Simpleton

#2JP0CULY2

11

4 953

5 200

Tiêu chuẩn giải đấu (73/95)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
28/50
0/100
Chi phí nâng cấp 3→7: 1600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 122Thời gian yêu cầu:  ~11 ngày
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 27
4/4
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 28
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 28
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 26
2/2
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 33
2/2
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 32
2/2
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 33
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 28
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34

Đường đến tối đa (0/95)

9 10 11 12 13
1967/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 5033Thời gian yêu cầu:  ~42 ngày
1518/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 5482Thời gian yêu cầu:  ~46 ngày
1000/1000
1308/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 5692Thời gian yêu cầu:  ~48 ngày
1000/1000
722/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6278Thời gian yêu cầu:  ~53 ngày
956/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 4044Thời gian yêu cầu:  ~34 ngày
1000/1000
1576/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 5424Thời gian yêu cầu:  ~46 ngày
1000/1000
1422/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 5578Thời gian yêu cầu:  ~47 ngày
400/400
800/800
1000/1000
1312/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 1→11: 35625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 5688Thời gian yêu cầu:  ~48 ngày
1000/1000
1716/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 5284Thời gian yêu cầu:  ~45 ngày
85/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 4915Thời gian yêu cầu:  ~41 ngày
1548/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 5452Thời gian yêu cầu:  ~46 ngày
2000/2000
1142/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 3858Thời gian yêu cầu:  ~33 ngày
1000/1000
1641/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 5359Thời gian yêu cầu:  ~45 ngày
2000/2000
1355/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 3645Thời gian yêu cầu:  ~31 ngày
400/400
800/800
1000/1000
1888/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 1→11: 35625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 5112Thời gian yêu cầu:  ~43 ngày
1920/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 3080Thời gian yêu cầu:  ~26 ngày
1000/1000
2000/2000
211/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 4789Thời gian yêu cầu:  ~40 ngày
1921/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 5079Thời gian yêu cầu:  ~43 ngày
1000/1000
1163/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 5837Thời gian yêu cầu:  ~49 ngày
800/800
1000/1000
800/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 6200Thời gian yêu cầu:  ~52 ngày
1020/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 3980Thời gian yêu cầu:  ~34 ngày
1707/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 5293Thời gian yêu cầu:  ~45 ngày
1000/1000
871/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6129Thời gian yêu cầu:  ~52 ngày
400/400
800/800
1000/1000
1435/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 1→11: 35625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 5565Thời gian yêu cầu:  ~47 ngày
100/100
200/200
370/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1830Thời gian yêu cầu:  ~153 ngày
400/400
63/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1737Thời gian yêu cầu:  ~145 ngày
212/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1988Thời gian yêu cầu:  ~166 ngày
2/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 998Thời gian yêu cầu:  ~84 ngày
343/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1857Thời gian yêu cầu:  ~155 ngày
100/100
200/200
186/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 2014Thời gian yêu cầu:  ~168 ngày
457/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1343Thời gian yêu cầu:  ~112 ngày
208/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1592Thời gian yêu cầu:  ~133 ngày
457/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1343Thời gian yêu cầu:  ~112 ngày
518/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1282Thời gian yêu cầu:  ~107 ngày
717/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1083Thời gian yêu cầu:  ~91 ngày
400/400
344/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1456Thời gian yêu cầu:  ~122 ngày
247/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1553Thời gian yêu cầu:  ~130 ngày
100/100
200/200
400/400
127/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→11: 35600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1673Thời gian yêu cầu:  ~140 ngày
100/100
200/200
199/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 2001Thời gian yêu cầu:  ~167 ngày
100/100
200/200
400/400
87/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→11: 35600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1713Thời gian yêu cầu:  ~143 ngày
100/100
200/200
161/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 2039Thời gian yêu cầu:  ~170 ngày
400/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1400Thời gian yêu cầu:  ~117 ngày
100/100
200/200
400/400
63/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1737Thời gian yêu cầu:  ~145 ngày
263/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1537Thời gian yêu cầu:  ~129 ngày
400/400
193/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1607Thời gian yêu cầu:  ~134 ngày
100/100
200/200
400/400
199/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→11: 35600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1601Thời gian yêu cầu:  ~134 ngày
54/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 946Thời gian yêu cầu:  ~79 ngày
100/100
200/200
293/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1907Thời gian yêu cầu:  ~159 ngày
100/100
200/200
400/400
34/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 5→11: 35400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 1766Thời gian yêu cầu:  ~148 ngày
100/100
200/200
324/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1876Thời gian yêu cầu:  ~157 ngày
20/20
26/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 324Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần
10/10
20/20
15/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 335Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
24/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 276Thời gian yêu cầu:  ~69 tuần
10/10
20/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 350Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
20/20
21/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 329Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
100/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 100Thời gian yêu cầu:  ~25 tuần
45/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 305Thời gian yêu cầu:  ~77 tuần
47/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 303Thời gian yêu cầu:  ~76 tuần
14/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 356Thời gian yêu cầu:  ~89 tuần
26/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 274Thời gian yêu cầu:  ~69 tuần
10/10
20/20
40/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 310Thời gian yêu cầu:  ~78 tuần
15/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 285Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
12/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 188Thời gian yêu cầu:  ~47 tuần
20/20
45/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 305Thời gian yêu cầu:  ~77 tuần
41/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 259Thời gian yêu cầu:  ~65 tuần
20/20
35/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 315Thời gian yêu cầu:  ~79 tuần
10/10
20/20
49/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 301Thời gian yêu cầu:  ~76 tuần
10/10
20/20
15/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 335Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
20/20
13/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 337Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
49/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 301Thời gian yêu cầu:  ~76 tuần
36/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 314Thời gian yêu cầu:  ~79 tuần
10/10
20/20
9/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 341Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
17/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 283Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
20/20
1/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 349Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
10/10
20/20
15/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 335Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
31/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 319Thời gian yêu cầu:  ~80 tuần
18/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 282Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 11)

-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 +1
11
11
10 11
10 11
11 12
10 11
10 11
1 11
10 11
11 12
11
11 12
10 11
11 12
1 11
11 12
10 11 12
11
10 11
9 11
11 12
11
10 11
1 11
3 10 11
10 11
10 11
11 12
10 11
3 10 11
3 7 11
11
11
11
11
11
10 11
11
3 11
3 10 11
3 11
3 10 11
11
7 11
11
10 11
3 11
11 12
8 10 11
5 10 11
8 10 11
9 10 11
6 10 11
11
8 10 11
9 10 11
11 12
10 11
10 11
9 11
11
6 10 11
11
11 12
9 10 11
11
9 10 11
8 10 11
6 10 11
9 10 11
10 11
10 11
8 10 11
11
9 10 11
6 10 11
10 11
11
11
10 11
11
10 11
11
9 10 11
9 10 11
9 10 11
10 11
10 11
10 11
11
9 10 11
9 11
11
9 11
10 11

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord