ziqbront

#2PP9CLPQJ

12

5 180

5 915

Tiêu chuẩn giải đấu (34/95)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 4→9: 7550
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 4→9: 7550
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
2/2
4/4
10/10
20/20
14/50
0/100
Chi phí nâng cấp 3→7: 1600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 136Thời gian yêu cầu:  ~12 ngày
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 4→9: 7550
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 4→9: 7550
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 26
2/2
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 30
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
2/2
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 31
2/2
4/4
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→12: 75000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 28
2/2
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 32
2/2
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 30
2/2
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 33
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
2/2
4/4
5/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→12: 75000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 25
2/2
4/4
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→12: 75000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 29
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 28
2/2
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 33
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 30
2/2
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 32
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 28

Đường đến tối đa (7/95)

9 10 11 12 13
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
4521/5000
Chi phí nâng cấp 6→12: 85000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 479Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 6→13: 185000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
4342/5000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 658Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày
2000/2000
3863/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1137Thời gian yêu cầu:  ~10 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
3818/5000
Chi phí nâng cấp 1→12: 85625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 1182Thời gian yêu cầu:  ~10 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 7→13: 184000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
4526/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 474Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 7→13: 184000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
4691/5000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 309Thời gian yêu cầu:  ~3 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
4357/5000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 643Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
4166/5000
Chi phí nâng cấp 1→12: 85625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 834Thời gian yêu cầu:  ~7 ngày
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
4878/5000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 122Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
4935/5000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 65Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
3053/5000
Chi phí nâng cấp 1→12: 85625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 1947Thời gian yêu cầu:  ~17 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
4624/5000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 376Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
4021/5000
Chi phí nâng cấp 4→12: 85550Chi phí nâng cấp 4→13: 185550Thẻ cần thiết: 979Thời gian yêu cầu:  ~9 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
3361/5000
Chi phí nâng cấp 1→12: 85625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 1639Thời gian yêu cầu:  ~14 ngày
100/100
200/200
400/400
767/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→11: 35600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1033Thời gian yêu cầu:  ~87 ngày
100/100
200/200
400/400
800/800
123/1000
Chi phí nâng cấp 4→12: 85550Chi phí nâng cấp 4→13: 185550Thẻ cần thiết: 877Thời gian yêu cầu:  ~74 ngày
100/100
200/200
400/400
621/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→11: 35000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1179Thời gian yêu cầu:  ~99 ngày
100/100
200/200
400/400
617/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1183Thời gian yêu cầu:  ~99 ngày
100/100
200/200
400/400
683/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→11: 35600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1117Thời gian yêu cầu:  ~94 ngày
100/100
200/200
400/400
121/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 5→11: 35400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 1679Thời gian yêu cầu:  ~140 ngày
100/100
200/200
400/400
632/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1168Thời gian yêu cầu:  ~98 ngày
789/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1011Thời gian yêu cầu:  ~85 ngày
100/100
200/200
400/400
800/800
1/1000
Chi phí nâng cấp 4→12: 85550Chi phí nâng cấp 4→13: 185550Thẻ cần thiết: 999Thời gian yêu cầu:  ~84 ngày
100/100
200/200
400/400
761/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→11: 35000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1039Thời gian yêu cầu:  ~87 ngày
100/100
200/200
400/400
768/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→11: 35600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1032Thời gian yêu cầu:  ~86 ngày
100/100
200/200
400/400
714/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1086Thời gian yêu cầu:  ~91 ngày
100/100
200/200
400/400
690/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→11: 35600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1110Thời gian yêu cầu:  ~93 ngày
100/100
200/200
318/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1882Thời gian yêu cầu:  ~157 ngày
100/100
200/200
400/400
800/800
76/1000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 924Thời gian yêu cầu:  ~77 ngày
182/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 818Thời gian yêu cầu:  ~69 ngày
338/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1462Thời gian yêu cầu:  ~122 ngày
100/100
200/200
400/400
549/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 4→11: 35550Chi phí nâng cấp 4→13: 185550Thẻ cần thiết: 1251Thời gian yêu cầu:  ~105 ngày
100/100
200/200
400/400
410/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1390Thời gian yêu cầu:  ~116 ngày
100/100
200/200
400/400
800/800
91/1000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 909Thời gian yêu cầu:  ~76 ngày
100/100
200/200
400/400
800/800
112/1000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 888Thời gian yêu cầu:  ~74 ngày
653/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1147Thời gian yêu cầu:  ~96 ngày
10/10
20/20
50/50
48/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 252Thời gian yêu cầu:  ~63 tuần
10/10
20/20
42/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 308Thời gian yêu cầu:  ~77 tuần
10/10
20/20
50/50
58/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 242Thời gian yêu cầu:  ~61 tuần
10/10
20/20
50/50
42/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 258Thời gian yêu cầu:  ~65 tuần
200/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
88/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 112Thời gian yêu cầu:  ~28 tuần
10/10
20/20
50/50
68/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 232Thời gian yêu cầu:  ~58 tuần
10/10
20/20
50/50
100/100
4/200
Chi phí nâng cấp 6→12: 84400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 196Thời gian yêu cầu:  ~49 tuần
10/10
20/20
50/50
6/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 294Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
10/10
20/20
50/50
91/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 209Thời gian yêu cầu:  ~53 tuần
10/10
20/20
50/50
53/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 247Thời gian yêu cầu:  ~62 tuần
10/10
20/20
50/50
44/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 256Thời gian yêu cầu:  ~64 tuần
10/10
20/20
50/50
38/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 262Thời gian yêu cầu:  ~66 tuần
10/10
20/20
50/50
21/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 279Thời gian yêu cầu:  ~70 tuần
10/10
20/20
50/50
23/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 277Thời gian yêu cầu:  ~70 tuần
128/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 72Thời gian yêu cầu:  ~18 tuần
10/10
20/20
50/50
40/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 260Thời gian yêu cầu:  ~65 tuần
10/10
20/20
50/50
86/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 214Thời gian yêu cầu:  ~54 tuần
10/10
20/20
50/50
55/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 245Thời gian yêu cầu:  ~62 tuần
10/10
20/20
50/50
27/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 273Thời gian yêu cầu:  ~69 tuần
10/10
20/20
50/50
66/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 234Thời gian yêu cầu:  ~59 tuần
10/10
20/20
50/50
40/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 260Thời gian yêu cầu:  ~65 tuần
10/10
20/20
50/50
45/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 255Thời gian yêu cầu:  ~64 tuần
10/10
20/20
50/50
42/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 258Thời gian yêu cầu:  ~65 tuần
10/10
20/20
34/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 316Thời gian yêu cầu:  ~79 tuần
10/10
20/20
50/50
78/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 222Thời gian yêu cầu:  ~56 tuần
10/10
20/20
50/50
30/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 270Thời gian yêu cầu:  ~68 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 12)

-11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 +1
6 12
12 13
6 12
7 12
12 13
11 12
8 12 13
1 12
7 12 13
8 12
7 12
7 12
12 13
7 12
1 12
12 13
8 12 13
7 12
7 12
11 12 13
1 12
7 12
4 12
1 12
3 11 12
4 12
6 11 12
7 11 12
3 11 12
5 11 12
3 7 12
12 13
7 11 12
12 13
12 13
11 12
4 11 12
6 11 12
3 11 12
7 11 12
3 11 12
3 10 12
12 13
7 12
12
11 12
4 11 12
7 11 12
7 12
7 12
11 12
6 11 12
6 10 12
6 11 12
7 11 12
12 13
12
6 11 12
6 11 12
6 11 12
6 11 12
6 11 12
7 11 12
7 11 12
7 11 12
7 11 12
12
6 11 12
6 11 12
6 11 12
6 11 12
6 11 12
6 11 12
7 11 12
8 11 12
6 10 12
7 11 12
8 11 12
11 12
9 11 12
10 12
9 10 12
9 11 12
9 10 12
9 11 12
9 10 12
11 12
9 11 12
9 11 12
11 12
9 10 12
10 12
10 11 12
9 10 12
11 12

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord