Defiantguardian

#2V8RLPCCY

13

5 915

6 076

Dark Assassins

Thành viên

Trận đấu vừa rồi

Loại: Tất cả 25 Thang 11 CW 4 Thử thách 5

Kết quả: Tất cả Trận thua Thắng

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord