spyhunter

#28LGQJJP8

13

5 561

6 025

H.L.P

Co-leader

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
0/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 20
5/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 15
10/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 10
5/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 25
9/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 11
3/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 17
8/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 12
2/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 18
1/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 19
2/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 18
5/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 15

Đường đến tối đa (46/97)

9 10 11 12 13
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
4992/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 8Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
618/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 8182Thời gian yêu cầu:  ~69 ngày
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
4992/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 8Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
4992/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 8Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
400/400
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
839/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 161Thời gian yêu cầu:  ~14 ngày
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
434/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1366Thời gian yêu cầu:  ~114 ngày
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
400/400
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
200/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
100/100
200/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
200/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
200/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
50/50
100/100
200/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
200/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
200/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
100/100
200/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
100/100
200/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000

Star points (5/97)

1 2 3 Chi phí nâng cấp
Zap 10 000
Bats 25 000
Archers 25 000
Arrows 45 000
Bomber 25 000
Goblin Gang 45 000
Barbarians 25 000
Royal Giant 25 000
Mega Minion 15 000
Dart Goblin 25 000
Earthquake 45 000
Fireball 25 000
Mini P.E.K.K.A 25 000
Musketeer 25 000
Hog Rider 35 000
Valkyrie 25 000
Battle Ram 25 000
Furnace 10 000
Goblin Cage 45 000
Giant 15 000
Wizard 25 000
Elixir Collector 25 000
Wall Breakers 45 000
Barbarian Barrel 25 000
Tornado 10 000
Guards 15 000
Baby Dragon 15 000
Hunter 45 000
Poison 10 000
Dark Prince 10 000
Prince 10 000
Balloon 45 000
Electro Dragon 10 000
Executioner 25 000
Lightning 10 000
Goblin Giant 45 000
Golem 25 000
Lava Hound 25 000
Total upgrade cost 960 000

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 13)

-4 -3 -2 -1
11 13
12 13
12 13
12 13
13
13
12 13
12 13
13
13
12 13
12 13
13
12 13
12 13
13
9 13
10 13
11 13
13
12 13
12 13
13
12 13
12 13
10 13
11 13
12 13
13
13
13
12 13
13
13
13
13
13
13
13
13
11 13
12 13
11 13
13
13
12 13
12 13
13
12 13
12 13
13
10 13
11 13
12 13
13
13
11 13
12 13
12 13
13
13
10 13
13
13
13
13
12 13
13
13
13
12 13
13
13
13
11 13
13
11 13
13
13
13
11 13
13
12 13
12 13
12 13
11 13
12 13
12 13
12 13
12 13
13
13
12 13
12 13
12 13
13
13

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord