LPK丨④只鸡

#2PRQLYQYQ

13

5 826

7 026

小南瓜

Co-leader

Tiêu chuẩn giải đấu (94/95)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
4/4
10/10
20/20
3/50
0/100
Chi phí nâng cấp 4→7: 1550Chi phí nâng cấp 4→9: 7550Thẻ cần thiết: 147Thời gian yêu cầu:  ~13 ngày

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
6/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 14
4/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 16
4/4
5/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 25
7/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 23
4/4
5/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 25
10/10
5/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 15
4/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 16
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 28
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
5/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 15
4/4
10/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 20
8/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 12
4/4
10/10
1/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 19

Đường đến tối đa (56/95)

9 10 11 12 13
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
400/400
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
400/400
800/800
999/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
400/400
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
400/400
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
50/50
67/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 233Thời gian yêu cầu:  ~59 tuần
99/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 201Thời gian yêu cầu:  ~51 tuần
50/50
100/100
96/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 104Thời gian yêu cầu:  ~26 tuần
125/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 75Thời gian yêu cầu:  ~19 tuần
50/50
100/100
49/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 151Thời gian yêu cầu:  ~38 tuần
70/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 130Thời gian yêu cầu:  ~33 tuần
92/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 108Thời gian yêu cầu:  ~27 tuần
182/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 18Thời gian yêu cầu:  ~5 tuần
100/100
34/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 166Thời gian yêu cầu:  ~42 tuần
50/50
100/100
27/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 173Thời gian yêu cầu:  ~44 tuần
129/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 71Thời gian yêu cầu:  ~18 tuần
100/100
53/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 147Thời gian yêu cầu:  ~37 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 13)

-9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
10 13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
10 13
10 13
10 13
13
11 13
13
13
13
4 7 13
13
13
13
13
13
13
13
11 13
10 12 13
11 13
12 13
13
11 13
13
10 13
11 13
13
13
10 13
13
13
10 11 13
11 13
10 12 13
13
13
13
13
12 13
13
10 12 13
12 13
13
13
12 13
12 13
13
13
13
11 12 13
13
13
13
13
10 12 13
12 13
11 12 13
13
13
12 13
12 13
13
10 11 13
11 13
10 11 13
13
11 12 13
12 13
11 13
10 13
12 13
10 12 13
12 13
10 12 13

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord