晴天

#2GU9YU80Q

13

5 587

5 973

Cấp 10 8000/1000 Cấp 11 7000/2000 Cấp 12 5000/5000 Cấp 13 0/250 Cấp 13 0/250 Cấp 13 0/250 Cấp 13 0/250 Cấp 13 0/250 Cấp 13 0/250 Cấp 11 7000/2000 Cấp 13 0/250 Cấp 11 7000/2000 Cấp 7 9400/200 Cấp 9 8251/800 Cấp 13 0/250 Cấp 13 0/250 Cấp 13 0/250 Cấp 12 5000/5000 Cấp 13 0/250 Cấp 13 0/250 Cấp 13 0/250 Cấp 13 0/250 Cấp 8 9200/400 Cấp 13 0/250 Cấp 9 2196/200 Cấp 13 0/50 Cấp 13 0/50 Cấp 13 0/50 Cấp 13 0/50 Cấp 13 0/50 Cấp 12 608/1000 Cấp 13 0/50 Cấp 11 1061/800 Cấp 12 1000/1000 Cấp 13 0/50 Cấp 9 1711/200 Cấp 10 2198/400 Cấp 5 1999/10 Cấp 11 1406/800 Cấp 13 0/50 Cấp 12 1000/1000 Cấp 11 1800/800 Cấp 9 1455/200 Cấp 10 1493/400 Cấp 12 1000/1000 Cấp 12 1000/1000 Cấp 10 1970/400 Cấp 13 0/50 Cấp 9 252/20 Cấp 13 0/10 Cấp 6 185/2 Cấp 9 186/20 Cấp 6 11/2 Cấp 11 73/100 Cấp 12 91/200 Cấp 11 279/100 Cấp 9 87/20 Cấp 13 0/10 Cấp 13 0/10 Cấp 13 0/10 Cấp 12 49/200 Cấp 12 200/200 Cấp 13 0/10 Cấp 9 60/20 Cấp 11 68/100 Cấp 13 0/10 Cấp 13 0/10 Cấp 6 199/2 Cấp 13 0/10 Cấp 9 180/20 Cấp 11 136/100 Cấp 10 212/50 Cấp 6 106/2 Cấp 12 63/200 Cấp 12 49/200 Cấp 12 1/20 Cấp 13 0/1 Cấp 10 5/4 Cấp 13 0/1 Cấp 11 16/10 Cấp 11 7/10 Cấp 11 5/10 Cấp 10 4/4 Cấp 11 4/10 Cấp 11 0/10 Cấp 11 5/10 Cấp 9 11/2 Cấp 13 0/1 Cấp 9 7/2 Cấp 11 1/10 Cấp 11 4/10

Tiêu chuẩn giải đấu (84/91)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
5/10
Chi phí nâng cấp 6→8: 2400Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 5Thời gian yêu cầu:  ~2 tuần
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400

Huyền thoại (16/16)

9 10 11 12 13
1/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 19
4/4
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 29
10/10
6/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 14
7/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 23
5/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 25
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 30
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 26
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
5/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 25
2/2
4/4
5/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→12: 75000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 25
2/2
4/4
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→12: 75000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 29
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 26

Đường đến tối đa (35/91)

9 10 11 12 13
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 7→13: 184000
800/800
1000/1000
2000/2000
4451/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 549Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000
200/200
400/400
800/800
796/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 204Thời gian yêu cầu:  ~17 ngày
608/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 392Thời gian yêu cầu:  ~33 ngày
800/800
261/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 739Thời gian yêu cầu:  ~62 ngày
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
200/200
400/400
800/800
311/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 689Thời gian yêu cầu:  ~58 ngày
400/400
800/800
998/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
100/100
200/200
400/400
800/800
499/1000
Chi phí nâng cấp 5→12: 85400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 501Thời gian yêu cầu:  ~42 ngày
800/800
606/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 394Thời gian yêu cầu:  ~33 ngày
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
200/200
400/400
800/800
55/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 945Thời gian yêu cầu:  ~79 ngày
400/400
800/800
293/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 707Thời gian yêu cầu:  ~59 ngày
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
400/400
800/800
770/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 230Thời gian yêu cầu:  ~20 ngày
20/20
50/50
100/100
82/200
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 118Thời gian yêu cầu:  ~30 tuần
10/10
20/20
50/50
100/100
5/200
Chi phí nâng cấp 6→12: 84400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 195Thời gian yêu cầu:  ~49 tuần
20/20
50/50
100/100
16/200
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 184Thời gian yêu cầu:  ~46 tuần
73/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 227Thời gian yêu cầu:  ~57 tuần
91/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 109Thời gian yêu cầu:  ~28 tuần
100/100
179/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 21Thời gian yêu cầu:  ~6 tuần
20/20
50/50
17/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 283Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
49/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 151Thời gian yêu cầu:  ~38 tuần
200/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
20/20
40/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 310Thời gian yêu cầu:  ~78 tuần
68/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 232Thời gian yêu cầu:  ~58 tuần
10/10
20/20
50/50
100/100
19/200
Chi phí nâng cấp 6→12: 84400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 181Thời gian yêu cầu:  ~46 tuần
20/20
50/50
100/100
10/200
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 190Thời gian yêu cầu:  ~48 tuần
100/100
36/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 164Thời gian yêu cầu:  ~41 tuần
50/50
100/100
62/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 138Thời gian yêu cầu:  ~35 tuần
10/10
20/20
50/50
26/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 274Thời gian yêu cầu:  ~69 tuần
63/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 137Thời gian yêu cầu:  ~35 tuần
49/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 151Thời gian yêu cầu:  ~38 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 13)

-8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1
10 13
11 13
12 13
13
13
13
13
13
13
11 13
13
11 13
7 13
9 12 13
13
13
13
12 13
13
13
13
13
8 13
13
9 12 13
13
13
13
13
13
12 13
13
11 12 13
12 13
13
9 12 13
10 12 13
5 12 13
11 12 13
13
12 13
11 13
9 12 13
10 12 13
12 13
12 13
10 12 13
13
9 12 13
13
6 11 13
9 12 13
6 8 13
11 13
12 13
11 12 13
9 11 13
13
13
13
12 13
12 13
13
9 10 13
11 13
13
13
6 12 13
13
9 12 13
11 12 13
10 12 13
6 11 13
12 13
12 13
12 13
13
10 11 13
13
11 12 13
11 13
11 13
10 11 13
11 13
11 13
11 13
9 11 13
13
9 11 13
11 13
11 13

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord