Zephyroth

#2PGC28JPC

10

5 047

5 047

Newcastle

Thành viên

Cấp 1 5787/2 Cấp 1 5967/2 Cấp 2 6255/4 Cấp 10 3491/1000 Cấp 11 2627/2000 Cấp 1 5795/2 Cấp 6 5522/100 Cấp 1 2968/2 Cấp 4 5575/20 Cấp 10 3555/1000 Cấp 3 5255/10 Cấp 1 5453/2 Cấp 10 3686/1000 Cấp 1 4808/2 Cấp 1 4266/2 Cấp 9 5359/800 Cấp 1 4480/2 Cấp 1 5578/2 Cấp 1 5346/2 Cấp 11 2732/2000 Cấp 1 2821/2 Cấp 11 2664/2000 Cấp 12 3148/5000 Cấp 1 2621/2 Cấp 3 805/2 Cấp 3 781/2 Cấp 5 672/10 Cấp 8 713/100 Cấp 9 630/200 Cấp 3 30/2 Cấp 9 612/200 Cấp 7 860/50 Cấp 10 567/400 Cấp 12 813/1000 Cấp 11 233/800 Cấp 7 855/50 Cấp 10 441/400 Cấp 10 287/400 Cấp 3 835/2 Cấp 10 227/400 Cấp 3 12/2 Cấp 11 321/800 Cấp 6 744/20 Cấp 3 929/2 Cấp 12 483/1000 Cấp 10 131/400 Cấp 9 636/200 Cấp 10 363/400 Cấp 3 751/2 Cấp 10 426/400 Cấp 10 30/50 Cấp 6 36/2 Cấp 9 46/20 Cấp 10 55/50 Cấp 6 2/2 Cấp 10 61/50 Cấp 9 62/20 Cấp 7 102/4 Cấp 8 91/10 Cấp 8 67/10 Cấp 6 66/2 Cấp 6 78/2 Cấp 6 79/2 Cấp 8 108/10 Cấp 10 53/50 Cấp 11 62/100 Cấp 12 31/200 Cấp 9 64/20 Cấp 6 69/2 Cấp 6 16/2 Cấp 9 75/20 Cấp 10 38/50 Cấp 10 62/50 Cấp 10 40/50 Cấp 6 23/2 Cấp 10 47/50 Cấp 7 70/4 Cấp 11 1/10 Cấp 9 2/2 Cấp 10 2/4 Cấp 10 2/4 Cấp 9 4/2 Cấp 9 2/2 Cấp 10 4/4 Cấp 9 2/2 Cấp 10 2/4 Cấp 9 2/2   Cấp 9 5/2 Cấp 9 1/2 Cấp 11 0/10 Cấp 10 5/4 Cấp 11 1/10 Cấp 9 3/2

Thẻ còn thiếu (1/94)

Huyền thoại (1/17)

Tiêu chuẩn giải đấu (52/94)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 2→9: 7620
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 4→9: 7550
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
14/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 3→6: 600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 156Thời gian yêu cầu:  ~13 ngày
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
6/10
0/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 3→5: 200Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 174Thời gian yêu cầu:  ~15 ngày
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
0/4
0/10
Chi phí nâng cấp 6→7: 400Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 14Thời gian yêu cầu:  ~4 tuần
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→8: 2400Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000

Huyền thoại (16/17)

9 10 11 12 13
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
2/2
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 32
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 30
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
2/2
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 31
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
4/4
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 29
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
2/2
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 33

Đường đến tối đa (0/94)

9 10 11 12 13
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
1587/5000
Chi phí nâng cấp 1→12: 85625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 3413Thời gian yêu cầu:  ~29 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
1767/5000
Chi phí nâng cấp 1→12: 85625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 3233Thời gian yêu cầu:  ~27 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
2055/5000
Chi phí nâng cấp 2→12: 85620Chi phí nâng cấp 2→13: 185620Thẻ cần thiết: 2945Thời gian yêu cầu:  ~25 ngày
1000/1000
2000/2000
491/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 4509Thời gian yêu cầu:  ~38 ngày
2000/2000
627/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4373Thời gian yêu cầu:  ~37 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
1595/5000
Chi phí nâng cấp 1→12: 85625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 3405Thời gian yêu cầu:  ~29 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
1322/5000
Chi phí nâng cấp 6→12: 85000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 3678Thời gian yêu cầu:  ~31 ngày
400/400
800/800
1000/1000
768/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 1→11: 35625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 6232Thời gian yêu cầu:  ~52 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
1375/5000
Chi phí nâng cấp 4→12: 85550Chi phí nâng cấp 4→13: 185550Thẻ cần thiết: 3625Thời gian yêu cầu:  ~31 ngày
1000/1000
2000/2000
555/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 4445Thời gian yêu cầu:  ~38 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
1055/5000
Chi phí nâng cấp 3→12: 85600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 3945Thời gian yêu cầu:  ~33 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
1253/5000
Chi phí nâng cấp 1→12: 85625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 3747Thời gian yêu cầu:  ~32 ngày
1000/1000
2000/2000
686/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 4314Thời gian yêu cầu:  ~36 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
608/5000
Chi phí nâng cấp 1→12: 85625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 4392Thời gian yêu cầu:  ~37 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
66/5000
Chi phí nâng cấp 1→12: 85625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 4934Thời gian yêu cầu:  ~42 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
1559/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 3441Thời gian yêu cầu:  ~29 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
280/5000
Chi phí nâng cấp 1→12: 85625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 4720Thời gian yêu cầu:  ~40 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
1378/5000
Chi phí nâng cấp 1→12: 85625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 3622Thời gian yêu cầu:  ~31 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
1146/5000
Chi phí nâng cấp 1→12: 85625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 3854Thời gian yêu cầu:  ~33 ngày
2000/2000
732/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4268Thời gian yêu cầu:  ~36 ngày
400/400
800/800
1000/1000
621/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 1→11: 35625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 6379Thời gian yêu cầu:  ~54 ngày
2000/2000
664/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4336Thời gian yêu cầu:  ~37 ngày
3148/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 1852Thời gian yêu cầu:  ~16 ngày
400/400
800/800
1000/1000
421/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 1→11: 35625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 6579Thời gian yêu cầu:  ~55 ngày
100/100
200/200
400/400
105/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→11: 35600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1695Thời gian yêu cầu:  ~142 ngày
100/100
200/200
400/400
81/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→11: 35600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1719Thời gian yêu cầu:  ~144 ngày
100/100
200/200
372/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 5→10: 15400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 1828Thời gian yêu cầu:  ~153 ngày
100/100
200/200
400/400
13/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1787Thời gian yêu cầu:  ~149 ngày
200/200
400/400
30/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1770Thời gian yêu cầu:  ~148 ngày
200/200
400/400
12/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1788Thời gian yêu cầu:  ~149 ngày
100/100
200/200
400/400
160/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1640Thời gian yêu cầu:  ~137 ngày
400/400
167/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1633Thời gian yêu cầu:  ~137 ngày
813/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 187Thời gian yêu cầu:  ~16 ngày
233/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1567Thời gian yêu cầu:  ~131 ngày
100/100
200/200
400/400
155/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1645Thời gian yêu cầu:  ~138 ngày
400/400
41/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1759Thời gian yêu cầu:  ~147 ngày
287/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1913Thời gian yêu cầu:  ~160 ngày
100/100
200/200
400/400
135/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→11: 35600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1665Thời gian yêu cầu:  ~139 ngày
227/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1973Thời gian yêu cầu:  ~165 ngày
321/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1479Thời gian yêu cầu:  ~124 ngày
100/100
200/200
400/400
44/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→11: 35000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1756Thời gian yêu cầu:  ~147 ngày
100/100
200/200
400/400
229/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→11: 35600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1571Thời gian yêu cầu:  ~131 ngày
483/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 517Thời gian yêu cầu:  ~44 ngày
131/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2069Thời gian yêu cầu:  ~173 ngày
200/200
400/400
36/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1764Thời gian yêu cầu:  ~147 ngày
363/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1837Thời gian yêu cầu:  ~154 ngày
100/100
200/200
400/400
51/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→11: 35600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1749Thời gian yêu cầu:  ~146 ngày
400/400
26/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1774Thời gian yêu cầu:  ~148 ngày
30/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 320Thời gian yêu cầu:  ~80 tuần
10/10
20/20
6/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 344Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
20/20
26/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 324Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần
50/50
5/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 295Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
50/50
11/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 289Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
20/20
42/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 308Thời gian yêu cầu:  ~77 tuần
10/10
20/20
50/50
22/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 278Thời gian yêu cầu:  ~70 tuần
10/10
20/20
50/50
11/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 289Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
10/10
20/20
37/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 313Thời gian yêu cầu:  ~79 tuần
10/10
20/20
36/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 314Thời gian yêu cầu:  ~79 tuần
10/10
20/20
48/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 302Thời gian yêu cầu:  ~76 tuần
10/10
20/20
49/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 301Thời gian yêu cầu:  ~76 tuần
10/10
20/20
50/50
28/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 272Thời gian yêu cầu:  ~68 tuần
50/50
3/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 297Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
62/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 238Thời gian yêu cầu:  ~60 tuần
31/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 169Thời gian yêu cầu:  ~43 tuần
20/20
44/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 306Thời gian yêu cầu:  ~77 tuần
10/10
20/20
39/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 311Thời gian yêu cầu:  ~78 tuần
10/10
6/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 364Thời gian yêu cầu:  ~91 tuần
20/20
50/50
5/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 295Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
38/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 312Thời gian yêu cầu:  ~78 tuần
50/50
12/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 288Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
40/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 310Thời gian yêu cầu:  ~78 tuần
10/10
13/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 357Thời gian yêu cầu:  ~90 tuần
47/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 303Thời gian yêu cầu:  ~76 tuần
10/10
20/20
40/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 310Thời gian yêu cầu:  ~78 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 10)

-9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 +1 +2
1 10 12
1 10 12
2 10 12
10 12
10 11 12
1 10 12
6 10 12
1 10 11
4 10 12
10 12
3 10 12
1 10 12
10 12
1 10 12
1 10 11
9 10 12
1 10 11
1 10 12
1 10 12
10 11 12
1 10 11
10 11 12
10 12
1 10 11
3 10 11
3 10
5 10
8 10 11
9 10 11
3 6 10
9 10 11
7 10 11
10 11
10 12
10 11
7 10 11
10 11
10
3 10 11
10
3 5 10
10 11
6 10
3 10 11
10 12
10
9 10 11
10
3 10
10 11
10
6 10
9 10
10 11
6 7 10
10 11
9 10
7 10 11
8 10 11
8 10
6 10
6 10
6 10
8 10 11
10 11
10 11
10 12
9 10
6 10
6 9 10
9 10 11
10
10 11
10
6 9 10
10
7 10
10 11
9 10
10
10
9 10
9 10
10 11
9 10
10
9 10
9 10
9 10
10 11
10 11
10 11
9 10

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord