ~67 ngày
800/800
939/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 7061Thời gian yêu cầu:  ~59 ngày
800/800
273/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 7727Thời gian yêu cầu:  ~65 ngày
61/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 7939Thời gian yêu cầu:  ~67 ngày
283/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 6717Thời gian yêu cầu:  ~56 ngày
485/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 6515Thời gian yêu cầu:  ~55 ngày
400/400
601/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 8199Thời gian yêu cầu:  ~69 ngày
800/800
318/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 7682Thời gian yêu cầu:  ~65 ngày
400/400
760/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 8040Thời gian yêu cầu:  ~67 ngày
800/800
431/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 7569Thời gian yêu cầu:  ~64 ngày
926/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 6074Thời gian yêu cầu:  ~51 ngày
400/400
800/800
48/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 7952Thời gian yêu cầu:  ~67 ngày
800/800
74/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 7926Thời gian yêu cầu:  ~67 ngày
149/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 7851Thời gian yêu cầu:  ~66 ngày
667/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 7333Thời gian yêu cầu:  ~62 ngày
400/400
800/800
214/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 7786Thời gian yêu cầu:  ~65 ngày
800/800
562/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 7438Thời gian yêu cầu:  ~62 ngày
800/800
203/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 7797Thời gian yêu cầu:  ~65 ngày
298/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 6702Thời gian yêu cầu:  ~56 ngày
400/400
598/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 8202Thời gian yêu cầu:  ~69 ngày
400/400
636/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 8164Thời gian yêu cầu:  ~69 ngày
800/800
478/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 7522Thời gian yêu cầu:  ~63 ngày
400/400
800/800
65/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 7935Thời gian yêu cầu:  ~67 ngày
100/100
200/200
28/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2172Thời gian yêu cầu:  ~181 ngày
200/200
83/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2117Thời gian yêu cầu:  ~177 ngày
178/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2222Thời gian yêu cầu:  ~186 ngày
35/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2165Thời gian yêu cầu:  ~181 ngày
100/100
100/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2300Thời gian yêu cầu:  ~192 ngày
167/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2033Thời gian yêu cầu:  ~170 ngày
58/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2342Thời gian yêu cầu:  ~196 ngày
74/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2126Thời gian yêu cầu:  ~178 ngày
21/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2379Thời gian yêu cầu:  ~199 ngày
117/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2283Thời gian yêu cầu:  ~191 ngày
118/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2282Thời gian yêu cầu:  ~191 ngày
148/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2052Thời gian yêu cầu:  ~171 ngày
100/100
149/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2251Thời gian yêu cầu:  ~188 ngày
100/100
200/200
56/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2144Thời gian yêu cầu:  ~179 ngày
100/100
148/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2252Thời gian yêu cầu:  ~188 ngày
100/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2100Thời gian yêu cầu:  ~175 ngày
200/200
9/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2191Thời gian yêu cầu:  ~183 ngày
96/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2304Thời gian yêu cầu:  ~192 ngày
158/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2242Thời gian yêu cầu:  ~187 ngày
655/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1145Thời gian yêu cầu:  ~96 ngày
100/100
45/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2355Thời gian yêu cầu:  ~197 ngày
200/200
13/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2187Thời gian yêu cầu:  ~183 ngày
54/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2146Thời gian yêu cầu:  ~179 ngày
100/100
152/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2248Thời gian yêu cầu:  ~188 ngày
61/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2339Thời gian yêu cầu:  ~195 ngày
10/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 360Thời gian yêu cầu:  ~90 tuần
13/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 357Thời gian yêu cầu:  ~90 tuần
52/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 248Thời gian yêu cầu:  ~62 tuần
5/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 365Thời gian yêu cầu:  ~92 tuần
3/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 297Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
67/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 233Thời gian yêu cầu:  ~59 tuần
6/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 344Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
48/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 302Thời gian yêu cầu:  ~76 tuần
35/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 315Thời gian yêu cầu:  ~79 tuần
43/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 257Thời gian yêu cầu:  ~65 tuần
14/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 336Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
20/20
2/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 348Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
14/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 356Thời gian yêu cầu:  ~89 tuần
13/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 357Thời gian yêu cầu:  ~90 tuần
5/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 365Thời gian yêu cầu:  ~92 tuần
20/20
9/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 341Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
22/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 328Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
11/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 359Thời gian yêu cầu:  ~90 tuần
10/10
20/20
28/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 322Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần
13/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 337Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
20/20
26/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 324Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần
11/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 339Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
23/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 327Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
9/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 341Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
10/10
20/20
20/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 330Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
32/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 318Thời gian yêu cầu:  ~80 tuần
5/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 345Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 11)

-3 -2 -1
9 10 11
9 10 11
9 10 11
9 10 11
10 11
11
11
8 9 11
9 10 11
8 9 11
9 10 11
11
8 10 11
9 10 11
10 11
10 11
8 10 11
9 10 11
9 10 11
11
8 9 11
8 9 11
9 10 11
8 10 11
8 10 11
9 10 11
9 11
10 11
8 11
8 9 11
10 11
9 11
10 11
9 11
9 11
9 11
10 11
8 9 11
8 10 11
8 9 11
10 11
9 10 11
9 11
9 11
11
8 9 11
9 10 11
10 11
8 9 11
9 11
9 11
9 11
11
9 11
11
11
10 11
10 11
10 11
11
10 11
9 10 11
9 11
9 11
9 11
9 10 11
10 11
9 11
8 10 11
10 11
9 10 11
10 11
10 11
10 11
8 10 11
10 11
10 11
10 11
10 11
10 11
9 11
10 11
9 10 11
10 11
10 11
10 11
11
10 11
11
9 11
10 11
9 10 11
9 10 11
11

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord