thib's

#28YRUUUQQ

13

5 308

5 816

GATACA

Leader

Tiêu chuẩn giải đấu (78/94)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 4→9: 7550
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
4/4
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 26
2/2
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 33
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
7/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 23
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 26
2/2
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 31
2/2
4/4
6/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→12: 75000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 24
2/2
4/4
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→12: 75000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 29
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 28

Đường đến tối đa (10/94)

9 10 11 12 13
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 7→13: 184000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 6→13: 185000
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
4734/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 266Thời gian yêu cầu:  ~3 ngày
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
4992/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 8Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
4697/5000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 303Thời gian yêu cầu:  ~3 ngày
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
4984/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 16Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
4992/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 8Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 5→13: 185400
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 4→13: 185550
4981/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 19Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
1000/1000
2000/2000
4992/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 8Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
4984/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 16Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
2508/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2492Thời gian yêu cầu:  ~21 ngày
100/100
200/200
400/400
800/800
124/1000
Chi phí nâng cấp 5→12: 85400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 876Thời gian yêu cầu:  ~73 ngày
400/400
800/800
212/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 788Thời gian yêu cầu:  ~66 ngày
100/100
200/200
400/400
800/800
415/1000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 585Thời gian yêu cầu:  ~49 ngày
800/800
544/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 456Thời gian yêu cầu:  ~38 ngày
800/800
642/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 358Thời gian yêu cầu:  ~30 ngày
100/100
200/200
400/400
140/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1660Thời gian yêu cầu:  ~139 ngày
652/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 348Thời gian yêu cầu:  ~29 ngày
800/800
507/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 493Thời gian yêu cầu:  ~42 ngày
800/800
341/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 659Thời gian yêu cầu:  ~55 ngày
993/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 7Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
800/800
664/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 336Thời gian yêu cầu:  ~28 ngày
443/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1357Thời gian yêu cầu:  ~114 ngày
100/100
200/200
400/400
800/800
30/1000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 970Thời gian yêu cầu:  ~81 ngày
800/800
377/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 623Thời gian yêu cầu:  ~52 ngày
213/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1587Thời gian yêu cầu:  ~133 ngày
666/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1134Thời gian yêu cầu:  ~95 ngày
100/100
200/200
400/400
800/800
394/1000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 606Thời gian yêu cầu:  ~51 ngày
400/400
800/800
530/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 470Thời gian yêu cầu:  ~40 ngày
800/800
302/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 698Thời gian yêu cầu:  ~59 ngày
400/400
800/800
141/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 859Thời gian yêu cầu:  ~72 ngày
100/100
200/200
400/400
800/800
470/1000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 530Thời gian yêu cầu:  ~45 ngày
100/100
200/200
400/400
800/800
493/1000
Chi phí nâng cấp 6→12: 85000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 507Thời gian yêu cầu:  ~43 ngày
200/200
400/400
800/800
26/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 974Thời gian yêu cầu:  ~82 ngày
31/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 169Thời gian yêu cầu:  ~43 tuần
100/100
42/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 158Thời gian yêu cầu:  ~40 tuần
50/50
48/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 252Thời gian yêu cầu:  ~63 tuần
32/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 268Thời gian yêu cầu:  ~67 tuần
44/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 306Thời gian yêu cầu:  ~77 tuần
50/50
10/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 290Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
50/50
6/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 294Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
59/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 241Thời gian yêu cầu:  ~61 tuần
10/10
20/20
50/50
90/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 210Thời gian yêu cầu:  ~53 tuần
50/50
54/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 246Thời gian yêu cầu:  ~62 tuần
50/50
17/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 283Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
20/20
50/50
39/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 261Thời gian yêu cầu:  ~66 tuần
51/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 249Thời gian yêu cầu:  ~63 tuần
8/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 192Thời gian yêu cầu:  ~48 tuần
50/50
7/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 293Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
5/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 345Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
88/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 212Thời gian yêu cầu:  ~53 tuần
50/50
21/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 279Thời gian yêu cầu:  ~70 tuần
58/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 142Thời gian yêu cầu:  ~36 tuần
54/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 246Thời gian yêu cầu:  ~62 tuần
50/50
80/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 220Thời gian yêu cầu:  ~55 tuần
10/10
20/20
50/50
30/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 270Thời gian yêu cầu:  ~68 tuần
56/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 244Thời gian yêu cầu:  ~61 tuần
22/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 278Thời gian yêu cầu:  ~70 tuần
10/10
20/20
4/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 346Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 13)

-9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1
7 13
6 13
9 13
12 13
12 13
12 13
13
7 12 13
11 13
11 13
12 13
13
12 13
10 13
5 13
13
4 13
12 13
12 13
12 13
11 13
10 12 13
12 13
8 12 13
5 12 13
10 12 13
7 12 13
11 12 13
11 12 13
8 11 13
12 13
11 12 13
11 12 13
12 13
13
11 12 13
11 13
13
8 12 13
11 12 13
11 13
11 13
7 12 13
10 12 13
13
11 12 13
10 12 13
7 12 13
6 12 13
9 12 13
12 13
11 12 13
10 11 13
11 13
10 13
10 11 13
10 11 13
11 13
7 11 13
13
10 11 13
10 11 13
13
9 11 13
11 13
12 13
10 11 13
10 13
11 13
10 11 13
12 13
11 13
10 11 13
8 11 13
11 13
11 13
7 10 13
11 13
11 13
9 13
10 11 13
13
9 10 13
11 13
10 13
11 13
10 13
13
10 13
11 13
9 10 13
9 11 13
9 11 13
11 13

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord