Champion Pama79

#282UL09VJ

13

5 333

6 512

KOREA 3040

Co-leader

Deck check! Copy deck! số lượng: 12
Deck check! Copy deck! số lượng: 4
Deck check! Copy deck! số lượng: 4
Deck check! Copy deck! số lượng: 1
Deck check! Copy deck! số lượng: 1
Deck check! Copy deck! số lượng: 1
Deck check! Copy deck! số lượng: 1

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord