DanyMagicss

#2RC8YY8CG

12

5 351

5 879

Lorca Family

Co-leader

Thẻ còn thiếu (1/95)

Chưa được mở khóa (≤Đấu trường 13)

Tiêu chuẩn giải đấu (68/95)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 4→9: 7550
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
4/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 16
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
6/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 24
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 28
2/2
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 32
10/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 20
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32

Đường đến tối đa (9/95)

9 10 11 12 13
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
1000/1000
2000/2000
4081/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 919Thời gian yêu cầu:  ~8 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
4151/5000
Chi phí nâng cấp 1→12: 85625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 849Thời gian yêu cầu:  ~8 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 1→13: 185625
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
1000/1000
2000/2000
4992/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 8Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
2063/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2937Thời gian yêu cầu:  ~25 ngày
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
1000/1000
2000/2000
4777/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 223Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
2015/5000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 2985Thời gian yêu cầu:  ~25 ngày
1000/1000
2000/2000
4874/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 126Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
4345/5000
Chi phí nâng cấp 4→12: 85550Chi phí nâng cấp 4→13: 185550Thẻ cần thiết: 655Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
4306/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 694Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày
1000/1000
2000/2000
3555/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1445Thời gian yêu cầu:  ~13 ngày
4822/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 178Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
3919/5000
Chi phí nâng cấp 1→12: 85625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 1081Thời gian yêu cầu:  ~10 ngày
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 1→13: 185625
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
929/5000
Chi phí nâng cấp 1→12: 85625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 4071Thời gian yêu cầu:  ~34 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
1611/5000
Chi phí nâng cấp 1→12: 85625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 3389Thời gian yêu cầu:  ~29 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
3123/5000
Chi phí nâng cấp 1→12: 85625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 1877Thời gian yêu cầu:  ~16 ngày
2000/2000
4541/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 459Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
2848/5000
Chi phí nâng cấp 1→12: 85625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 2152Thời gian yêu cầu:  ~18 ngày
200/200
400/400
800/800
143/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 857Thời gian yêu cầu:  ~72 ngày
200/200
400/400
800/800
66/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 934Thời gian yêu cầu:  ~78 ngày
200/200
400/400
800/800
3/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 997Thời gian yêu cầu:  ~84 ngày
400/400
800/800
15/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 985Thời gian yêu cầu:  ~83 ngày
100/100
200/200
167/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 2033Thời gian yêu cầu:  ~170 ngày
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
537/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 463Thời gian yêu cầu:  ~39 ngày
400/400
34/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1766Thời gian yêu cầu:  ~148 ngày
800/800
855/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 145Thời gian yêu cầu:  ~13 ngày
100/100
200/200
400/400
755/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→11: 35600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1045Thời gian yêu cầu:  ~88 ngày
400/400
800/800
327/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 673Thời gian yêu cầu:  ~57 ngày
100/100
200/200
217/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1983Thời gian yêu cầu:  ~166 ngày
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
100/100
200/200
400/400
800/800
89/1000
Chi phí nâng cấp 6→12: 85000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 911Thời gian yêu cầu:  ~76 ngày
100/100
200/200
400/400
800/800
51/1000
Chi phí nâng cấp 3→12: 85600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 949Thời gian yêu cầu:  ~80 ngày
637/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 363Thời gian yêu cầu:  ~31 ngày
100/100
200/200
400/400
150/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→11: 35600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1650Thời gian yêu cầu:  ~138 ngày
100/100
200/200
400/400
662/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→11: 35600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1138Thời gian yêu cầu:  ~95 ngày
800/800
147/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 853Thời gian yêu cầu:  ~72 ngày
100/100
200/200
400/400
781/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→11: 35600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1019Thời gian yêu cầu:  ~85 ngày
100/100
200/200
400/400
800/800
219/1000
Chi phí nâng cấp 3→12: 85600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 781Thời gian yêu cầu:  ~66 ngày
20/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 180Thời gian yêu cầu:  ~45 tuần
10/10
20/20
21/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 329Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
73/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 127Thời gian yêu cầu:  ~32 tuần
40/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 260Thời gian yêu cầu:  ~65 tuần
42/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 308Thời gian yêu cầu:  ~77 tuần
26/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 274Thời gian yêu cầu:  ~69 tuần
19/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 181Thời gian yêu cầu:  ~46 tuần
20/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 180Thời gian yêu cầu:  ~45 tuần
10/10
20/20
50/50
70/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 230Thời gian yêu cầu:  ~58 tuần
71/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 229Thời gian yêu cầu:  ~58 tuần
50/50
81/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 219Thời gian yêu cầu:  ~55 tuần
10/10
20/20
50/50
52/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 248Thời gian yêu cầu:  ~62 tuần
50/50
26/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 274Thời gian yêu cầu:  ~69 tuần
50/50
27/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 273Thời gian yêu cầu:  ~69 tuần
31/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 319Thời gian yêu cầu:  ~80 tuần
10/10
20/20
50/50
31/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 269Thời gian yêu cầu:  ~68 tuần
10/10
20/20
50/50
32/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 268Thời gian yêu cầu:  ~67 tuần
20/20
16/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 334Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
40/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 160Thời gian yêu cầu:  ~40 tuần
20/20
50/50
24/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 276Thời gian yêu cầu:  ~69 tuần
81/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 119Thời gian yêu cầu:  ~30 tuần
134/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 66Thời gian yêu cầu:  ~17 tuần
10/10
20/20
50/50
16/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 284Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
68/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 232Thời gian yêu cầu:  ~58 tuần
50/50
68/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 232Thời gian yêu cầu:  ~58 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 12)

-11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 +1
11 12 13
10 12
1 12
1 12
12 13
12 13
10 12
9 12
12 13
10 12
7 12
10 12
4 12
8 12
10 12
12
1 12
12 13
1 12
1 12
1 12
1 12
11 12
1 12
9 12
9 12
9 12
10 12
12 13
3 10 12
12 13
12 13
12 13
12
10 11 12
12 13
12 13
11 12
3 11 12
10 12
3 10 12
12 13
6 12
3 11 12
12
3 11 12
3 11 12
11 12
3 11 12
3 12
12
6 10 12
12
11 12
10 12
11 12
12
12
6 11 12
12 13
11 12
10 11 12
6 11 12
10 11 12
10 11 12
12 13
10 12
6 11 12
6 11 12
9 10 12
12
9 11 12
12
12
6 11 12
11 12
10 11 12
11 12
10 12
12
10 12
11 12
9 10 12
10 12
11 12
12 13
10 12
11 12
10 12
10 12
11 12
9 10 12
11 12
10 12

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord