Kob£_Isais

#2V2JQPUG

13

5 268

6 311

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 26
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
6/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 24
2/2
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 32
4/4
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 29
4/4
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 29
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
4/4
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 28
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 27
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
5/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 25
9/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 21
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
7/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 23
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32

Đường đến tối đa (14/95)

9 10 11 12 13
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
3777/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1223Thời gian yêu cầu:  ~11 ngày
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
1520/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 3480Thời gian yêu cầu:  ~29 ngày
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
3856/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 1144Thời gian yêu cầu:  ~10 ngày
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
2000/2000
4234/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 766Thời gian yêu cầu:  ~7 ngày
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
3871/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1129Thời gian yêu cầu:  ~10 ngày
3601/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 1399Thời gian yêu cầu:  ~12 ngày
2000/2000
4376/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 624Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày
1000/1000
2000/2000
4015/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 985Thời gian yêu cầu:  ~9 ngày
2000/2000
901/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4099Thời gian yêu cầu:  ~35 ngày
400/400
549/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1251Thời gian yêu cầu:  ~105 ngày
722/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1078Thời gian yêu cầu:  ~90 ngày
800/800
21/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 979Thời gian yêu cầu:  ~82 ngày
647/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 353Thời gian yêu cầu:  ~30 ngày
2/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 998Thời gian yêu cầu:  ~84 ngày
360/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1840Thời gian yêu cầu:  ~154 ngày
69/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2331Thời gian yêu cầu:  ~195 ngày
128/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1672Thời gian yêu cầu:  ~140 ngày
723/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 277Thời gian yêu cầu:  ~24 ngày
470/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1330Thời gian yêu cầu:  ~111 ngày
665/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1135Thời gian yêu cầu:  ~95 ngày
586/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1214Thời gian yêu cầu:  ~102 ngày
800/800
39/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 961Thời gian yêu cầu:  ~81 ngày
736/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1064Thời gian yêu cầu:  ~89 ngày
400/400
800/800
212/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 788Thời gian yêu cầu:  ~66 ngày
400/400
800/800
224/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 776Thời gian yêu cầu:  ~65 ngày
318/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1882Thời gian yêu cầu:  ~157 ngày
676/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1124Thời gian yêu cầu:  ~94 ngày
400/400
761/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1039Thời gian yêu cầu:  ~87 ngày
473/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1327Thời gian yêu cầu:  ~111 ngày
400/400
360/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1440Thời gian yêu cầu:  ~120 ngày
400/400
800/800
8/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 992Thời gian yêu cầu:  ~83 ngày
400/400
696/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1104Thời gian yêu cầu:  ~92 ngày
400/400
644/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1156Thời gian yêu cầu:  ~97 ngày
60/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 140Thời gian yêu cầu:  ~35 tuần
50/50
21/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 279Thời gian yêu cầu:  ~70 tuần
11/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 289Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
50/50
65/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 235Thời gian yêu cầu:  ~59 tuần
100/100
14/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 186Thời gian yêu cầu:  ~47 tuần
50/50
37/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 263Thời gian yêu cầu:  ~66 tuần
40/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 260Thời gian yêu cầu:  ~65 tuần
50/50
57/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 243Thời gian yêu cầu:  ~61 tuần
77/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 223Thời gian yêu cầu:  ~56 tuần
33/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 267Thời gian yêu cầu:  ~67 tuần
17/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 283Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
13/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 287Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
49/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 251Thời gian yêu cầu:  ~63 tuần
100/100
14/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 186Thời gian yêu cầu:  ~47 tuần
15/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 285Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
76/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 224Thời gian yêu cầu:  ~56 tuần
50/50
23/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 277Thời gian yêu cầu:  ~70 tuần
50/50
16/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 284Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
50/50
28/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 272Thời gian yêu cầu:  ~68 tuần
99/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 201Thời gian yêu cầu:  ~51 tuần
16/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 184Thời gian yêu cầu:  ~46 tuần
50/50
43/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 257Thời gian yêu cầu:  ~65 tuần
84/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 216Thời gian yêu cầu:  ~54 tuần
25/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 275Thời gian yêu cầu:  ~69 tuần
70/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 230Thời gian yêu cầu:  ~58 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 13)

-4 -3 -2 -1
11 13
13
11 12 13
12 13
12 13
13
11 13
12 13
12 13
13
13
12 13
11 13
12 13
11 12 13
13
13
13
11 13
11 12 13
12 13
11 12 13
10 12 13
11 12 13
10 11 13
11 13
11 12 13
12 13
12 13
10 13
9 13
11 13
12 13
13
11 13
11 13
11 13
11 12 13
11 13
10 12 13
10 12 13
10 13
11 13
10 11 13
13
11 13
10 11 13
13
10 12 13
10 11 13
10 11 13
12 13
10 11 13
11 13
10 11 13
11 12 13
13
10 11 13
11 13
10 11 13
11 13
11 13
11 13
11 13
11 13
11 12 13
11 13
13
11 13
10 11 13
10 11 13
10 11 13
11 13
12 13
10 11 13
11 13
11 13
11 13
13
11 13
13
11 13
11 13
9 10 13
10 11 13
10 11 13
11 13
10 11 13
11 13
10 13
11 13
11 13
10 13
11 13
10 13

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord