悬词

#29RVQG0UV

13

4 973

5 912

Cấp 9 7828/800 Cấp 12 3848/5000 Cấp 12 4183/5000 Cấp 10 7118/1000 Cấp 11 4053/2000 Cấp 11 6842/2000 Cấp 11 6194/2000 Cấp 12 4553/5000 Cấp 9 8200/800 Cấp 11 7000/2000 Cấp 10 6112/1000 Cấp 11 6940/2000 Cấp 10 8000/1000 Cấp 10 7415/1000 Cấp 12 4877/5000 Cấp 12 5000/5000 Cấp 10 5054/1000 Cấp 9 1239/200 Cấp 11 953/800 Cấp 11 384/800 Cấp 11 950/800 Cấp 10 389/400 Cấp 11 1063/800 Cấp 12 686/1000 Cấp 10 665/400 Cấp 12 310/1000 Cấp 11 471/800 Cấp 9 1308/200 Cấp 10 808/400 Cấp 9 325/200 Cấp 11 804/800 Cấp 11 597/800 Cấp 10 1064/400 Cấp 10 921/400 Cấp 10 647/400 Cấp 11 637/800 Cấp 11 582/800 Cấp 9 39/20 Cấp 10 43/50 Cấp 10 24/50 Cấp 9 88/20 Cấp 9 80/20 Cấp 12 63/200 Cấp 11 103/100 Cấp 11 89/100 Cấp 9 72/20 Cấp 10 119/50 Cấp 11 160/100 Cấp 12 128/200 Cấp 11 167/100 Cấp 10 76/50 Cấp 11 108/100 Cấp 10 129/50 Cấp 9 149/20 Cấp 10 91/50 Cấp 10 85/50 Cấp 10 64/50 Cấp 10 131/50 Cấp 9 84/20 Cấp 11 70/100 Cấp 12 10/20 Cấp 12 19/20 Cấp 11 2/10 Cấp 10 1/4 Cấp 11 10/10 Cấp 11 4/10 Cấp 10 5/4 Cấp 11 0/10 Cấp 11 2/10 Cấp 10 1/4 Cấp 10 1/4 Cấp 11 11/10 Cấp 10 2/4 Cấp 10 5/4 Cấp 10 1/4 Cấp 10 3/4 Cấp 12 2/20

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
10/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 10
19/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 1
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 28
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
10/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 20
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 26
4/4
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 29
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 28
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
10/10
1/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 19
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
4/4
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 29
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
2/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 18

Đường đến tối đa (17/94)

9 10 11 12 13
800/800
1000/1000
2000/2000
4028/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 972Thời gian yêu cầu:  ~9 ngày
3848/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 1152Thời gian yêu cầu:  ~10 ngày
4183/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 817Thời gian yêu cầu:  ~7 ngày
1000/1000
2000/2000
4118/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 882Thời gian yêu cầu:  ~8 ngày
2000/2000
2053/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 2947Thời gian yêu cầu:  ~25 ngày
2000/2000
4842/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 158Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
2000/2000
4194/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 806Thời gian yêu cầu:  ~7 ngày
4553/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 447Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
4400/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 600Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
1000/1000
2000/2000
3112/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1888Thời gian yêu cầu:  ~16 ngày
2000/2000
4940/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 60Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
1000/1000
2000/2000
4415/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 585Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
4877/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 123Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
1000/1000
2000/2000
2054/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2946Thời gian yêu cầu:  ~25 ngày
200/200
400/400
639/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1161Thời gian yêu cầu:  ~97 ngày
800/800
153/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 847Thời gian yêu cầu:  ~71 ngày
384/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1416Thời gian yêu cầu:  ~118 ngày
800/800
150/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 850Thời gian yêu cầu:  ~71 ngày
389/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1811Thời gian yêu cầu:  ~151 ngày
800/800
263/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 737Thời gian yêu cầu:  ~62 ngày
686/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 314Thời gian yêu cầu:  ~27 ngày
400/400
265/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1535Thời gian yêu cầu:  ~128 ngày
310/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 690Thời gian yêu cầu:  ~58 ngày
471/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1329Thời gian yêu cầu:  ~111 ngày
200/200
400/400
708/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1092Thời gian yêu cầu:  ~91 ngày
400/400
408/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1392Thời gian yêu cầu:  ~116 ngày
200/200
125/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2075Thời gian yêu cầu:  ~173 ngày
800/800
4/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 996Thời gian yêu cầu:  ~83 ngày
597/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1203Thời gian yêu cầu:  ~101 ngày
400/400
664/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1136Thời gian yêu cầu:  ~95 ngày
400/400
521/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1279Thời gian yêu cầu:  ~107 ngày
400/400
247/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1553Thời gian yêu cầu:  ~130 ngày
637/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1163Thời gian yêu cầu:  ~97 ngày
582/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1218Thời gian yêu cầu:  ~102 ngày
20/20
19/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 331Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
43/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 307Thời gian yêu cầu:  ~77 tuần
24/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 326Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
20/20
50/50
18/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 282Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
20/20
50/50
10/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 290Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
63/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 137Thời gian yêu cầu:  ~35 tuần
100/100
3/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 197Thời gian yêu cầu:  ~50 tuần
89/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 211Thời gian yêu cầu:  ~53 tuần
20/20
50/50
2/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 298Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
50/50
69/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 231Thời gian yêu cầu:  ~58 tuần
100/100
60/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 140Thời gian yêu cầu:  ~35 tuần
128/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 72Thời gian yêu cầu:  ~18 tuần
100/100
67/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 133Thời gian yêu cầu:  ~34 tuần
50/50
26/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 274Thời gian yêu cầu:  ~69 tuần
100/100
8/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 192Thời gian yêu cầu:  ~48 tuần
50/50
79/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 221Thời gian yêu cầu:  ~56 tuần
20/20
50/50
79/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 221Thời gian yêu cầu:  ~56 tuần
50/50
41/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 259Thời gian yêu cầu:  ~65 tuần
50/50
35/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 265Thời gian yêu cầu:  ~67 tuần
50/50
14/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 286Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
50/50
81/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 219Thời gian yêu cầu:  ~55 tuần
20/20
50/50
14/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 286Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
70/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 230Thời gian yêu cầu:  ~58 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 13)

-4 -3 -2 -1
9 12 13
13
13
12 13
13
12 13
10 12 13
11 12 13
11 12 13
11 12 13
12 13
13
9 12 13
11 13
10 12 13
13
13
11 12 13
10 13
10 12 13
13
12 13
12 13
10 12 13
9 11 13
11 12 13
11 13
13
11 12 13
10 13
13
11 12 13
12 13
13
13
10 11 13
12 13
11 13
9 11 13
10 11 13
9 10 13
13
11 12 13
11 13
10 11 13
10 11 13
13
10 11 13
11 13
11 13
9 10 13
10 13
10 13
9 11 13
9 11 13
12 13
11 12 13
11 13
9 11 13
10 11 13
11 12 13
12 13
13
11 12 13
13
10 11 13
11 12 13
10 11 13
9 11 13
10 11 13
13
10 11 13
10 11 13
10 11 13
9 11 13
13
11 13
12 13
12 13
11 13
10 13
11 12 13
11 13
10 11 13
11 13
11 13
10 13
10 13
11 12 13
10 13
10 11 13
10 13
10 13
12 13

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord