Guamas

#2PQ800VJ0

12

5 009

5 009

Không có hội

Cấp 8 9200/400 Cấp 8 9200/400 Cấp 9 8800/800 Cấp 8 9200/400 Cấp 11 6850/2000 Cấp 7 9135/200 Cấp 8 9200/400 Cấp 1 6852/2 Cấp 8 9200/400 Cấp 11 6291/2000 Cấp 11 6992/2000 Cấp 10 8000/1000 Cấp 11 7000/2000 Cấp 6 9500/100 Cấp 4 9570/20 Cấp 11 7000/2000 Cấp 11 7000/2000 Cấp 7 9400/200 Cấp 10 8000/1000 Cấp 9 8800/800 Cấp 5 6304/50 Cấp 9 8800/800 Cấp 13 0/250 Cấp 1 5633/2 Cấp 6 1823/20 Cấp 9 1563/200 Cấp 11 1359/800 Cấp 11 1199/800 Cấp 11 1172/800 Cấp 3 92/2 Cấp 13 0/50 Cấp 12 1000/1000 Cấp 12 823/1000 Cấp 12 875/1000 Cấp 11 1521/800 Cấp 10 1404/400 Cấp 13 0/50 Cấp 6 1725/20 Cấp 7 1849/50 Cấp 7 1572/50   Cấp 11 960/800 Cấp 11 956/800 Cấp 11 1529/800 Cấp 12 1000/1000 Cấp 3 1513/2 Cấp 11 1002/800 Cấp 10 1332/400 Cấp 10 1553/400 Cấp 9 1597/200 Cấp 9 170/20 Cấp 6 121/2 Cấp 10 125/50 Cấp 13 0/10 Cấp 6 11/2 Cấp 11 68/100 Cấp 11 56/100 Cấp 11 79/100 Cấp 8 167/10 Cấp 11 116/100 Cấp 7 129/4 Cấp 11 16/100 Cấp 8 151/10 Cấp 9 98/20 Cấp 11 98/100 Cấp 11 98/100 Cấp 10 173/50 Cấp 10 152/50 Cấp 11 117/100 Cấp 6 126/2 Cấp 13 0/10 Cấp 11 77/100 Cấp 11 89/100 Cấp 9 176/20 Cấp 6 89/2 Cấp 11 114/100 Cấp 11 78/100 Cấp 12 5/20 Cấp 10 1/4 Cấp 10 1/4 Cấp 10 0/4 Cấp 10 3/4 Cấp 10 3/4 Cấp 11 4/10 Cấp 11 1/10 Cấp 12 10/20 Cấp 10 3/4 Cấp 12 10/20 Cấp 9 1/2 Cấp 10 5/4 Cấp 10 5/4 Cấp 10 3/4 Cấp 11 8/10

Thẻ còn thiếu (1/93)

Chưa được mở khóa (≤Đấu trường 12)

Tiêu chuẩn giải đấu (67/93)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 4→9: 7550
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
6/100
Chi phí nâng cấp 3→8: 3600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 94Thời gian yêu cầu:  ~8 ngày
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
5/10
Chi phí nâng cấp 6→8: 2400Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 5Thời gian yêu cầu:  ~2 tuần
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400

Huyền thoại (16/16)

9 10 11 12 13
5/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 15
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 26
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
10/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 10
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
10/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 10
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
4/4
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 29
4/4
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 29
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
8/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 22

Đường đến tối đa (5/93)

9 10 11 12 13
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000
2000/2000
4850/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 150Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
4935/5000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 65Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
2652/5000
Chi phí nâng cấp 1→12: 85625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 2348Thời gian yêu cầu:  ~20 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000
2000/2000
4291/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 709Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày
2000/2000
4992/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 8Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 6→13: 185000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 4→13: 185550
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 7→13: 184000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
2104/5000
Chi phí nâng cấp 5→12: 85400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 2896Thời gian yêu cầu:  ~25 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
1433/5000
Chi phí nâng cấp 1→12: 85625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 3567Thời gian yêu cầu:  ~30 ngày
100/100
200/200
400/400
800/800
323/1000
Chi phí nâng cấp 6→12: 85000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 677Thời gian yêu cầu:  ~57 ngày
200/200
400/400
800/800
163/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 837Thời gian yêu cầu:  ~70 ngày
800/800
559/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 441Thời gian yêu cầu:  ~37 ngày
800/800
399/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 601Thời gian yêu cầu:  ~51 ngày
800/800
372/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 628Thời gian yêu cầu:  ~53 ngày
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
823/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 177Thời gian yêu cầu:  ~15 ngày
875/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 125Thời gian yêu cầu:  ~11 ngày
800/800
721/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 279Thời gian yêu cầu:  ~24 ngày
400/400
800/800
204/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 796Thời gian yêu cầu:  ~67 ngày
100/100
200/200
400/400
800/800
225/1000
Chi phí nâng cấp 6→12: 85000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 775Thời gian yêu cầu:  ~65 ngày
100/100
200/200
400/400
800/800
349/1000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 651Thời gian yêu cầu:  ~55 ngày
100/100
200/200
400/400
800/800
72/1000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 928Thời gian yêu cầu:  ~78 ngày
800/800
160/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 840Thời gian yêu cầu:  ~70 ngày
800/800
156/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 844Thời gian yêu cầu:  ~71 ngày
800/800
729/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 271Thời gian yêu cầu:  ~23 ngày
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
100/100
200/200
400/400
800/800
13/1000
Chi phí nâng cấp 3→12: 85600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 987Thời gian yêu cầu:  ~83 ngày
800/800
202/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 798Thời gian yêu cầu:  ~67 ngày
400/400
800/800
132/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 868Thời gian yêu cầu:  ~73 ngày
400/400
800/800
353/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 647Thời gian yêu cầu:  ~54 ngày
200/200
400/400
800/800
197/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 803Thời gian yêu cầu:  ~67 ngày
20/20
50/50
100/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 200Thời gian yêu cầu:  ~50 tuần
10/10
20/20
50/50
41/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 259Thời gian yêu cầu:  ~65 tuần
50/50
75/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 225Thời gian yêu cầu:  ~57 tuần
68/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 232Thời gian yêu cầu:  ~58 tuần
56/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 244Thời gian yêu cầu:  ~61 tuần
79/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 221Thời gian yêu cầu:  ~56 tuần
10/10
20/20
50/50
87/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 213Thời gian yêu cầu:  ~54 tuần
100/100
16/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 184Thời gian yêu cầu:  ~46 tuần
10/10
20/20
50/50
49/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 251Thời gian yêu cầu:  ~63 tuần
16/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 284Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
10/10
20/20
50/50
71/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 229Thời gian yêu cầu:  ~58 tuần
20/20
50/50
28/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 272Thời gian yêu cầu:  ~68 tuần
98/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 202Thời gian yêu cầu:  ~51 tuần
98/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 202Thời gian yêu cầu:  ~51 tuần
50/50
100/100
23/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 177Thời gian yêu cầu:  ~45 tuần
50/50
100/100
2/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 198Thời gian yêu cầu:  ~50 tuần
100/100
17/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 183Thời gian yêu cầu:  ~46 tuần
10/10
20/20
50/50
46/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 254Thời gian yêu cầu:  ~64 tuần
77/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 223Thời gian yêu cầu:  ~56 tuần
89/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 211Thời gian yêu cầu:  ~53 tuần
20/20
50/50
100/100
6/200
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 194Thời gian yêu cầu:  ~49 tuần
10/10
20/20
50/50
9/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 291Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
100/100
14/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 186Thời gian yêu cầu:  ~47 tuần
78/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 222Thời gian yêu cầu:  ~56 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 12)

-11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 +1
8 12 13
8 12 13
9 12 13
8 12 13
11 12
7 12
8 12 13
1 12
8 12 13
11 12
11 12
10 12 13
11 12 13
6 12 13
4 12 13
11 12 13
11 12 13
7 12 13
10 12 13
9 12 13
5 12
9 12 13
12 13
1 12
6 12
9 12
11 12
11 12
11 12
3 8 12
12 13
12 13
12
12
11 12
10 12
12 13
6 12
7 12
7 12
11 12
11 12
11 12
12 13
3 11 12
11 12
10 12
10 12
9 12
9 12
6 11 12
10 11 12
12 13
6 8 12
11 12
11 12
11 12
8 11 12
11 12
7 11 12
11 12
8 11 12
9 11 12
11 12
11 12
10 12
10 12
11 12
6 11 12
12 13
11 12
11 12
9 12
6 11 12
11 12
11 12
12
10 12
10 12
10 12
10 12
10 12
11 12
11 12
12
10 12
12
9 12
10 11 12
10 11 12
10 12
11 12

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord