GoldenFire14

#2GU0Q00J

8

2 234

2 259

Swaggy Gamers

Thành viên

Thẻ còn thiếu (37/95)

Từ đấu trường cao hơn (>Đấu trường 7)

Tiêu chuẩn giải đấu (1/95)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
100/100
127/200
0/400
Chi phí nâng cấp 6→7: 1000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 473Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày
100/100
171/200
0/400
Chi phí nâng cấp 6→7: 1000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 429Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
100/100
194/200
0/400
Chi phí nâng cấp 6→7: 1000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 406Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
52/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 348Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
66/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 334Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
80/200
0/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 520Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày
100/100
78/200
0/400
Chi phí nâng cấp 6→7: 1000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 522Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày
100/100
49/200
0/400
Chi phí nâng cấp 6→7: 1000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 551Thời gian yêu cầu:  ~7 ngày
173/200
0/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 427Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
200/200
96/400
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 304Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
100/100
172/200
0/400
Chi phí nâng cấp 6→7: 1000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 428Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
100/100
143/200
0/400
Chi phí nâng cấp 6→7: 1000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 457Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày
100/100
54/200
0/400
Chi phí nâng cấp 6→7: 1000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 546Thời gian yêu cầu:  ~7 ngày
100/100
5/200
0/400
Chi phí nâng cấp 6→7: 1000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 595Thời gian yêu cầu:  ~7 ngày
100/100
106/200
0/400
Chi phí nâng cấp 6→7: 1000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 494Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày
131/200
0/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 469Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày
100/100
129/200
0/400
Chi phí nâng cấp 6→7: 1000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 471Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày
33/100
0/200
0/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 667Thời gian yêu cầu:  ~8 ngày
51/100
0/200
0/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 649Thời gian yêu cầu:  ~8 ngày
3/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 167Thời gian yêu cầu:  ~19 ngày
20/20
36/50
0/100
Chi phí nâng cấp 6→7: 1000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 114Thời gian yêu cầu:  ~13 ngày
7/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 163Thời gian yêu cầu:  ~19 ngày
23/50
0/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 127Thời gian yêu cầu:  ~15 ngày
0/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 100Thời gian yêu cầu:  ~12 ngày
23/50
0/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 127Thời gian yêu cầu:  ~15 ngày
20/20
19/50
0/100
Chi phí nâng cấp 6→7: 1000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 131Thời gian yêu cầu:  ~15 ngày
45/50
0/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 105Thời gian yêu cầu:  ~12 ngày
20/20
2/50
0/100
Chi phí nâng cấp 6→7: 1000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 148Thời gian yêu cầu:  ~17 ngày
20/20
9/50
0/100
Chi phí nâng cấp 6→7: 1000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 141Thời gian yêu cầu:  ~16 ngày
18/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 152Thời gian yêu cầu:  ~17 ngày
41/50
0/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 109Thời gian yêu cầu:  ~13 ngày
50/50
0/100
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 100Thời gian yêu cầu:  ~12 ngày
20/20
38/50
0/100
Chi phí nâng cấp 6→7: 1000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 112Thời gian yêu cầu:  ~13 ngày
31/50
0/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 119Thời gian yêu cầu:  ~14 ngày
6/50
0/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 144Thời gian yêu cầu:  ~16 ngày
20/20
19/50
0/100
Chi phí nâng cấp 6→7: 1000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 131Thời gian yêu cầu:  ~15 ngày
20/20
27/50
0/100
Chi phí nâng cấp 6→7: 1000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 123Thời gian yêu cầu:  ~14 ngày
1/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 169Thời gian yêu cầu:  ~19 ngày
0/4
0/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 14Thời gian yêu cầu:  ~5 tuần
2/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 8Thời gian yêu cầu:  ~3 tuần
3/4
0/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 11Thời gian yêu cầu:  ~4 tuần
5/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 5Thời gian yêu cầu:  ~2 tuần
2/4
0/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 12Thời gian yêu cầu:  ~4 tuần
4/4
0/10
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 10Thời gian yêu cầu:  ~4 tuần
0/4
0/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 14Thời gian yêu cầu:  ~5 tuần
1/4
0/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 13Thời gian yêu cầu:  ~5 tuần
2/2
3/4
0/10
Chi phí nâng cấp 6→7: 400Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 11Thời gian yêu cầu:  ~4 tuần
1/2
0/4
0/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 15Thời gian yêu cầu:  ~5 tuần
1/2
0/4
0/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 15Thời gian yêu cầu:  ~5 tuần
0/4
0/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 14Thời gian yêu cầu:  ~5 tuần
4/4
1/10
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 9Thời gian yêu cầu:  ~3 tuần
2/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 8Thời gian yêu cầu:  ~3 tuần
4/4
1/10
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 9Thời gian yêu cầu:  ~3 tuần
3/4
0/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 11Thời gian yêu cầu:  ~4 tuần
4/4
4/10
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 6Thời gian yêu cầu:  ~2 tuần
6/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 4Thời gian yêu cầu:  ~2 tuần
4/4
1/10
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 9Thời gian yêu cầu:  ~3 tuần

Huyền thoại (1/17)

9 10 11 12 13
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 8)

-2 -1 +1
6 7 8
6 7 8
6 7 8
8
8
7 8
6 7 8
6 7 8
7 8
7 8
6 7 8
6 7 8
6 7 8
6 7 8
6 7 8
7 8
6 7 8
6 8
6 8
6 8
6 7 8
6 8
7 8
8
7 8
6 7 8
7 8
6 7 8
6 7 8
6 8
7 8
7 8
6 7 8
7 8
7 8
6 7 8
6 7 8
6 8
7 8
8
7 8
8
7 8
7 8
7 8
7 8
6 7 8
6 8
6 8
7 8
7 8
8
7 8
7 8
7 8
8
7 8
8 9

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord