Amaretto

#2GYPCRCUP

12

4 972

5 156

Tiêu chuẩn giải đấu (84/95)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 4→9: 7550
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
83/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 17Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
8/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 22
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 27

Đường đến tối đa (2/95)

9 10 11 12 13
1000/1000
1600/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 5400Thời gian yêu cầu:  ~45 ngày
1000/1000
1018/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 5982Thời gian yêu cầu:  ~50 ngày
800/800
1000/1000
1715/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 5285Thời gian yêu cầu:  ~45 ngày
1000/1000
1039/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 5961Thời gian yêu cầu:  ~50 ngày
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
2000/2000
931/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4069Thời gian yêu cầu:  ~34 ngày
800/800
1000/1000
1658/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 5342Thời gian yêu cầu:  ~45 ngày
1000/1000
193/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6807Thời gian yêu cầu:  ~57 ngày
2000/2000
243/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4757Thời gian yêu cầu:  ~40 ngày
1000/1000
1582/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 5418Thời gian yêu cầu:  ~46 ngày
1279/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 5721Thời gian yêu cầu:  ~48 ngày
1000/1000
168/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6832Thời gian yêu cầu:  ~57 ngày
2000/2000
286/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4714Thời gian yêu cầu:  ~40 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
1119/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 3881Thời gian yêu cầu:  ~33 ngày
1000/1000
1042/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 5958Thời gian yêu cầu:  ~50 ngày
792/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 4208Thời gian yêu cầu:  ~36 ngày
1000/1000
1523/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 5477Thời gian yêu cầu:  ~46 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
147/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 4853Thời gian yêu cầu:  ~41 ngày
1000/1000
1272/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 5728Thời gian yêu cầu:  ~48 ngày
60/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 6940Thời gian yêu cầu:  ~58 ngày
800/800
1000/1000
255/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 6745Thời gian yêu cầu:  ~57 ngày
2000/2000
68/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4932Thời gian yêu cầu:  ~42 ngày
2000/2000
2250/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 2750Thời gian yêu cầu:  ~23 ngày
800/800
1000/1000
305/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 6695Thời gian yêu cầu:  ~56 ngày
100/100
200/200
202/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 4→10: 15550Chi phí nâng cấp 4→13: 185550Thẻ cần thiết: 1998Thời gian yêu cầu:  ~167 ngày
100/100
200/200
314/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1886Thời gian yêu cầu:  ~158 ngày
200/200
282/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1918Thời gian yêu cầu:  ~160 ngày
281/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1919Thời gian yêu cầu:  ~160 ngày
355/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1845Thời gian yêu cầu:  ~154 ngày
100/100
200/200
149/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 2051Thời gian yêu cầu:  ~171 ngày
177/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1623Thời gian yêu cầu:  ~136 ngày
158/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2042Thời gian yêu cầu:  ~171 ngày
324/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1876Thời gian yêu cầu:  ~157 ngày
297/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1903Thời gian yêu cầu:  ~159 ngày
94/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2306Thời gian yêu cầu:  ~193 ngày
258/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1942Thời gian yêu cầu:  ~162 ngày
168/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2032Thời gian yêu cầu:  ~170 ngày
100/100
200/200
117/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2083Thời gian yêu cầu:  ~174 ngày
200/200
324/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1876Thời gian yêu cầu:  ~157 ngày
200/200
118/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2082Thời gian yêu cầu:  ~174 ngày
124/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2276Thời gian yêu cầu:  ~190 ngày
315/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1885Thời gian yêu cầu:  ~158 ngày
100/100
200/200
400/400
4/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1796Thời gian yêu cầu:  ~150 ngày
159/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2041Thời gian yêu cầu:  ~171 ngày
100/100
173/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2227Thời gian yêu cầu:  ~186 ngày
400/400
283/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1517Thời gian yêu cầu:  ~127 ngày
400/400
28/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1772Thời gian yêu cầu:  ~148 ngày
200/200
255/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1945Thời gian yêu cầu:  ~163 ngày
200/200
400/400
83/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1717Thời gian yêu cầu:  ~144 ngày
20/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 330Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
33/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 317Thời gian yêu cầu:  ~80 tuần
2/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 348Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
46/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 304Thời gian yêu cầu:  ~76 tuần
20/20
3/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 347Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
7/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 363Thời gian yêu cầu:  ~91 tuần
43/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 307Thời gian yêu cầu:  ~77 tuần
10/10
20/20
17/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 333Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
20/20
41/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 309Thời gian yêu cầu:  ~78 tuần
1/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 349Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
19/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 351Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
27/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 323Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần
20/20
13/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 337Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
20/20
29/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 321Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần
3/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 367Thời gian yêu cầu:  ~92 tuần
22/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 328Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
2/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 348Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
28/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 322Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần
20/20
14/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 336Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
10/10
8/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 362Thời gian yêu cầu:  ~91 tuần
10/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 360Thời gian yêu cầu:  ~90 tuần
36/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 314Thời gian yêu cầu:  ~79 tuần
21/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 329Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
20/20
8/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 342Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
10/10
20/20
18/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 332Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
25/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 275Thời gian yêu cầu:  ~69 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 12)

-9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 +1
10 11 12
10 11 12
9 11 12
10 11 12
12 13
11 12
9 11 12
10 11 12
11 12
10 11 12
11 12
10 11 12
11 12
8 12
10 11 12
12
10 11 12
9 12
10 11 12
11 12
9 11 12
11 12
11 12
9 11 12
4 10 12
8 10 12
9 10 12
10 12
10 12
3 10 12
8 12
11 12
10 12
10 12
10 12
9 12
10 12
10 12
8 10 12
9 10 12
9 10 12
9 12
10 12
8 11 12
10 12
12 13
8 9 12
10 11 12
10 11 12
9 10 12
9 11 12
10 12
10 12
10 12
10 12
9 10 12
9 12
10 12
8 10 12
9 10 12
10 12
9 12
10 12
9 10 12
9 10 12
9 12
10 12
10 12
10 12
9 10 12
7 9 12
9 12
10 12
10 12
9 10 12
6 10 12
12 13
11 12
9 12
10 12
11 12
10 12
11 12
10 12
9 12
9 12
10 12
11 12
10 12
10 12
10 12
10 12
10 12
9 12
11 12

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord