Agrimi

#28YR298V

12

5 272

5 442

Cấp 3 6743/10 Cấp 1 6314/2 Cấp 8 5021/400 Cấp 9 4778/800 Cấp 11 1391/2000 Cấp 10 3423/1000 Cấp 12 4265/5000 Cấp 1 3410/2 Cấp 11 7000/2000 Cấp 8 5271/400 Cấp 4 6005/20 Cấp 10 3654/1000 Cấp 5 5925/50 Cấp 9 5223/800 Cấp 1 4806/2 Cấp 6 6679/100 Cấp 4 6565/20 Cấp 1 3372/2 Cấp 9 4782/800 Cấp 11 3266/2000 Cấp 1 3146/2 Cấp 3 744/2 Cấp 3 887/2 Cấp 5 841/10 Cấp 3 685/2 Cấp 10 333/400 Cấp 3 131/2 Cấp 9 632/200 Cấp 5 655/10 Cấp 10 266/400 Cấp 10 240/400 Cấp 10 256/400 Cấp 10 667/400 Cấp 5 695/10 Cấp 3 773/2 Cấp 7 1038/50 Cấp 3 882/2 Cấp 3 99/2 Cấp 5 753/10 Cấp 7 896/50 Cấp 9 569/200 Cấp 6 781/20 Cấp 9 733/200 Cấp 7 833/50 Cấp 6 886/20 Cấp 6 94/2 Cấp 8 64/10 Cấp 7 68/4 Cấp 10 37/50 Cấp 6 39/2 Cấp 10 16/50 Cấp 8 92/10 Cấp 6 56/2 Cấp 6 102/2 Cấp 12 62/200 Cấp 6 41/2 Cấp 6 48/2 Cấp 9 61/20 Cấp 9 49/20 Cấp 8 51/10 Cấp 10 55/50 Cấp 9 76/20 Cấp 6 52/2 Cấp 6 15/2 Cấp 10 28/50 Cấp 7 124/4 Cấp 9 82/20 Cấp 10 94/50 Cấp 6 62/2 Cấp 10 55/50 Cấp 7 61/4 Cấp 10 1/4 Cấp 9 2/2 Cấp 12 9/20 Cấp 10 0/4 Cấp 9 2/2 Cấp 9 5/2 Cấp 9 1/2 Cấp 9 4/2 Cấp 9 2/2 Cấp 10 3/4   Cấp 10 5/4 Cấp 9 1/2 Cấp 9 4/2 Cấp 9 2/2 Cấp 9 4/2 Cấp 9 4/2

Thẻ còn thiếu (1/94)

Huyền thoại (1/17)

Tiêu chuẩn giải đấu (50/94)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 4→9: 7550
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 4→9: 7550
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
45/100
Chi phí nâng cấp 3→8: 3600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 55Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
13/100
Chi phí nâng cấp 3→8: 3600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 87Thời gian yêu cầu:  ~8 ngày
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
9/10
Chi phí nâng cấp 6→8: 2400Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 1Thời gian yêu cầu:  ~1 tuần
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000

Huyền thoại (16/17)

9 10 11 12 13
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
9/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 11
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
2/2
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 31
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
2/2
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 32
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
4/4
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 29
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
2/2
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 32
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
2/2
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 32
2/2
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 32

Đường đến tối đa (6/94)

9 10 11 12 13
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
2543/5000
Chi phí nâng cấp 3→12: 85600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 2457Thời gian yêu cầu:  ~21 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
2114/5000
Chi phí nâng cấp 1→12: 85625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 2886Thời gian yêu cầu:  ~25 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
821/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 4179Thời gian yêu cầu:  ~35 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
978/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 4022Thời gian yêu cầu:  ~34 ngày
1391/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 5609Thời gian yêu cầu:  ~47 ngày
1000/1000
2000/2000
423/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 4577Thời gian yêu cầu:  ~39 ngày
4265/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 735Thời gian yêu cầu:  ~7 ngày
400/400
800/800
1000/1000
1210/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 1→11: 35625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 5790Thời gian yêu cầu:  ~49 ngày
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
1071/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 3929Thời gian yêu cầu:  ~33 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
1805/5000
Chi phí nâng cấp 4→12: 85550Chi phí nâng cấp 4→13: 185550Thẻ cần thiết: 3195Thời gian yêu cầu:  ~27 ngày
1000/1000
2000/2000
654/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 4346Thời gian yêu cầu:  ~37 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
1725/5000
Chi phí nâng cấp 5→12: 85400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 3275Thời gian yêu cầu:  ~28 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
1423/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 3577Thời gian yêu cầu:  ~30 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
606/5000
Chi phí nâng cấp 1→12: 85625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 4394Thời gian yêu cầu:  ~37 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
2479/5000
Chi phí nâng cấp 6→12: 85000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 2521Thời gian yêu cầu:  ~22 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
2365/5000
Chi phí nâng cấp 4→12: 85550Chi phí nâng cấp 4→13: 185550Thẻ cần thiết: 2635Thời gian yêu cầu:  ~22 ngày
400/400
800/800
1000/1000
1172/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 1→11: 35625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 5828Thời gian yêu cầu:  ~49 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
982/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 4018Thời gian yêu cầu:  ~34 ngày
2000/2000
1266/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 3734Thời gian yêu cầu:  ~32 ngày
400/400
800/800
1000/1000
946/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 1→11: 35625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 6054Thời gian yêu cầu:  ~51 ngày
100/100
200/200
400/400
44/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→11: 35600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1756Thời gian yêu cầu:  ~147 ngày
100/100
200/200
400/400
187/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→11: 35600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1613Thời gian yêu cầu:  ~135 ngày
100/100
200/200
400/400
141/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 5→11: 35400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 1659Thời gian yêu cầu:  ~139 ngày
100/100
200/200
385/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1815Thời gian yêu cầu:  ~152 ngày
333/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1867Thời gian yêu cầu:  ~156 ngày
200/200
400/400
32/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1768Thời gian yêu cầu:  ~148 ngày
100/100
200/200
355/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 5→10: 15400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 1845Thời gian yêu cầu:  ~154 ngày
266/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1934Thời gian yêu cầu:  ~162 ngày
240/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1960Thời gian yêu cầu:  ~164 ngày
256/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1944Thời gian yêu cầu:  ~162 ngày
400/400
267/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1533Thời gian yêu cầu:  ~128 ngày
100/100
200/200
395/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 5→10: 15400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 1805Thời gian yêu cầu:  ~151 ngày
100/100
200/200
400/400
73/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→11: 35600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1727Thời gian yêu cầu:  ~144 ngày
100/100
200/200
400/400
338/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1462Thời gian yêu cầu:  ~122 ngày
100/100
200/200
400/400
182/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→11: 35600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1618Thời gian yêu cầu:  ~135 ngày
100/100
200/200
400/400
53/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 5→11: 35400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 1747Thời gian yêu cầu:  ~146 ngày
100/100
200/200
400/400
196/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1604Thời gian yêu cầu:  ~134 ngày
200/200
369/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1831Thời gian yêu cầu:  ~153 ngày
100/100
200/200
400/400
81/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→11: 35000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1719Thời gian yêu cầu:  ~144 ngày
200/200
400/400
133/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1667Thời gian yêu cầu:  ~139 ngày
100/100
200/200
400/400
133/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1667Thời gian yêu cầu:  ~139 ngày
100/100
200/200
400/400
186/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→11: 35000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1614Thời gian yêu cầu:  ~135 ngày
10/10
20/20
50/50
14/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 286Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
10/10
20/20
34/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 316Thời gian yêu cầu:  ~79 tuần
10/10
20/20
38/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 312Thời gian yêu cầu:  ~78 tuần
37/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 313Thời gian yêu cầu:  ~79 tuần
10/10
20/20
9/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 341Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
16/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 334Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
10/10
20/20
50/50
12/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 288Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
10/10
20/20
26/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 324Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần
10/10
20/20
50/50
22/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 278Thời gian yêu cầu:  ~70 tuần
62/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 138Thời gian yêu cầu:  ~35 tuần
10/10
20/20
11/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 339Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
10/10
20/20
18/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 332Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
20/20
41/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 309Thời gian yêu cầu:  ~78 tuần
20/20
29/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 321Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần
10/10
20/20
21/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 329Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
50/50
5/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 295Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
20/20
50/50
6/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 294Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
10/10
20/20
22/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 328Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
28/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 322Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần
10/10
20/20
50/50
44/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 256Thời gian yêu cầu:  ~64 tuần
20/20
50/50
12/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 288Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
50/50
44/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 256Thời gian yêu cầu:  ~64 tuần
10/10
20/20
32/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 318Thời gian yêu cầu:  ~80 tuần
50/50
5/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 295Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
10/10
20/20
31/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 319Thời gian yêu cầu:  ~80 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 12)

-11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 +1
3 12
1 12
8 12
9 12
11 12
10 12
12
1 11 12
11 12 13
8 12
4 12
10 12
5 12
9 12
1 12
12 13
6 12
4 12
12 13
12 13
1 11 12
9 12
11 12
1 11 12
3 10 12
3 11 12
5 11 12
3 10 12
10 12
3 8 12
9 11 12
5 10 12
10 12
10 12
10 12
10 11 12
5 10 12
3 10 12
7 11 12
3 11 12
3 8 12
5 10 12
7 11 12
12 13
12 13
9 10 12
6 11 12
9 11 12
7 11 12
6 11 12
6 11 12
8 10 12
7 10 12
10 12
6 10 12
10 12
8 11 12
6 10 12
6 11 12
12
6 10 12
6 10 12
9 10 12
9 10 12
8 10 12
12 13
10 11 12
9 11 12
6 10 12
6 8 12
10 12
7 11 12
9 11 12
10 11 12
6 10 12
10 11 12
7 10 12
10 12
9 10 12
12
10 12
9 10 12
9 10 12
9 12
9 10 12
9 10 12
10 12
10 11 12
9 12
9 10 12
9 10 12
9 10 12
9 10 12

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord