King 2016

#2VC9PVVP

12

4 613

5 667

Thẻ còn thiếu (1/96)

Chưa được mở khóa (≤Đấu trường 13)

Tiêu chuẩn giải đấu (66/96)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 30
2/2
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 32
2/2
4/4
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→12: 75000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 29
13/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 7
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
1/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 19
4/4
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 26
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
2/2
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 31
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
1/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 19

Đường đến tối đa (7/96)

9 10 11 12 13
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
3175/5000
Chi phí nâng cấp 6→12: 85000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1825Thời gian yêu cầu:  ~16 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
2699/5000
Chi phí nâng cấp 6→12: 85000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 2301Thời gian yêu cầu:  ~20 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
4294/5000
Chi phí nâng cấp 6→12: 85000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 706Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày
1000/1000
2000/2000
3433/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1567Thời gian yêu cầu:  ~14 ngày
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
800/800
1000/1000
2000/2000
3262/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1738Thời gian yêu cầu:  ~15 ngày
1000/1000
2000/2000
647/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 4353Thời gian yêu cầu:  ~37 ngày
1000/1000
2000/2000
2295/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2705Thời gian yêu cầu:  ~23 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
2742/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2258Thời gian yêu cầu:  ~19 ngày
2000/2000
1133/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 3867Thời gian yêu cầu:  ~33 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
3423/5000
Chi phí nâng cấp 6→12: 85000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1577Thời gian yêu cầu:  ~14 ngày
1000/1000
2000/2000
3267/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1733Thời gian yêu cầu:  ~15 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
1533/5000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 3467Thời gian yêu cầu:  ~29 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
3557/5000
Chi phí nâng cấp 6→12: 85000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1443Thời gian yêu cầu:  ~13 ngày
2000/2000
2516/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 2484Thời gian yêu cầu:  ~21 ngày
2000/2000
4419/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 581Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
1413/5000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 3587Thời gian yêu cầu:  ~30 ngày
2000/2000
2705/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 2295Thời gian yêu cầu:  ~20 ngày
1000/1000
2000/2000
1346/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 3654Thời gian yêu cầu:  ~31 ngày
3102/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 1898Thời gian yêu cầu:  ~16 ngày
1000/1000
2000/2000
3465/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1535Thời gian yêu cầu:  ~13 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
865/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 4135Thời gian yêu cầu:  ~35 ngày
100/100
200/200
400/400
333/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1467Thời gian yêu cầu:  ~123 ngày
400/400
778/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1022Thời gian yêu cầu:  ~86 ngày
400/400
348/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1452Thời gian yêu cầu:  ~121 ngày
100/100
200/200
400/400
204/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1596Thời gian yêu cầu:  ~133 ngày
400/400
237/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1563Thời gian yêu cầu:  ~131 ngày
100/100
200/200
400/400
120/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→11: 35000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1680Thời gian yêu cầu:  ~140 ngày
100/100
35/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2365Thời gian yêu cầu:  ~198 ngày
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
200/200
400/400
344/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1456Thời gian yêu cầu:  ~122 ngày
800/800
5/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 995Thời gian yêu cầu:  ~83 ngày
234/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1966Thời gian yêu cầu:  ~164 ngày
585/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1215Thời gian yêu cầu:  ~102 ngày
100/100
200/200
400/400
407/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1393Thời gian yêu cầu:  ~117 ngày
400/400
232/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1568Thời gian yêu cầu:  ~131 ngày
200/200
400/400
247/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1553Thời gian yêu cầu:  ~130 ngày
100/100
200/200
400/400
749/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→11: 35000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1051Thời gian yêu cầu:  ~88 ngày
100/100
200/200
400/400
336/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→11: 35000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1464Thời gian yêu cầu:  ~122 ngày
100/100
200/200
201/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1999Thời gian yêu cầu:  ~167 ngày
100/100
200/200
400/400
630/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1170Thời gian yêu cầu:  ~98 ngày
200/200
400/400
484/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1316Thời gian yêu cầu:  ~110 ngày
558/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1242Thời gian yêu cầu:  ~104 ngày
400/400
573/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1227Thời gian yêu cầu:  ~103 ngày
200/200
400/400
258/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1542Thời gian yêu cầu:  ~129 ngày
100/100
200/200
400/400
642/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→11: 35000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1158Thời gian yêu cầu:  ~97 ngày
400/400
545/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1255Thời gian yêu cầu:  ~105 ngày
54/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 246Thời gian yêu cầu:  ~62 tuần
10/10
20/20
9/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 341Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
50/50
14/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 286Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
122/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 78Thời gian yêu cầu:  ~20 tuần
25/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 325Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
13/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 287Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
10/10
20/20
43/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 307Thời gian yêu cầu:  ~77 tuần
10/10
20/20
50/50
48/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 252Thời gian yêu cầu:  ~63 tuần
20/20
50/50
63/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 237Thời gian yêu cầu:  ~60 tuần
10/10
20/20
14/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 336Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
10/10
20/20
50/50
6/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 294Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
10/10
20/20
49/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 301Thời gian yêu cầu:  ~76 tuần
33/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 317Thời gian yêu cầu:  ~80 tuần
10/10
20/20
40/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 310Thời gian yêu cầu:  ~78 tuần
20/20
25/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 325Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
10/10
20/20
50/50
47/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 253Thời gian yêu cầu:  ~64 tuần
10/10
20/20
50/50
14/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 286Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
10/10
20/20
50/50
19/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 281Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
10/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 340Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
25/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 325Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
10/10
20/20
38/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 312Thời gian yêu cầu:  ~78 tuần
20/20
50/50
100/100
2/200
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 198Thời gian yêu cầu:  ~50 tuần
2/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 298Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
11/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 339Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 12)

-6 -5 -4 -3 -2 -1 +1
6 12
6 12
6 12
10 12
12 13
12 13
9 12
10 12
10 12
9 12
11 12
6 12
10 12
7 12
6 12
11 12
12 13
11 12
7 12
11 12
10 12
12
10 12
8 12
7 11 12
10 11 12
10 11 12
8 11 12
10 11 12
6 11 12
8 9 12
12 13
9 11 12
11 12
10 12
11 12
8 11 12
10 11 12
9 11 12
6 11 12
6 11 12
7 10 12
12 13
7 11 12
9 11 12
12 13
11 12
10 11 12
9 11 12
6 11 12
10 11 12
11 12
7 10 12
10 11 12
12
10 12
11 12
8 10 12
8 11 12
9 11 12
12 13
8 10 12
8 11 12
7 10 12
10 12
8 10 12
12 13
9 10 12
8 11 12
7 11 12
7 11 12
10 12
10 12
7 10 12
9 12
11 12
12 13
10 12
10 12
10 12
10 12
10 12
10 11 12
9 10 12
9 11 12
12
10 12
10 12
10 12
12
10 11 12
10 12
9 10 12
10 12
12

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord