Isaac⚡Dz

#29LCJP2

13

5 953

7 052

Golems Vendetta

Thành viên

Tiêu chuẩn giải đấu (94/95)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
38/100
Chi phí nâng cấp 3→8: 3600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 62Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
11/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 9
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 28
4/4
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 29
2/2
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 31
4/4
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 27
4/4
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 29
5/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 25
5/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 25
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 26
7/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 23
5/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 25
5/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 25
10/10
3/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 17
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30

Đường đến tối đa (45/95)

9 10 11 12 13
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
200/200
400/400
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
400/400
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
200/200
400/400
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
200/200
400/400
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
200/200
400/400
800/800
987/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 13Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
200/200
400/400
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
400/400
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
200/200
400/400
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
200/200
400/400
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
20/20
50/50
100/100
98/200
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 102Thời gian yêu cầu:  ~26 tuần
20/20
50/50
32/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 268Thời gian yêu cầu:  ~67 tuần
26/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 174Thời gian yêu cầu:  ~44 tuần
20/20
50/50
100/100
78/200
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 122Thời gian yêu cầu:  ~31 tuần
50/50
100/100
48/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 152Thời gian yêu cầu:  ~38 tuần
50/50
100/100
123/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 77Thời gian yêu cầu:  ~20 tuần
50/50
100/100
51/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 149Thời gian yêu cầu:  ~38 tuần
8/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 292Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
131/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 69Thời gian yêu cầu:  ~18 tuần
100/100
75/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 125Thời gian yêu cầu:  ~32 tuần
20/20
50/50
85/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 215Thời gian yêu cầu:  ~54 tuần
100/100
55/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 145Thời gian yêu cầu:  ~37 tuần
100/100
53/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 147Thời gian yêu cầu:  ~37 tuần
50/50
100/100
9/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 191Thời gian yêu cầu:  ~48 tuần
50/50
100/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 200Thời gian yêu cầu:  ~50 tuần
20/20
50/50
100/100
21/200
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 179Thời gian yêu cầu:  ~45 tuần
136/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 64Thời gian yêu cầu:  ~16 tuần
20/20
50/50
57/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 243Thời gian yêu cầu:  ~61 tuần
24/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 326Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 13)

-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
9 13
13
9 13
13
13
13
13
11 13
13
9 13
11 13
9 13
9 13
13
13
13
13
13
3 8 13
13
13
13
13
13
13
10 13
13
9 13
9 13
9 12 13
13
9 13
10 13
9 13
13
13
12 13
9 13
13
9 12 13
9 11 13
12 13
9 12 13
10 12 13
10 12 13
13
13
10 12 13
11 13
13
13
12 13
11 12 13
13
9 11 13
11 12 13
11 12 13
13
10 12 13
10 12 13
9 12 13
12 13
13
9 11 13
13
10 13
13
12 13
11 13
13
10 11 13
9 10 13
10 11 13
10 11 13
11 13
11 13
11 13
11 13
13
11 13
11 13
11 12 13
11 13

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord