roni

#2C0U9PQV2

12

4 720

5 714

ליגת הצדק

Thành viên

Skeletons Cấp 9 5475/800 Ice Spirit Cấp 9 4052/800 Goblins Cấp 9 4456/800 Spear Goblins Cấp 7 6279/200 Zap Bats Cấp 6 4899/100 Fire Spirits Cấp 9 4456/800 Giant Snowball Cấp 5 2935/50 Archers Cấp 8 4618/400 Arrows Cấp 11 2511/2000 Knight Cấp 10 3301/1000 Minion Cấp 10 3792/1000 Bomber Cấp 9 4481/800 Cannon Cấp 9 5494/800 Skeleton Barrel Cấp 1 3222/2 Goblin Gang Cấp 12 554/5000 Firecracker Cấp 1 2737/2 Mortar Cấp 7 5545/200 Tesla Cấp 6 5541/100 Barbarians Cấp 9 4748/800 Minion Horde Rascals Cấp 1 2811/2 Royal Giant Cấp 10 2956/1000 Elite Barbarians Cấp 9 3041/800 Royal Recruits Cấp 1 3066/2 Heal Cấp 8 747/100 Ice Golem Cấp 11 543/800 Tombstone Cấp 11 94/800 Mega Minion Cấp 10 450/400 Dart Goblin Cấp 9 607/200 Earthquake Cấp 3 227/2 Elixir Golem Cấp 3 71/2 Fireball Mini P.E.K.K.A Cấp 11 49/800 Musketeer Cấp 10 237/400 Hog Rider Cấp 11 362/800 Valkyrie Cấp 9 216/200 Battle Ram Cấp 9 478/200 Furnace Cấp 8 713/100 Flying Machine Cấp 7 591/50 Bomb Tower Cấp 5 882/10 Zappies Cấp 3 428/2 Battle Healer Cấp 8 253/100 Goblin Cage Cấp 3 361/2 Giant Cấp 9 440/200 Goblin Hut Cấp 7 894/50 Inferno Tower Cấp 10 490/400 Wizard Cấp 10 615/400 Royal Hogs Cấp 3 473/2 Rocket Cấp 10 482/400 Elixir Collector Cấp 9 688/200 Barbarian Hut Cấp 6 979/20 Three Musketeers Cấp 9 689/200 Mirror Cấp 11 13/100 Wall Breakers Cấp 6 50/2 Barbarian Barrel Cấp 12 175/200 Rage Cấp 7 68/4 Skeleton Army Goblin Barrel Cấp 10 33/50 Tornado Cấp 9 83/20 Guards Cấp 8 82/10 Clone Cấp 8 94/10 Baby Dragon Cấp 9 23/20 Hunter Cấp 6 88/2 Poison Cấp 10 53/50 Dark Prince Cấp 9 30/20 Freeze Cấp 11 13/100 Prince Cấp 10 22/50 Witch Cấp 9 28/20 Balloon Cấp 9 46/20 Bowler Cấp 9 88/20 Cannon Cart Cấp 7 93/4 Electro Dragon Cấp 6 67/2 Executioner Cấp 8 110/10 Giant Skeleton Cấp 7 74/4 Lightning Cấp 9 59/20 X-Bow Cấp 7 102/4 Goblin Giant Cấp 6 54/2 P.E.K.K.A Cấp 9 23/20 Golem Cấp 9 76/20 The Log Cấp 10 0/4 Miner Cấp 11 8/10 Princess Cấp 10 0/4 Ice Wizard Cấp 10 0/4 Bandit Cấp 10 0/4 Fisherman Cấp 9 1/2 Royal Ghost Cấp 9 1/2 Magic Archer Cấp 10 0/4 Night Witch Cấp 9 1/2 Inferno Dragon Cấp 9 1/2 Lumberjack Cấp 10 0/4 Electro Wizard Cấp 12 0/20 Ram Rider Cấp 9 1/2 Graveyard Cấp 10 2/4 Sparky Cấp 12 0/20 Lava Hound Cấp 10 0/4 Mega Knight Cấp 9 1/2

Tiêu chuẩn giải đấu (64/97)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
35/50
0/100
Chi phí nâng cấp 3→7: 1600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 115Thời gian yêu cầu:  ~10 ngày
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
8/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 22
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
0/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 20
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
0/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 20
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35

Đường đến tối đa (4/97)

9 10 11 12 13
800/800
1000/1000
2000/2000
1675/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 3325Thời gian yêu cầu:  ~28 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
252/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 4748Thời gian yêu cầu:  ~40 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
656/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 4344Thời gian yêu cầu:  ~37 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
2079/5000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 2921Thời gian yêu cầu:  ~25 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
699/5000
Chi phí nâng cấp 6→12: 85000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 4301Thời gian yêu cầu:  ~36 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
656/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 4344Thời gian yêu cầu:  ~37 ngày
400/400
800/800
1000/1000
735/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 5→11: 35400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 6265Thời gian yêu cầu:  ~53 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
418/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 4582Thời gian yêu cầu:  ~39 ngày
2000/2000
511/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4489Thời gian yêu cầu:  ~38 ngày
1000/1000
2000/2000
301/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 4699Thời gian yêu cầu:  ~40 ngày
1000/1000
2000/2000
792/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 4208Thời gian yêu cầu:  ~36 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
681/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 4319Thời gian yêu cầu:  ~36 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
1694/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 3306Thời gian yêu cầu:  ~28 ngày
400/400
800/800
1000/1000
1022/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 1→11: 35625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 5978Thời gian yêu cầu:  ~50 ngày
554/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 4446Thời gian yêu cầu:  ~38 ngày
400/400
800/800
1000/1000
537/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 1→11: 35625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 6463Thời gian yêu cầu:  ~54 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
1345/5000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 3655Thời gian yêu cầu:  ~31 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
1341/5000
Chi phí nâng cấp 6→12: 85000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 3659Thời gian yêu cầu:  ~31 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
948/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 4052Thời gian yêu cầu:  ~34 ngày
400/400
800/800
1000/1000
611/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 1→11: 35625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 6389Thời gian yêu cầu:  ~54 ngày
1000/1000
1956/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 5044Thời gian yêu cầu:  ~43 ngày
800/800
1000/1000
1241/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 5759Thời gian yêu cầu:  ~48 ngày
400/400
800/800
1000/1000
866/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 1→11: 35625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 6134Thời gian yêu cầu:  ~52 ngày
100/100
200/200
400/400
47/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1753Thời gian yêu cầu:  ~147 ngày
543/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1257Thời gian yêu cầu:  ~105 ngày
94/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1706Thời gian yêu cầu:  ~143 ngày
400/400
50/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1750Thời gian yêu cầu:  ~146 ngày
200/200
400/400
7/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1793Thời gian yêu cầu:  ~150 ngày
100/100
127/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 2273Thời gian yêu cầu:  ~190 ngày
49/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1751Thời gian yêu cầu:  ~146 ngày
237/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1963Thời gian yêu cầu:  ~164 ngày
362/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1438Thời gian yêu cầu:  ~120 ngày
200/200
16/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2184Thời gian yêu cầu:  ~182 ngày
200/200
278/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1922Thời gian yêu cầu:  ~161 ngày
100/100
200/200
400/400
13/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1787Thời gian yêu cầu:  ~149 ngày
100/100
200/200
291/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1909Thời gian yêu cầu:  ~160 ngày
100/100
200/200
400/400
182/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 5→11: 35400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 1618Thời gian yêu cầu:  ~135 ngày
100/100
200/200
128/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 2072Thời gian yêu cầu:  ~173 ngày
100/100
153/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2247Thời gian yêu cầu:  ~188 ngày
100/100
200/200
61/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 2139Thời gian yêu cầu:  ~179 ngày
200/200
240/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1960Thời gian yêu cầu:  ~164 ngày
100/100
200/200
400/400
194/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1606Thời gian yêu cầu:  ~134 ngày
400/400
90/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1710Thời gian yêu cầu:  ~143 ngày
400/400
215/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1585Thời gian yêu cầu:  ~133 ngày
100/100
200/200
173/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 2027Thời gian yêu cầu:  ~169 ngày
400/400
82/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1718Thời gian yêu cầu:  ~144 ngày
200/200
400/400
88/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1712Thời gian yêu cầu:  ~143 ngày
100/100
200/200
400/400
279/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→11: 35000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1521Thời gian yêu cầu:  ~127 ngày
200/200
400/400
89/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1711Thời gian yêu cầu:  ~143 ngày
13/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 287Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
10/10
20/20
20/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 330Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
175/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 25Thời gian yêu cầu:  ~7 tuần
10/10
20/20
38/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 312Thời gian yêu cầu:  ~78 tuần
33/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 317Thời gian yêu cầu:  ~80 tuần
20/20
50/50
13/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 287Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
10/10
20/20
50/50
2/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 298Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
10/10
20/20
50/50
14/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 286Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
20/20
3/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 347Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
10/10
20/20
50/50
8/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 292Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
50/50
3/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 297Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
20/20
10/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 340Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
13/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 287Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
22/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 328Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
20/20
8/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 342Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
20/20
26/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 324Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần
20/20
50/50
18/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 282Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
10/10
20/20
50/50
13/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 287Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
10/10
20/20
37/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 313Thời gian yêu cầu:  ~79 tuần
10/10
20/20
50/50
30/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 270Thời gian yêu cầu:  ~68 tuần
10/10
20/20
44/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 306Thời gian yêu cầu:  ~77 tuần
20/20
39/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 311Thời gian yêu cầu:  ~78 tuần
10/10
20/20
50/50
22/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 278Thời gian yêu cầu:  ~70 tuần
10/10
20/20
24/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 326Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
20/20
3/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 347Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
20/20
50/50
6/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 294Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 12)

-11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 +1
9 12
9 12
9 12
7 12
12 13
6 12
9 12
5 11 12
8 12
11 12
10 12
10 12
9 12
9 12
1 11 12
12
1 11 12
7 12
6 12
9 12
12 13
1 11 12
10 11 12
9 11 12
1 11 12
8 11 12
11 12
11 12
10 11 12
9 11 12
3 9 12
3 7 12
12 13
11 12
10 12
11 12
9 10 12
9 10 12
8 11 12
7 10 12
5 11 12
3 10 12
8 9 12
3 9 12
9 10 12
7 11 12
10 11 12
10 11 12
3 10 12
10 11 12
9 11 12
6 11 12
9 11 12
11 12
6 10 12
12
7 10 12
12 13
10 12
9 11 12
8 11 12
8 11 12
9 10 12
6 11 12
10 11 12
9 10 12
11 12
10 12
9 10 12
9 10 12
9 11 12
7 11 12
6 10 12
8 11 12
7 10 12
9 10 12
7 11 12
6 10 12
9 10 12
9 11 12
10 12
11 12
10 12
10 12
10 12
9 12
9 12
10 12
9 12
9 12
10 12
12
9 12
10 12
12
10 12
9 12

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord