Lohmaigai

#2JRQ2YRP2

12

5 036

5 321

Cấp 9 5751/800 Cấp 10 6163/1000 Cấp 9 5116/800 Cấp 9 6368/800 Cấp 13 0/250 Cấp 10 4696/1000 Cấp 10 4976/1000 Cấp 9 2596/800 Cấp 13 0/250 Cấp 11 3428/2000 Cấp 11 3351/2000 Cấp 13 0/250 Cấp 10 6283/1000 Cấp 11 2465/2000 Cấp 9 4003/800 Cấp 11 2949/2000 Cấp 9 5226/800 Cấp 9 4750/800 Cấp 9 5592/800 Cấp 9 5205/800 Cấp 9 2036/800 Cấp 9 6185/800 Cấp 13 0/250 Cấp 11 508/2000 Cấp 9 787/200 Cấp 9 502/200 Cấp 12 9/1000 Cấp 10 490/400 Cấp 9 546/200 Cấp 8 12/100 Cấp 10 15/400 Cấp 10 272/400 Cấp 9 621/200 Cấp 10 479/400 Cấp 11 428/800 Cấp 10 297/400 Cấp 9 397/200 Cấp 8 857/100 Cấp 9 625/200 Cấp 9 513/200 Cấp 9 36/200 Cấp 10 379/400 Cấp 8 647/100 Cấp 9 406/200 Cấp 10 404/400 Cấp 9 506/200 Cấp 9 534/200 Cấp 10 500/400 Cấp 9 625/200 Cấp 9 616/200 Cấp 9 67/20 Cấp 9 27/20 Cấp 10 73/50 Cấp 9 30/20 Cấp 9 15/20 Cấp 9 75/20 Cấp 9 66/20 Cấp 9 41/20 Cấp 9 66/20 Cấp 10 75/50 Cấp 9 64/20 Cấp 10 30/50 Cấp 10 70/50 Cấp 10 62/50 Cấp 10 21/50 Cấp 10 24/50 Cấp 10 59/50 Cấp 10 88/50 Cấp 9 35/20 Cấp 10 62/50 Cấp 10 64/50 Cấp 9 65/20 Cấp 9 39/20 Cấp 10 70/50 Cấp 9 29/20 Cấp 11 106/100 Cấp 10 27/50 Cấp 10 0/4 Cấp 10 1/4 Cấp 10 1/4 Cấp 11 4/10 Cấp 10 4/4 Cấp 10 1/4 Cấp 9 2/2 Cấp 10 0/4 Cấp 10 1/4 Cấp 10 1/4 Cấp 10 3/4 Cấp 10 1/4 Cấp 10 1/4 Cấp 10 4/4 Cấp 9 5/2 Cấp 12 0/20

Tiêu chuẩn giải đấu (90/93)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
12/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 88Thời gian yêu cầu:  ~8 ngày
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000

Huyền thoại (16/16)

9 10 11 12 13
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 26
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 30
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 30
2/2
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 31
0/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 20

Đường đến tối đa (4/93)

9 10 11 12 13
800/800
1000/1000
2000/2000
1951/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 3049Thời gian yêu cầu:  ~26 ngày
1000/1000
2000/2000
3163/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1837Thời gian yêu cầu:  ~16 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
1316/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 3684Thời gian yêu cầu:  ~31 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
2568/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2432Thời gian yêu cầu:  ~21 ngày
1000/1000
2000/2000
1696/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 3304Thời gian yêu cầu:  ~28 ngày
1000/1000
2000/2000
1976/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 3024Thời gian yêu cầu:  ~26 ngày
800/800
1000/1000
796/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 6204Thời gian yêu cầu:  ~52 ngày
2000/2000
1428/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 3572Thời gian yêu cầu:  ~30 ngày
2000/2000
1351/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 3649Thời gian yêu cầu:  ~31 ngày
1000/1000
2000/2000
3283/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1717Thời gian yêu cầu:  ~15 ngày
2000/2000
465/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4535Thời gian yêu cầu:  ~38 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
203/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 4797Thời gian yêu cầu:  ~40 ngày
2000/2000
949/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4051Thời gian yêu cầu:  ~34 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
1426/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 3574Thời gian yêu cầu:  ~30 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
950/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 4050Thời gian yêu cầu:  ~34 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
1792/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 3208Thời gian yêu cầu:  ~27 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
1405/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 3595Thời gian yêu cầu:  ~30 ngày
800/800
1000/1000
236/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 6764Thời gian yêu cầu:  ~57 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
2385/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2615Thời gian yêu cầu:  ~22 ngày
508/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 6492Thời gian yêu cầu:  ~55 ngày
200/200
400/400
187/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1613Thời gian yêu cầu:  ~135 ngày
200/200
302/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1898Thời gian yêu cầu:  ~159 ngày
9/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 991Thời gian yêu cầu:  ~83 ngày
400/400
90/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1710Thời gian yêu cầu:  ~143 ngày
200/200
346/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1854Thời gian yêu cầu:  ~155 ngày
15/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2185Thời gian yêu cầu:  ~183 ngày
272/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1928Thời gian yêu cầu:  ~161 ngày
200/200
400/400
21/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1779Thời gian yêu cầu:  ~149 ngày
400/400
79/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1721Thời gian yêu cầu:  ~144 ngày
428/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1372Thời gian yêu cầu:  ~115 ngày
297/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1903Thời gian yêu cầu:  ~159 ngày
200/200
197/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2003Thời gian yêu cầu:  ~167 ngày
100/100
200/200
400/400
157/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1643Thời gian yêu cầu:  ~137 ngày
200/200
400/400
25/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1775Thời gian yêu cầu:  ~148 ngày
200/200
313/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1887Thời gian yêu cầu:  ~158 ngày
36/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2364Thời gian yêu cầu:  ~197 ngày
379/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1821Thời gian yêu cầu:  ~152 ngày
100/100
200/200
347/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1853Thời gian yêu cầu:  ~155 ngày
200/200
206/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1994Thời gian yêu cầu:  ~167 ngày
400/400
4/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1796Thời gian yêu cầu:  ~150 ngày
200/200
306/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1894Thời gian yêu cầu:  ~158 ngày
200/200
334/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1866Thời gian yêu cầu:  ~156 ngày
400/400
100/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1700Thời gian yêu cầu:  ~142 ngày
200/200
400/400
25/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1775Thời gian yêu cầu:  ~148 ngày
200/200
400/400
16/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1784Thời gian yêu cầu:  ~149 ngày
20/20
47/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 303Thời gian yêu cầu:  ~76 tuần
20/20
7/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 343Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
50/50
23/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 277Thời gian yêu cầu:  ~70 tuần
20/20
10/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 340Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
15/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 355Thời gian yêu cầu:  ~89 tuần
20/20
50/50
5/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 295Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
20/20
46/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 304Thời gian yêu cầu:  ~76 tuần
20/20
21/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 329Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
20/20
46/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 304Thời gian yêu cầu:  ~76 tuần
50/50
25/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 275Thời gian yêu cầu:  ~69 tuần
20/20
44/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 306Thời gian yêu cầu:  ~77 tuần
30/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 320Thời gian yêu cầu:  ~80 tuần
50/50
20/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 280Thời gian yêu cầu:  ~70 tuần
50/50
12/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 288Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
21/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 329Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
24/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 326Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
50/50
9/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 291Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
50/50
38/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 262Thời gian yêu cầu:  ~66 tuần
20/20
15/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 335Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
50/50
12/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 288Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
50/50
14/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 286Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
20/20
45/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 305Thời gian yêu cầu:  ~77 tuần
20/20
19/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 331Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
50/50
20/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 280Thời gian yêu cầu:  ~70 tuần
20/20
9/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 341Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
100/100
6/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 194Thời gian yêu cầu:  ~49 tuần
27/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 323Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 12)

-4 -3 -2 -1 +1
9 12
10 12
9 12
9 12
12 13
10 12
10 12
9 11 12
12 13
11 12
11 12
12 13
10 12
11 12
9 12
11 12
9 12
9 12
9 12
9 12
9 11 12
9 12
12 13
11 12
9 11 12
9 10 12
12
10 11 12
9 10 12
8 12
10 12
10 12
9 11 12
10 11 12
11 12
10 12
9 10 12
8 11 12
9 11 12
9 10 12
9 12
10 12
8 10 12
9 10 12
10 11 12
9 10 12
9 10 12
10 11 12
9 11 12
9 11 12
9 10 12
9 10 12
10 11 12
9 10 12
9 12
9 11 12
9 10 12
9 10 12
9 10 12
10 11 12
9 10 12
10 12
10 11 12
10 11 12
10 12
10 12
10 11 12
10 11 12
9 10 12
10 11 12
10 11 12
9 10 12
9 10 12
10 11 12
9 10 12
11 12
10 12
10 12
10 12
10 12
11 12
10 11 12
10 12
9 10 12
10 12
10 12
10 12
10 12
10 12
10 12
10 11 12
9 10 12
12

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord