Fras122

#22LLLC08

12

4 999

5 409

Best Killers

Co-leader

Cấp 7 7457/200 Cấp 6 5903/100 Cấp 6 8681/100 Cấp 6 8037/100 Cấp 9 7693/800 Cấp 10 5238/1000 Cấp 1 5377/2 Cấp 9 8800/800 Cấp 10 7809/1000 Cấp 8 6803/400 Cấp 8 7424/400 Cấp 1 7483/2 Cấp 6 8631/100 Cấp 8 7632/400 Cấp 10 5970/1000 Cấp 1 4891/2 Cấp 8 7362/400 Cấp 9 5482/800 Cấp 6 4840/100 Cấp 3 1231/2 Cấp 5 1003/10 Cấp 9 933/200 Cấp 7 942/50 Cấp 10 1445/400 Cấp 3 130/2 Cấp 10 810/400 Cấp 10 417/400 Cấp 10 768/400 Cấp 6 1176/20 Cấp 3 882/2 Cấp 6 1147/20 Cấp 3 1144/2 Cấp 3 6/2 Cấp 10 765/400 Cấp 6 1074/20 Cấp 9 981/200 Cấp 8 204/100 Cấp 3 955/2 Cấp 10 971/400 Cấp 9 963/200 Cấp 6 1233/20 Cấp 10 1045/400 Cấp 10 31/50 Cấp 6 70/2 Cấp 9 81/20 Cấp 10 50/50 Cấp 6 10/2 Cấp 8 59/10 Cấp 9 74/20 Cấp 6 386/2 Cấp 8 66/10 Cấp 9 17/20 Cấp 6 82/2 Cấp 8 42/10 Cấp 7 121/4 Cấp 10 25/50 Cấp 10 53/50 Cấp 10 110/50 Cấp 8 84/10 Cấp 7 66/4 Cấp 6 86/2 Cấp 6 50/2 Cấp 6 27/2 Cấp 10 49/50 Cấp 8 75/10 Cấp 7 80/4 Cấp 6 28/2 Cấp 10 95/50 Cấp 6 62/2 Cấp 10 1/4 Cấp 9 3/2 Cấp 10 2/4 Cấp 10 5/4 Cấp 11 1/10 Cấp 9 5/2 Cấp 9 3/2 Cấp 9 2/2 Cấp 12 1/20 Cấp 10 1/4 Cấp 10 2/4 Cấp 9 1/2 Cấp 9 5/2 Cấp 9 1/2 Cấp 9 2/2

Tiêu chuẩn giải đấu (50/93)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
44/100
Chi phí nâng cấp 3→8: 3600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 56Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
0/10
0/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 3→5: 200Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 180Thời gian yêu cầu:  ~15 ngày
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
4/10
Chi phí nâng cấp 6→8: 2400Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 6Thời gian yêu cầu:  ~2 tuần
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400

Huyền thoại (16/16)

9 10 11 12 13
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
2/2
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 33
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
4/4
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 29
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
2/2
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 31
2/2
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 33
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
1/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 19
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
2/2
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 31
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34

Đường đến tối đa (9/93)

9 10 11 12 13
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
3257/5000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1743Thời gian yêu cầu:  ~15 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
1703/5000
Chi phí nâng cấp 6→12: 85000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 3297Thời gian yêu cầu:  ~28 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
4481/5000
Chi phí nâng cấp 6→12: 85000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 519Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
3837/5000
Chi phí nâng cấp 6→12: 85000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1163Thời gian yêu cầu:  ~10 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
3893/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1107Thời gian yêu cầu:  ~10 ngày
1000/1000
2000/2000
2238/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2762Thời gian yêu cầu:  ~24 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
1177/5000
Chi phí nâng cấp 1→12: 85625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 3823Thời gian yêu cầu:  ~32 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
1000/1000
2000/2000
4809/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 191Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
2603/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2397Thời gian yêu cầu:  ~20 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
3224/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1776Thời gian yêu cầu:  ~15 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
3283/5000
Chi phí nâng cấp 1→12: 85625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 1717Thời gian yêu cầu:  ~15 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
4431/5000
Chi phí nâng cấp 6→12: 85000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 569Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
3432/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1568Thời gian yêu cầu:  ~14 ngày
1000/1000
2000/2000
2970/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2030Thời gian yêu cầu:  ~17 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
691/5000
Chi phí nâng cấp 1→12: 85625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 4309Thời gian yêu cầu:  ~36 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
3162/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1838Thời gian yêu cầu:  ~16 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
1682/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 3318Thời gian yêu cầu:  ~28 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
640/5000
Chi phí nâng cấp 6→12: 85000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 4360Thời gian yêu cầu:  ~37 ngày
100/100
200/200
400/400
531/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→11: 35600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1269Thời gian yêu cầu:  ~106 ngày
100/100
200/200
400/400
303/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 5→11: 35400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 1497Thời gian yêu cầu:  ~125 ngày
200/200
400/400
333/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1467Thời gian yêu cầu:  ~123 ngày
100/100
200/200
400/400
242/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1558Thời gian yêu cầu:  ~130 ngày
400/400
800/800
245/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 755Thời gian yêu cầu:  ~63 ngày
400/400
410/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1390Thời gian yêu cầu:  ~116 ngày
400/400
17/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1783Thời gian yêu cầu:  ~149 ngày
400/400
368/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1432Thời gian yêu cầu:  ~120 ngày
100/100
200/200
400/400
476/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→11: 35000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1324Thời gian yêu cầu:  ~111 ngày
100/100
200/200
400/400
182/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→11: 35600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1618Thời gian yêu cầu:  ~135 ngày
100/100
200/200
400/400
447/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→11: 35000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1353Thời gian yêu cầu:  ~113 ngày
100/100
200/200
400/400
444/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→11: 35600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1356Thời gian yêu cầu:  ~113 ngày
400/400
365/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1435Thời gian yêu cầu:  ~120 ngày
100/100
200/200
400/400
374/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→11: 35000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1426Thời gian yêu cầu:  ~119 ngày
200/200
400/400
381/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1419Thời gian yêu cầu:  ~119 ngày
100/100
104/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2296Thời gian yêu cầu:  ~192 ngày
100/100
200/200
400/400
255/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→11: 35600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1545Thời gian yêu cầu:  ~129 ngày
400/400
571/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1229Thời gian yêu cầu:  ~103 ngày
200/200
400/400
363/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1437Thời gian yêu cầu:  ~120 ngày
100/100
200/200
400/400
533/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→11: 35000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1267Thời gian yêu cầu:  ~106 ngày
400/400
645/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1155Thời gian yêu cầu:  ~97 ngày
31/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 319Thời gian yêu cầu:  ~80 tuần
10/10
20/20
40/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 310Thời gian yêu cầu:  ~78 tuần
20/20
50/50
11/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 289Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
50/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 300Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
10/10
20/20
29/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 321Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần
20/20
50/50
4/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 296Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
Chi phí nâng cấp 6→13: 184400
10/10
20/20
36/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 314Thời gian yêu cầu:  ~79 tuần
17/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 353Thời gian yêu cầu:  ~89 tuần
10/10
20/20
50/50
2/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 298Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
10/10
20/20
12/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 338Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
10/10
20/20
50/50
41/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 259Thời gian yêu cầu:  ~65 tuần
25/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 325Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
50/50
3/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 297Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
50/50
60/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 240Thời gian yêu cầu:  ~60 tuần
10/10
20/20
50/50
4/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 296Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
10/10
20/20
36/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 314Thời gian yêu cầu:  ~79 tuần
10/10
20/20
50/50
6/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 294Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
10/10
20/20
20/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 330Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
10/10
17/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 353Thời gian yêu cầu:  ~89 tuần
49/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 301Thời gian yêu cầu:  ~76 tuần
10/10
20/20
45/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 305Thời gian yêu cầu:  ~77 tuần
10/10
20/20
50/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 300Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
10/10
18/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 352Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
50/50
45/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 255Thời gian yêu cầu:  ~64 tuần
10/10
20/20
32/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 318Thời gian yêu cầu:  ~80 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 12)

-11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 +1
7 12
6 12
6 12
6 12
12 13
9 12
10 12
1 12
9 12 13
12 13
10 12
12 13
8 12
8 12
1 12
12 13
6 12
8 12
10 12
12 13
1 12
8 12
9 12
6 12
3 11 12
5 11 12
9 11 12
7 11 12
10 12
3 8 12
12 13
12 13
10 11 12
12 13
10 11 12
10 11 12
6 11 12
3 11 12
6 11 12
3 11 12
3 5 12
10 11 12
6 11 12
9 11 12
8 9 12
3 11 12
10 11 12
9 11 12
6 11 12
10 11 12
10 12
6 10 12
9 11 12
10 11 12
6 8 12
8 10 12
9 11 12
6 12 13
8 10 12
9 12
6 10 12
8 10 12
7 11 12
10 12
10 11 12
10 11 12
8 11 12
7 10 12
6 11 12
6 10 12
6 9 12
10 12
8 10 12
7 10 12
6 9 12
10 11 12
6 10 12
10 12
9 10 12
10 12
10 11 12
11 12
9 10 12
9 10 12
9 10 12
12
10 12
10 12
9 12
9 10 12
9 12
9 10 12
12 13

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord