༄tེaེvེiེaེ༄

#2L98LY9

13

5 257

5 770

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
0/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 20
3/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 17
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 30
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 27
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 26
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34

Đường đến tối đa (5/94)

9 10 11 12 13
1000/1000
2000/2000
2515/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2485Thời gian yêu cầu:  ~21 ngày
2000/2000
4627/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 373Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
1000/1000
2000/2000
2909/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2091Thời gian yêu cầu:  ~18 ngày
3442/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 1558Thời gian yêu cầu:  ~13 ngày
2880/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 2120Thời gian yêu cầu:  ~18 ngày
1910/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 3090Thời gian yêu cầu:  ~26 ngày
1000/1000
2000/2000
3367/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1633Thời gian yêu cầu:  ~14 ngày
1104/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 3896Thời gian yêu cầu:  ~33 ngày
1000/1000
2000/2000
1997/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 3003Thời gian yêu cầu:  ~26 ngày
3720/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 1280Thời gian yêu cầu:  ~11 ngày
1000/1000
2000/2000
2727/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2273Thời gian yêu cầu:  ~19 ngày
1000/1000
2000/2000
4015/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 985Thời gian yêu cầu:  ~9 ngày
1000/1000
2000/2000
3661/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1339Thời gian yêu cầu:  ~12 ngày
1000/1000
2000/2000
3867/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1133Thời gian yêu cầu:  ~10 ngày
4545/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 455Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
3652/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 1348Thời gian yêu cầu:  ~12 ngày
1000/1000
2000/2000
4417/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 583Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
2000/2000
4922/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 78Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
1000/1000
2000/2000
221/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 4779Thời gian yêu cầu:  ~40 ngày
400/400
271/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1529Thời gian yêu cầu:  ~128 ngày
400/400
444/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1356Thời gian yêu cầu:  ~113 ngày
400/400
371/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1429Thời gian yêu cầu:  ~120 ngày
262/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1538Thời gian yêu cầu:  ~129 ngày
85/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 915Thời gian yêu cầu:  ~77 ngày
200/200
87/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2113Thời gian yêu cầu:  ~177 ngày
331/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 669Thời gian yêu cầu:  ~56 ngày
412/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1388Thời gian yêu cầu:  ~116 ngày
502/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1298Thời gian yêu cầu:  ~109 ngày
798/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1002Thời gian yêu cầu:  ~84 ngày
84/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 916Thời gian yêu cầu:  ~77 ngày
254/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 746Thời gian yêu cầu:  ~63 ngày
400/400
32/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1768Thời gian yêu cầu:  ~148 ngày
400/400
670/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1130Thời gian yêu cầu:  ~95 ngày
400/400
216/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1584Thời gian yêu cầu:  ~132 ngày
200/200
4/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2196Thời gian yêu cầu:  ~183 ngày
397/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1403Thời gian yêu cầu:  ~117 ngày
400/400
514/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1286Thời gian yêu cầu:  ~108 ngày
361/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1439Thời gian yêu cầu:  ~120 ngày
400/400
88/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1712Thời gian yêu cầu:  ~143 ngày
400/400
115/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1685Thời gian yêu cầu:  ~141 ngày
652/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1148Thời gian yêu cầu:  ~96 ngày
400/400
477/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1323Thời gian yêu cầu:  ~111 ngày
400/400
540/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1260Thời gian yêu cầu:  ~105 ngày
800/800
168/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 832Thời gian yêu cầu:  ~70 ngày
50/50
70/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 230Thời gian yêu cầu:  ~58 tuần
16/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 284Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
50/50
22/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 278Thời gian yêu cầu:  ~70 tuần
50/50
1/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 299Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
20/20
26/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 324Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần
19/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 331Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
46/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 304Thời gian yêu cầu:  ~76 tuần
50/50
49/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 251Thời gian yêu cầu:  ~63 tuần
50/50
48/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 252Thời gian yêu cầu:  ~63 tuần
100/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 200Thời gian yêu cầu:  ~50 tuần
20/20
37/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 313Thời gian yêu cầu:  ~79 tuần
45/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 305Thời gian yêu cầu:  ~77 tuần
68/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 232Thời gian yêu cầu:  ~58 tuần
50/50
25/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 275Thời gian yêu cầu:  ~69 tuần
67/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 233Thời gian yêu cầu:  ~59 tuần
44/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 306Thời gian yêu cầu:  ~77 tuần
50/50
71/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 229Thời gian yêu cầu:  ~58 tuần
50/50
32/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 268Thời gian yêu cầu:  ~67 tuần
50/50
6/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 294Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
20/20
6/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 344Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
15/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 285Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
50/50
58/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 242Thời gian yêu cầu:  ~61 tuần
18/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 182Thời gian yêu cầu:  ~46 tuần
24/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 276Thời gian yêu cầu:  ~69 tuần
34/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 316Thời gian yêu cầu:  ~79 tuần
1/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 299Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
197/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 3Thời gian yêu cầu:  ~1 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 13)

-4 -3 -2 -1
10 12 13
11 12 13
10 12 13
12 13
12 13
12 13
10 12 13
12 13
10 12 13
12 13
10 12 13
13
10 12 13
10 12 13
10 12 13
13
12 13
12 13
10 12 13
11 12 13
13
13
12 13
10 12 13
10 11 13
10 11 13
10 11 13
11 13
12 13
9 10 13
12 13
11 13
11 13
11 13
12 13
12 13
13
10 11 13
10 11 13
10 11 13
9 10 13
11 13
10 11 13
11 13
10 11 13
10 11 13
11 13
10 11 13
10 11 13
11 12 13
10 11 13
11 13
10 11 13
10 11 13
9 10 13
10 13
10 13
10 11 13
10 11 13
11 12 13
9 10 13
10 13
11 13
10 11 13
11 13
10 13
10 11 13
10 11 13
10 11 13
9 10 13
11 13
10 11 13
12 13
11 13
10 13
11 13
12 13
12 13
12 13
11 13
11 13
11 13
10 11 13
10 13
11 13
11 13
10 13
10 13
11 13
10 13
11 13
10 13
10 13
10 13

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord