KhalliiFa

#290U9C8GJ

13

5 756

6 295

tehran star

Co-leader

Tiêu chuẩn giải đấu (75/95)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 4→9: 7550
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 4→9: 7550
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 4→9: 7550
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 4→9: 7550
2/2
4/4
10/10
4/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 3→6: 600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 166Thời gian yêu cầu:  ~14 ngày
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 4→9: 7550
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
10/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 20
4/4
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 26
2/2
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 32
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 30
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
2/2
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 31
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 30
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
2/2
4/4
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→12: 75000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 26
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
4/4
5/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 25
2/2
4/4
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→12: 75000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 28
4/4
5/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 25

Đường đến tối đa (19/95)

9 10 11 12 13
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 4→13: 185550
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 4→13: 185550
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000
1000/1000
2000/2000
4992/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 8Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
100/100
200/200
400/400
800/800
347/1000
Chi phí nâng cấp 4→12: 85550Chi phí nâng cấp 4→13: 185550Thẻ cần thiết: 653Thời gian yêu cầu:  ~55 ngày
217/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 783Thời gian yêu cầu:  ~66 ngày
145/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 855Thời gian yêu cầu:  ~72 ngày
200/200
400/400
731/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1069Thời gian yêu cầu:  ~90 ngày
100/100
200/200
400/400
158/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 4→11: 35550Chi phí nâng cấp 4→13: 185550Thẻ cần thiết: 1642Thời gian yêu cầu:  ~137 ngày
400/400
574/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1226Thời gian yêu cầu:  ~103 ngày
400/400
482/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1318Thời gian yêu cầu:  ~110 ngày
200/200
400/400
800/800
408/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 592Thời gian yêu cầu:  ~50 ngày
100/100
200/200
400/400
800/800
285/1000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 715Thời gian yêu cầu:  ~60 ngày
100/100
200/200
400/400
800/800
214/1000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 786Thời gian yêu cầu:  ~66 ngày
100/100
200/200
400/400
711/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 4→11: 35550Chi phí nâng cấp 4→13: 185550Thẻ cần thiết: 1089Thời gian yêu cầu:  ~91 ngày
100/100
200/200
400/400
178/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→11: 35600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1622Thời gian yêu cầu:  ~136 ngày
200/200
400/400
697/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1103Thời gian yêu cầu:  ~92 ngày
800/800
374/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 626Thời gian yêu cầu:  ~53 ngày
368/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1832Thời gian yêu cầu:  ~153 ngày
100/100
200/200
400/400
800/800
155/1000
Chi phí nâng cấp 3→12: 85600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 845Thời gian yêu cầu:  ~71 ngày
400/400
800/800
382/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 618Thời gian yêu cầu:  ~52 ngày
800/800
202/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 798Thời gian yêu cầu:  ~67 ngày
100/100
200/200
400/400
800/800
152/1000
Chi phí nâng cấp 6→12: 85000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 848Thời gian yêu cầu:  ~71 ngày
200/200
400/400
800/800
146/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 854Thời gian yêu cầu:  ~72 ngày
84/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 216Thời gian yêu cầu:  ~54 tuần
10/10
20/20
50/50
19/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 281Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
10/10
20/20
50/50
77/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 223Thời gian yêu cầu:  ~56 tuần
2/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 348Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
50/50
91/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 209Thời gian yêu cầu:  ~53 tuần
20/20
50/50
100/100
32/200
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 168Thời gian yêu cầu:  ~42 tuần
36/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 164Thời gian yêu cầu:  ~41 tuần
10/10
20/20
50/50
69/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 231Thời gian yêu cầu:  ~58 tuần
50/50
46/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 254Thời gian yêu cầu:  ~64 tuần
10/10
20/20
43/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 307Thời gian yêu cầu:  ~77 tuần
44/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 156Thời gian yêu cầu:  ~39 tuần
20/20
50/50
65/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 235Thời gian yêu cầu:  ~59 tuần
29/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 171Thời gian yêu cầu:  ~43 tuần
34/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 166Thời gian yêu cầu:  ~42 tuần
10/10
20/20
36/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 314Thời gian yêu cầu:  ~79 tuần
20/20
50/50
100/100
7/200
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 193Thời gian yêu cầu:  ~49 tuần
87/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 213Thời gian yêu cầu:  ~54 tuần
10/10
20/20
50/50
51/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 249Thời gian yêu cầu:  ~63 tuần
100/100
7/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 193Thời gian yêu cầu:  ~49 tuần
10/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 360Thời gian yêu cầu:  ~90 tuần
10/10
19/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 351Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
177/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 23Thời gian yêu cầu:  ~6 tuần
50/50
14/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 286Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
10/10
20/20
50/50
35/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 265Thời gian yêu cầu:  ~67 tuần
8/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 192Thời gian yêu cầu:  ~48 tuần
100/100
33/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 167Thời gian yêu cầu:  ~42 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 13)

-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1
10 13
11 13
9 13
9 13
13
12 13
13
4 13
13
13
12 13
13
9 13
10 13
9 13
13
4 13
13
13
10 13
8 13
13
13
10 12 13
4 12 13
12 13
12 13
13
9 11 13
4 11 13
3 6 13
13
13
13
10 11 13
10 11 13
9 12 13
13
8 12 13
7 12 13
4 11 13
3 11 13
9 11 13
11 12 13
13
10 13
3 12 13
10 12 13
11 12 13
6 12 13
9 12 13
11 13
6 11 13
13
8 11 13
10 13
10 11 13
9 12 13
12 13
6 11 13
10 11 13
7 10 13
12 13
9 11 13
12 13
12 13
8 10 13
9 12 13
11 13
6 11 13
11 12 13
9 13
8 9 13
12 13
10 11 13
6 11 13
12 13
11 12 13
11 12 13
10 11 13
9 10 13
10 11 13
10 13
9 10 13
10 11 13
10 13
9 11 13
13
11 13
11 13
10 13
10 11 13
9 11 13
10 11 13
13

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord