hamlin

#28C2202UU

13

5 102

6 316

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 28
6/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 24
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 28
6/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 24
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 26
10/10
1/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 19
6/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 14
6/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 24
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 26
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 27
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 27
5/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 25
4/4
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 29
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29

Đường đến tối đa (16/94)

9 10 11 12 13
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
800/800
297/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 703Thời gian yêu cầu:  ~59 ngày
353/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 647Thời gian yêu cầu:  ~54 ngày
800/800
221/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 779Thời gian yêu cầu:  ~65 ngày
223/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 777Thời gian yêu cầu:  ~65 ngày
747/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 253Thời gian yêu cầu:  ~22 ngày
139/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2061Thời gian yêu cầu:  ~172 ngày
416/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 584Thời gian yêu cầu:  ~49 ngày
725/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 275Thời gian yêu cầu:  ~23 ngày
330/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 670Thời gian yêu cầu:  ~56 ngày
530/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 470Thời gian yêu cầu:  ~40 ngày
344/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 656Thời gian yêu cầu:  ~55 ngày
184/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 816Thời gian yêu cầu:  ~68 ngày
700/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 300Thời gian yêu cầu:  ~25 ngày
800/800
75/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 925Thời gian yêu cầu:  ~78 ngày
375/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 625Thời gian yêu cầu:  ~53 ngày
263/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 737Thời gian yêu cầu:  ~62 ngày
800/800
194/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 806Thời gian yêu cầu:  ~68 ngày
96/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 904Thời gian yêu cầu:  ~76 ngày
800/800
595/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 405Thời gian yêu cầu:  ~34 ngày
235/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 765Thời gian yêu cầu:  ~64 ngày
173/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 827Thời gian yêu cầu:  ~69 ngày
800/800
315/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 685Thời gian yêu cầu:  ~58 ngày
204/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 796Thời gian yêu cầu:  ~67 ngày
344/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 656Thời gian yêu cầu:  ~55 ngày
172/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 28Thời gian yêu cầu:  ~7 tuần
86/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 114Thời gian yêu cầu:  ~29 tuần
48/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 152Thời gian yêu cầu:  ~38 tuần
58/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 142Thời gian yêu cầu:  ~36 tuần
50/50
10/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 290Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
98/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 102Thời gian yêu cầu:  ~26 tuần
42/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 258Thời gian yêu cầu:  ~65 tuần
13/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 187Thời gian yêu cầu:  ~47 tuần
59/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 241Thời gian yêu cầu:  ~61 tuần
28/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 272Thời gian yêu cầu:  ~68 tuần
13/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 187Thời gian yêu cầu:  ~47 tuần
71/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 129Thời gian yêu cầu:  ~33 tuần
56/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 144Thời gian yêu cầu:  ~36 tuần
100/100
29/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 171Thời gian yêu cầu:  ~43 tuần
46/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 154Thời gian yêu cầu:  ~39 tuần
100/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 100Thời gian yêu cầu:  ~25 tuần
100/100
44/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 156Thời gian yêu cầu:  ~39 tuần
100/100
32/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 168Thời gian yêu cầu:  ~42 tuần
50/50
21/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 279Thời gian yêu cầu:  ~70 tuần
24/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 276Thời gian yêu cầu:  ~69 tuần
50/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 250Thời gian yêu cầu:  ~63 tuần
99/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 101Thời gian yêu cầu:  ~26 tuần
53/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 247Thời gian yêu cầu:  ~62 tuần
100/100
6/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 194Thời gian yêu cầu:  ~49 tuần
73/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 127Thời gian yêu cầu:  ~32 tuần
50/50
21/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 279Thời gian yêu cầu:  ~70 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 13)

-3 -2 -1
12 13
12 13
12 13
12 13
13
12 13
12 13
13
12 13
13
13
12 13
12 13
13
13
13
13
13
13
12 13
12 13
12 13
13
12 13
11 12 13
12 13
11 12 13
12 13
12 13
10 13
12 13
13
13
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
11 12 13
12 13
12 13
11 12 13
12 13
11 12 13
12 13
12 13
11 12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
10 11 13
12 13
11 13
12 13
11 13
11 13
12 13
12 13
12 13
11 12 13
13
12 13
12 13
11 12 13
11 12 13
10 11 13
11 13
11 13
12 13
11 13
11 12 13
12 13
10 11 13
11 13
13
11 13
11 13
13
11 13
11 13
11 13
11 12 13
12 13
11 13
11 13
11 13
11 13
11 13
10 11 13
11 13

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord