OnlySavage1

#2RLP2YY2L

10

3 882

3 987

Không có hội

Thẻ còn thiếu (5/95)

Chưa được mở khóa (≤Đấu trường 12)

Huyền thoại (4/17)

Tiêu chuẩn giải đấu (63/95)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
200/200
373/400
Chi phí nâng cấp 6→8: 3000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 27Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
4/4
10/10
20/20
50/50
70/100
Chi phí nâng cấp 4→8: 3550Chi phí nâng cấp 4→9: 7550Thẻ cần thiết: 30Thời gian yêu cầu:  ~3 ngày
95/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 5Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
50/50
42/100
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 58Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
50/50
13/100
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 87Thời gian yêu cầu:  ~8 ngày
4/4
10/10
20/20
50/50
16/100
Chi phí nâng cấp 4→8: 3550Chi phí nâng cấp 4→9: 7550Thẻ cần thiết: 84Thời gian yêu cầu:  ~7 ngày
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
20/20
50/50
93/100
Chi phí nâng cấp 6→8: 3000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 7Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
4/4
10/10
20/20
50/50
51/100
Chi phí nâng cấp 4→8: 3550Chi phí nâng cấp 4→9: 7550Thẻ cần thiết: 49Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
20/20
50/50
62/100
Chi phí nâng cấp 5→8: 3400Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Thẻ cần thiết: 38Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
6/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 4Thời gian yêu cầu:  ~1 tuần
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
1/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 9Thời gian yêu cầu:  ~3 tuần
4/4
8/10
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 2Thời gian yêu cầu:  ~1 tuần
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
5/10
Chi phí nâng cấp 6→8: 2400Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 5Thời gian yêu cầu:  ~2 tuần
2/2
1/4
0/10
Chi phí nâng cấp 6→7: 400Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 13Thời gian yêu cầu:  ~4 tuần
3/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 7Thời gian yêu cầu:  ~2 tuần

Huyền thoại (13/17)

9 10 11 12 13
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 10)

-6 -5 -4 -3 -2 -1 +1
10
8 9 10
9 10
9 10 11
10
9 10
10
7 9 10
10
10
9 10
10
8 10
7 10
9 10
8 9 10
10
10
10 11
10
9 10
9 10
9 10
6 8 10
4 8 10
8 10
9 10
9 10
7 8 10
7 8 10
10
9 10
10
9 10
9 10
9 10
9 10
4 8 10
8 9 10
6 8 10
4 8 10
9 10
8 9 10
9 10
9 10
5 8 10
9 10
9 10
8 10
8 9 10
9 10
7 9 10
8 10
10
9 10
9 10
10
8 9 10
8 10
10
7 8 10
9 10
8 9 10
9 10
10
9 10
10
9 10
6 8 10
6 7 10
9 10
10
9 10
9 10
8 10
9 10
9 10
10
10
9 10
9 10
9 10
9 10
10
9 10
10
9 10
9 10
10
9 10

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord