iLyEs

#2JRU2VVC

13

5 435

6 319

Thẻ còn thiếu (1/95)

Chưa được mở khóa (≤Đấu trường 13)

Tiêu chuẩn giải đấu (93/95)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
11/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 9
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 26
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 26
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
5/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 25
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 28
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 27
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 28
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 26
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 27
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 27
8/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 22
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29

Đường đến tối đa (20/95)

9 10 11 12 13
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
200/200
400/400
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
800/800
651/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 349Thời gian yêu cầu:  ~30 ngày
596/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 404Thời gian yêu cầu:  ~34 ngày
346/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1454Thời gian yêu cầu:  ~122 ngày
562/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 438Thời gian yêu cầu:  ~37 ngày
965/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 35Thời gian yêu cầu:  ~3 ngày
800/800
785/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 215Thời gian yêu cầu:  ~18 ngày
200/200
400/400
800/800
751/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 249Thời gian yêu cầu:  ~21 ngày
400/400
800/800
672/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 328Thời gian yêu cầu:  ~28 ngày
100/100
200/200
400/400
246/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1554Thời gian yêu cầu:  ~130 ngày
795/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 205Thời gian yêu cầu:  ~18 ngày
400/400
800/800
692/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 308Thời gian yêu cầu:  ~26 ngày
400/400
800/800
595/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 405Thời gian yêu cầu:  ~34 ngày
800/800
415/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 585Thời gian yêu cầu:  ~49 ngày
400/400
800/800
646/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 354Thời gian yêu cầu:  ~30 ngày
200/200
400/400
800/800
779/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 221Thời gian yêu cầu:  ~19 ngày
400/400
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
50/50
81/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 219Thời gian yêu cầu:  ~55 tuần
20/20
41/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 309Thời gian yêu cầu:  ~78 tuần
20/20
50/50
100/100
3/200
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 197Thời gian yêu cầu:  ~50 tuần
45/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 255Thời gian yêu cầu:  ~64 tuần
100/100
8/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 192Thời gian yêu cầu:  ~48 tuần
48/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 252Thời gian yêu cầu:  ~63 tuần
20/20
50/50
100/100
6/200
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 194Thời gian yêu cầu:  ~49 tuần
50/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 250Thời gian yêu cầu:  ~63 tuần
100/100
9/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 191Thời gian yêu cầu:  ~48 tuần
49/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 151Thời gian yêu cầu:  ~38 tuần
29/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 171Thời gian yêu cầu:  ~43 tuần
87/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 213Thời gian yêu cầu:  ~54 tuần
129/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 71Thời gian yêu cầu:  ~18 tuần
100/100
18/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 182Thời gian yêu cầu:  ~46 tuần
50/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 150Thời gian yêu cầu:  ~38 tuần
50/50
100/100
11/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 189Thời gian yêu cầu:  ~48 tuần
50/50
91/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 209Thời gian yêu cầu:  ~53 tuần
100/100
30/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 170Thời gian yêu cầu:  ~43 tuần
81/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 219Thời gian yêu cầu:  ~55 tuần
50/50
100/100
42/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 158Thời gian yêu cầu:  ~40 tuần
0/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 200Thời gian yêu cầu:  ~50 tuần
46/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 254Thời gian yêu cầu:  ~64 tuần
20/20
50/50
60/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 240Thời gian yêu cầu:  ~60 tuần
97/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 203Thời gian yêu cầu:  ~51 tuần
99/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 201Thời gian yêu cầu:  ~51 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 13)

-5 -4 -3 -2 -1
13
13
12 13
12 13
13
13
11 13
13
12 13
12 13
12 13
12 13
9 13
13
10 13
13
10 13
12 13
12 13
11 13
12 13
12 13
9 13
10 13
9 13
13
11 12 13
12 13
13
11 13
13
13
13
13
13
12 13
12 13
11 12 13
9 12 13
10 12 13
8 11 13
12 13
10 12 13
13
10 12 13
11 12 13
13
10 12 13
9 12 13
10 13
10 11 13
9 10 13
13
9 12 13
11 13
13
11 12 13
11 13
9 12 13
11 13
11 12 13
12 13
12 13
11 13
12 13
11 12 13
12 13
10 12 13
10 11 13
11 12 13
11 13
10 12 13
12 13
11 13
9 11 13
11 13
11 13
13
12 13
13
11 13
11 13
11 13
11 13
11 13
11 13
11 13
11 13
11 13
11 13
11 13
11 13
11 13
11 13

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord