HeditheBG

#2LY9JC0CG

11

4 347

5 167

Trận đấu vừa rồi

Loại: Tất cả 3 Thang 1 Thân thiện 2

Kết quả: Tất cả Trận thua

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord