A͢͢͢leksค

#2CVJQCP8R

12

5 305

5 541

Cấp 11 1838/2000 Cấp 12 3599/5000 Cấp 11 1292/2000 Cấp 11 1571/2000 Cấp 11 1182/2000 Cấp 11 3675/2000 Cấp 10 1104/1000 Cấp 11 1231/2000 Cấp 11 951/2000 Cấp 11 143/2000 Cấp 11 1341/2000 Cấp 9 3552/800 Cấp 11 2533/2000 Cấp 10 1638/1000 Cấp 11 29/2000 Cấp 11 1592/2000 Cấp 11 1507/2000 Cấp 10 2182/1000 Cấp 10 1943/1000 Cấp 7 2011/200 Cấp 12 544/5000 Cấp 9 3170/800 Cấp 1 2623/2 Cấp 9 483/200 Cấp 11 395/800 Cấp 9 532/200 Cấp 10 78/400 Cấp 10 181/400 Cấp 5 71/10 Cấp 10 282/400 Cấp 10 292/400 Cấp 10 127/400 Cấp 10 64/400 Cấp 10 162/400 Cấp 9 375/200 Cấp 10 331/400 Cấp 10 382/400 Cấp 9 517/200 Cấp 4 0/4 Cấp 10 63/400 Cấp 10 388/400 Cấp 12 11/1000 Cấp 12 335/1000 Cấp 10 198/400 Cấp 10 187/400 Cấp 10 449/400 Cấp 8 751/100 Cấp 10 198/400 Cấp 10 36/50 Cấp 10 38/50 Cấp 8 57/10 Cấp 10 59/50 Cấp 6 12/2 Cấp 10 11/50 Cấp 10 16/50 Cấp 8 88/10 Cấp 10 3/50 Cấp 9 66/20 Cấp 10 7/50 Cấp 10 34/50 Cấp 10 19/50 Cấp 10 16/50 Cấp 10 2/50 Cấp 10 44/50 Cấp 10 17/50 Cấp 10 52/50 Cấp 9 30/20 Cấp 11 28/100 Cấp 10 32/50 Cấp 10 32/50 Cấp 9 24/20 Cấp 6 42/2 Cấp 11 1/100 Cấp 10 8/50 Cấp 11 5/10 Cấp 10 2/4 Cấp 10 1/4 Cấp 10 2/4 Cấp 10 1/4 Cấp 11 2/10 Cấp 10 1/4 Cấp 10 2/4 Cấp 10 0/4 Cấp 11 0/10   Cấp 10 0/4 Cấp 9 2/2 Cấp 9 3/2 Cấp 10 2/4 Cấp 10 0/4 Cấp 10 0/4

Thẻ còn thiếu (1/94)

Huyền thoại (1/17)

Tiêu chuẩn giải đấu (84/94)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
10/10
20/20
41/50
0/100
Chi phí nâng cấp 5→7: 1400Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Thẻ cần thiết: 109Thời gian yêu cầu:  ~10 ngày
0/4
0/10
0/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 4→9: 7550Thẻ cần thiết: 184Thời gian yêu cầu:  ~16 ngày
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
6/10
Chi phí nâng cấp 6→8: 2400Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 4Thời gian yêu cầu:  ~1 tuần
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400

Huyền thoại (16/17)

9 10 11 12 13
5/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 25
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 28
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
2/2
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 33
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34

Đường đến tối đa (3/94)

9 10 11 12 13
1838/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 5162Thời gian yêu cầu:  ~44 ngày
3599/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 1401Thời gian yêu cầu:  ~12 ngày
1292/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 5708Thời gian yêu cầu:  ~48 ngày
1571/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 5429Thời gian yêu cầu:  ~46 ngày
1182/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 5818Thời gian yêu cầu:  ~49 ngày
2000/2000
1675/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 3325Thời gian yêu cầu:  ~28 ngày
1000/1000
104/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6896Thời gian yêu cầu:  ~58 ngày
1231/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 5769Thời gian yêu cầu:  ~49 ngày
951/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 6049Thời gian yêu cầu:  ~51 ngày
143/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 6857Thời gian yêu cầu:  ~58 ngày
1341/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 5659Thời gian yêu cầu:  ~48 ngày
800/800
1000/1000
1752/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 5248Thời gian yêu cầu:  ~44 ngày
2000/2000
533/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4467Thời gian yêu cầu:  ~38 ngày
1000/1000
638/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6362Thời gian yêu cầu:  ~54 ngày
29/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 6971Thời gian yêu cầu:  ~59 ngày
1592/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 5408Thời gian yêu cầu:  ~46 ngày
1507/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 5493Thời gian yêu cầu:  ~46 ngày
1000/1000
1182/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 5818Thời gian yêu cầu:  ~49 ngày
1000/1000
943/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6057Thời gian yêu cầu:  ~51 ngày
400/400
800/800
811/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 7189Thời gian yêu cầu:  ~60 ngày
544/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 4456Thời gian yêu cầu:  ~38 ngày
800/800
1000/1000
1370/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 5630Thời gian yêu cầu:  ~47 ngày
400/400
800/800
1000/1000
423/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 1→11: 35625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 6577Thời gian yêu cầu:  ~55 ngày
200/200
283/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1917Thời gian yêu cầu:  ~160 ngày
395/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1405Thời gian yêu cầu:  ~118 ngày
200/200
332/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1868Thời gian yêu cầu:  ~156 ngày
78/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2122Thời gian yêu cầu:  ~177 ngày
181/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2019Thời gian yêu cầu:  ~169 ngày
282/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1918Thời gian yêu cầu:  ~160 ngày
292/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1908Thời gian yêu cầu:  ~159 ngày
127/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2073Thời gian yêu cầu:  ~173 ngày
64/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2136Thời gian yêu cầu:  ~178 ngày
162/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2038Thời gian yêu cầu:  ~170 ngày
200/200
175/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2025Thời gian yêu cầu:  ~169 ngày
331/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1869Thời gian yêu cầu:  ~156 ngày
382/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1818Thời gian yêu cầu:  ~152 ngày
200/200
317/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1883Thời gian yêu cầu:  ~157 ngày
63/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2137Thời gian yêu cầu:  ~179 ngày
388/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1812Thời gian yêu cầu:  ~151 ngày
11/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 989Thời gian yêu cầu:  ~83 ngày
335/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 665Thời gian yêu cầu:  ~56 ngày
198/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2002Thời gian yêu cầu:  ~167 ngày
187/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2013Thời gian yêu cầu:  ~168 ngày
400/400
49/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1751Thời gian yêu cầu:  ~146 ngày
100/100
200/200
400/400
51/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1749Thời gian yêu cầu:  ~146 ngày
198/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2002Thời gian yêu cầu:  ~167 ngày
36/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 314Thời gian yêu cầu:  ~79 tuần
38/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 312Thời gian yêu cầu:  ~78 tuần
10/10
20/20
27/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 323Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần
50/50
9/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 291Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
11/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 339Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
16/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 334Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
10/10
20/20
50/50
8/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 292Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
3/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 347Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
20/20
46/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 304Thời gian yêu cầu:  ~76 tuần
7/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 343Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
34/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 316Thời gian yêu cầu:  ~79 tuần
19/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 331Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
16/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 334Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
2/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 348Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
44/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 306Thời gian yêu cầu:  ~77 tuần
17/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 333Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
50/50
2/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 298Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
20/20
10/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 340Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
28/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 272Thời gian yêu cầu:  ~68 tuần
32/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 318Thời gian yêu cầu:  ~80 tuần
32/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 318Thời gian yêu cầu:  ~80 tuần
20/20
4/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 346Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
10/10
20/20
12/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 338Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
1/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 299Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
8/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 342Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 12)

-11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 +1
11 12
12
11 12
11 12
12 13
11 12
11 12
10 11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
9 11 12
11 12
10 11 12
11 12
11 12
11 12
10 11 12
10 11 12
7 10 12
12
9 11 12
1 11 12
9 10 12
11 12
9 10 12
10 12
10 12
5 7 12
10 12
10 12
10 12
12 13
10 12
10 12
9 10 12
10 12
10 12
9 10 12
4 12
10 12
10 12
12
12
10 12
10 12
10 11 12
8 11 12
10 12
10 12
10 12
8 10 12
10 11 12
6 8 12
10 12
10 12
12 13
8 11 12
10 12
9 10 12
10 12
10 12
10 12
10 12
10 12
10 12
10 12
10 11 12
9 10 12
11 12
10 12
10 12
9 10 12
6 10 12
11 12
10 12
11 12
10 12
10 12
10 12
10 12
11 12
10 12
10 12
10 12
11 12
10 12
9 10 12
9 10 12
10 12
10 12
10 12

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord