DanilinhoPG

#2VG8YRR98

12

5 320

5 672

Thẻ còn thiếu (1/95)

Chưa được mở khóa (≤Đấu trường 13)

Tiêu chuẩn giải đấu (82/95)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
12/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 8
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
4/4
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 29
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
6/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 24

Đường đến tối đa (7/95)

9 10 11 12 13
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
2412/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2588Thời gian yêu cầu:  ~22 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
2679/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2321Thời gian yêu cầu:  ~20 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
2943/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2057Thời gian yêu cầu:  ~18 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
2638/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2362Thời gian yêu cầu:  ~20 ngày
2000/2000
2427/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 2573Thời gian yêu cầu:  ~22 ngày
2000/2000
3152/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1848Thời gian yêu cầu:  ~16 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
3679/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1321Thời gian yêu cầu:  ~12 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
1700/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 3300Thời gian yêu cầu:  ~28 ngày
1000/1000
2000/2000
2074/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2926Thời gian yêu cầu:  ~25 ngày
3012/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 1988Thời gian yêu cầu:  ~17 ngày
1000/1000
2000/2000
2330/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2670Thời gian yêu cầu:  ~23 ngày
1000/1000
2000/2000
3744/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1256Thời gian yêu cầu:  ~11 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
2088/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2912Thời gian yêu cầu:  ~25 ngày
1000/1000
2000/2000
3053/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1947Thời gian yêu cầu:  ~17 ngày
1000/1000
2000/2000
2567/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2433Thời gian yêu cầu:  ~21 ngày
2000/2000
4737/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 263Thời gian yêu cầu:  ~3 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
3038/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1962Thời gian yêu cầu:  ~17 ngày
2000/2000
1526/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 3474Thời gian yêu cầu:  ~29 ngày
1000/1000
2000/2000
1592/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 3408Thời gian yêu cầu:  ~29 ngày
1000/1000
2000/2000
2967/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2033Thời gian yêu cầu:  ~17 ngày
1000/1000
2000/2000
1445/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 3555Thời gian yêu cầu:  ~30 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
797/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 4203Thời gian yêu cầu:  ~36 ngày
100/100
200/200
400/400
534/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1266Thời gian yêu cầu:  ~106 ngày
400/400
636/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1164Thời gian yêu cầu:  ~97 ngày
400/400
552/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1248Thời gian yêu cầu:  ~104 ngày
200/200
400/400
323/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1477Thời gian yêu cầu:  ~124 ngày
400/400
643/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1157Thời gian yêu cầu:  ~97 ngày
200/200
384/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1816Thời gian yêu cầu:  ~152 ngày
760/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1040Thời gian yêu cầu:  ~87 ngày
368/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1432Thời gian yêu cầu:  ~120 ngày
330/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1470Thời gian yêu cầu:  ~123 ngày
400/400
361/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1439Thời gian yêu cầu:  ~120 ngày
400/400
669/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1131Thời gian yêu cầu:  ~95 ngày
400/400
446/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1354Thời gian yêu cầu:  ~113 ngày
200/200
400/400
676/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1124Thời gian yêu cầu:  ~94 ngày
400/400
800/800
109/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 891Thời gian yêu cầu:  ~75 ngày
100/100
200/200
44/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2156Thời gian yêu cầu:  ~180 ngày
400/400
737/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1063Thời gian yêu cầu:  ~89 ngày
589/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 411Thời gian yêu cầu:  ~35 ngày
299/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 701Thời gian yêu cầu:  ~59 ngày
400/400
667/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1133Thời gian yêu cầu:  ~95 ngày
56/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 944Thời gian yêu cầu:  ~79 ngày
200/200
400/400
499/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1301Thời gian yêu cầu:  ~109 ngày
100/100
200/200
400/400
560/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1240Thời gian yêu cầu:  ~104 ngày
400/400
647/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1153Thời gian yêu cầu:  ~97 ngày
20/20
50/50
16/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 284Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
49/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 301Thời gian yêu cầu:  ~76 tuần
20/20
24/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 326Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
20/20
36/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 314Thời gian yêu cầu:  ~79 tuần
27/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 323Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần
25/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 325Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
50/50
6/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 294Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
10/10
20/20
34/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 316Thời gian yêu cầu:  ~79 tuần
50/50
21/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 279Thời gian yêu cầu:  ~70 tuần
15/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 185Thời gian yêu cầu:  ~47 tuần
27/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 323Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần
50/50
39/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 261Thời gian yêu cầu:  ~66 tuần
18/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 282Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
50/50
7/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 293Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
50/50
16/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 284Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
100/100
4/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 196Thời gian yêu cầu:  ~49 tuần
10/10
20/20
50/50
2/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 298Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
10/10
20/20
50/50
11/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 289Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
20/20
21/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 329Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
10/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 340Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
33/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 267Thời gian yêu cầu:  ~67 tuần
50/50
18/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 282Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
10/10
20/20
50/50
1/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 299Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
10/10
20/20
41/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 309Thời gian yêu cầu:  ~78 tuần
50/50
1/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 299Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 12)

-4 -3 -2 -1 +1
8 12
9 12
9 12
9 12
11 12
11 12
8 12
8 12
10 12
12
10 12
12 13
10 12
8 12
10 12
12 13
10 12
11 12
9 12
11 12
10 12
10 12
10 12
9 12
8 11 12
10 11 12
10 11 12
9 11 12
10 11 12
9 10 12
11 12
11 12
11 12
12 13
12 13
10 11 12
10 11 12
10 11 12
9 11 12
10 12
8 10 12
12 13
10 11 12
12
12
10 11 12
12
9 11 12
8 11 12
10 11 12
9 11 12
10 12
9 10 12
9 10 12
10 12
10 12
10 11 12
8 10 12
10 11 12
12
10 12
10 11 12
11 12
10 11 12
10 11 12
12 13
11 12
8 11 12
8 11 12
9 10 12
10 12
11 12
10 11 12
8 11 12
8 10 12
10 11 12
12 13
10 12
11 12
11 12
10 12
11 12
10 12
10 12
11 12
12
11 12
10 12
11 12
10 12
10 11 12
10 12
10 12
11 12

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord