angjie

#2GL9RJG2V

13

5 623

6 227

1生一世

Co-leader

Tiêu chuẩn giải đấu (90/95)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
5/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 25
4/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 16
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 30
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
8/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 22
1/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 19
5/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 25
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
1/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 19
14/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 6
0/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 20
8/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 22
9/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 21
8/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 22

Đường đến tối đa (20/95)

9 10 11 12 13
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 7→13: 184000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 7→13: 184000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 6→13: 185000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
200/200
400/400
800/800
551/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 449Thời gian yêu cầu:  ~38 ngày
800/800
998/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 2Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
200/200
400/400
800/800
444/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 556Thời gian yêu cầu:  ~47 ngày
116/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2284Thời gian yêu cầu:  ~191 ngày
200/200
400/400
800/800
665/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 335Thời gian yêu cầu:  ~28 ngày
796/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 204Thời gian yêu cầu:  ~17 ngày
692/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 308Thời gian yêu cầu:  ~26 ngày
200/200
400/400
800/800
640/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 360Thời gian yêu cầu:  ~30 ngày
100/100
200/200
400/400
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 6→13: 185000
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
800/800
266/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 734Thời gian yêu cầu:  ~62 ngày
800/800
509/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 491Thời gian yêu cầu:  ~41 ngày
948/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 52Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
200/200
400/400
800/800
194/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 806Thời gian yêu cầu:  ~68 ngày
200/200
400/400
800/800
149/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 851Thời gian yêu cầu:  ~71 ngày
400/400
800/800
434/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 566Thời gian yêu cầu:  ~48 ngày
800/800
950/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 50Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
800/800
874/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 126Thời gian yêu cầu:  ~11 ngày
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
20/20
50/50
100/100
113/200
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 87Thời gian yêu cầu:  ~22 tuần
50/50
65/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 235Thời gian yêu cầu:  ~59 tuần
20/20
50/50
100/100
35/200
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 165Thời gian yêu cầu:  ~42 tuần
50/50
100/100
66/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 134Thời gian yêu cầu:  ~34 tuần
13/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 187Thời gian yêu cầu:  ~47 tuần
104/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 96Thời gian yêu cầu:  ~24 tuần
100/100
97/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 103Thời gian yêu cầu:  ~26 tuần
100/100
81/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 119Thời gian yêu cầu:  ~30 tuần
0/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 200Thời gian yêu cầu:  ~50 tuần
146/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 54Thời gian yêu cầu:  ~14 tuần
100/100
36/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 164Thời gian yêu cầu:  ~41 tuần
93/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 107Thời gian yêu cầu:  ~27 tuần
100/100
27/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 173Thời gian yêu cầu:  ~44 tuần
100/100
91/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 109Thời gian yêu cầu:  ~28 tuần
100/100
43/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 157Thời gian yêu cầu:  ~40 tuần
47/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 153Thời gian yêu cầu:  ~39 tuần
132/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 68Thời gian yêu cầu:  ~17 tuần
100/100
57/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 143Thời gian yêu cầu:  ~36 tuần
100/100
18/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 182Thời gian yêu cầu:  ~46 tuần
184/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 16Thời gian yêu cầu:  ~4 tuần
50/50
100/100
54/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 146Thời gian yêu cầu:  ~37 tuần
100/100
26/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 174Thời gian yêu cầu:  ~44 tuần
171/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 29Thời gian yêu cầu:  ~8 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 13)

-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1
12 13
12 13
11 13
12 13
13
13
12 13
13
13
12 13
11 13
13
11 13
7 13
12 13
13
9 13
7 13
12 13
11 13
12 13
6 13
8 13
12 13
9 12 13
11 12 13
11 13
13
13
9 12 13
9 13
13
9 12 13
13
12 13
12 13
13
9 12 13
13
6 13
12 13
11 12 13
11 12 13
12 13
9 12 13
9 12 13
13
10 12 13
11 12 13
11 12 13
12 13
9 12 13
10 11 13
13
9 12 13
10 12 13
12 13
12 13
11 12 13
11 12 13
13
12 13
13
12 13
11 12 13
12 13
11 12 13
11 12 13
11 12 13
12 13
12 13
11 12 13
11 12 13
12 13
10 12 13
11 12 13
13
12 13
11 13
12 13
10 11 13
11 13
13
11 13
13
12 13
11 13
11 13
12 13
13
12 13
12 13
11 13
11 13
11 13

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord