ALEXIS140

#22LLJU9P8

13

4 692

5 416

Azonic

Thành viên

Cấp 9 5561/800 Cấp 10 5392/1000 Cấp 10 5870/1000 Cấp 11 4675/2000 Cấp 13 0/250 Cấp 11 5769/2000 Cấp 9 6155/800 Cấp 10 1648/1000 Cấp 10 5356/1000 Cấp 11 3482/2000 Cấp 11 1925/2000 Cấp 13 0/250 Cấp 9 7471/800 Cấp 9 6646/800 Cấp 10 4813/1000 Cấp 11 6997/2000 Cấp 10 4681/1000 Cấp 9 5395/800 Cấp 11 7000/2000 Cấp 10 4852/1000 Cấp 10 1156/1000 Cấp 11 7000/2000 Cấp 9 4805/800 Cấp 10 1119/1000 Cấp 9 940/200 Cấp 9 570/200 Cấp 13 0/50 Cấp 10 384/400 Cấp 10 614/400 Cấp 11 208/800 Cấp 11 451/800 Cấp 13 0/50 Cấp 9 195/200 Cấp 10 561/400 Cấp 10 366/400 Cấp 9 625/200 Cấp 11 459/800 Cấp 9 691/200 Cấp 10 529/400 Cấp 11 1223/800 Cấp 10 794/400 Cấp 10 508/400 Cấp 9 313/200 Cấp 10 459/400 Cấp 10 431/400 Cấp 10 359/400 Cấp 9 911/200 Cấp 10 547/400 Cấp 10 122/50 Cấp 10 56/50 Cấp 9 125/20 Cấp 9 88/20 Cấp 6 1/2 Cấp 10 41/50 Cấp 10 110/50 Cấp 9 123/20 Cấp 9 72/20 Cấp 10 107/50 Cấp 10 76/50 Cấp 10 19/50 Cấp 10 141/50 Cấp 10 77/50 Cấp 10 48/50 Cấp 10 87/50 Cấp 10 89/50 Cấp 9 106/20 Cấp 10 86/50 Cấp 9 5/20 Cấp 9 15/20 Cấp 10 74/50 Cấp 9 112/20 Cấp 10 300/50 Cấp 9 20/20 Cấp 10 51/50 Cấp 13 0/10 Cấp 12 0/20 Cấp 12 14/20 Cấp 9 1/2 Cấp 9 1/2 Cấp 10 5/4 Cấp 9 1/2 Cấp 9 1/2 Cấp 9 2/2 Cấp 10 2/4 Cấp 10 3/4 Cấp 13 0/1 Cấp 9 1/2 Cấp 10 1/4 Cấp 10 1/4 Cấp 10 5/4 Cấp 9 2/2

Tiêu chuẩn giải đấu (90/91)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1/2
0/4
0/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 15Thời gian yêu cầu:  ~4 tuần

Huyền thoại (16/16)

9 10 11 12 13
0/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 20
14/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 6
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
4/4
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 29
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
4/4
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 29
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34

Đường đến tối đa (6/91)

9 10 11 12 13
800/800
1000/1000
2000/2000
1761/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 3239Thời gian yêu cầu:  ~27 ngày
1000/1000
2000/2000
2392/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2608Thời gian yêu cầu:  ~22 ngày
1000/1000
2000/2000
2870/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2130Thời gian yêu cầu:  ~18 ngày
2000/2000
2675/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 2325Thời gian yêu cầu:  ~20 ngày
2000/2000
3769/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1231Thời gian yêu cầu:  ~11 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
2355/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2645Thời gian yêu cầu:  ~23 ngày
1000/1000
648/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6352Thời gian yêu cầu:  ~53 ngày
1000/1000
2000/2000
2356/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2644Thời gian yêu cầu:  ~23 ngày
2000/2000
1482/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 3518Thời gian yêu cầu:  ~30 ngày
1925/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 5075Thời gian yêu cầu:  ~43 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
3671/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1329Thời gian yêu cầu:  ~12 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
2846/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2154Thời gian yêu cầu:  ~18 ngày
1000/1000
2000/2000
1813/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 3187Thời gian yêu cầu:  ~27 ngày
2000/2000
4997/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 3Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
1000/1000
2000/2000
1681/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 3319Thời gian yêu cầu:  ~28 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
1595/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 3405Thời gian yêu cầu:  ~29 ngày
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
1000/1000
2000/2000
1852/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 3148Thời gian yêu cầu:  ~27 ngày
1000/1000
156/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6844Thời gian yêu cầu:  ~58 ngày
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
800/800
1000/1000
2000/2000
1005/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 3995Thời gian yêu cầu:  ~34 ngày
1000/1000
119/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6881Thời gian yêu cầu:  ~58 ngày
200/200
400/400
340/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1460Thời gian yêu cầu:  ~122 ngày
200/200
370/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1830Thời gian yêu cầu:  ~153 ngày
384/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1816Thời gian yêu cầu:  ~152 ngày
400/400
214/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1586Thời gian yêu cầu:  ~133 ngày
208/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1592Thời gian yêu cầu:  ~133 ngày
451/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1349Thời gian yêu cầu:  ~113 ngày
195/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2205Thời gian yêu cầu:  ~184 ngày
400/400
161/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1639Thời gian yêu cầu:  ~137 ngày
366/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1834Thời gian yêu cầu:  ~153 ngày
200/200
400/400
25/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1775Thời gian yêu cầu:  ~148 ngày
459/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1341Thời gian yêu cầu:  ~112 ngày
200/200
400/400
91/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1709Thời gian yêu cầu:  ~143 ngày
400/400
129/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1671Thời gian yêu cầu:  ~140 ngày
800/800
423/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 577Thời gian yêu cầu:  ~49 ngày
400/400
394/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1406Thời gian yêu cầu:  ~118 ngày
400/400
108/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1692Thời gian yêu cầu:  ~141 ngày
200/200
113/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2087Thời gian yêu cầu:  ~174 ngày
400/400
59/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1741Thời gian yêu cầu:  ~146 ngày
400/400
31/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1769Thời gian yêu cầu:  ~148 ngày
359/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1841Thời gian yêu cầu:  ~154 ngày
200/200
400/400
311/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1489Thời gian yêu cầu:  ~125 ngày
400/400
147/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1653Thời gian yêu cầu:  ~138 ngày
50/50
72/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 228Thời gian yêu cầu:  ~57 tuần
50/50
6/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 294Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
20/20
50/50
55/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 245Thời gian yêu cầu:  ~62 tuần
20/20
50/50
18/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 282Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
41/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 309Thời gian yêu cầu:  ~78 tuần
50/50
60/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 240Thời gian yêu cầu:  ~60 tuần
20/20
50/50
53/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 247Thời gian yêu cầu:  ~62 tuần
20/20
50/50
2/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 298Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
50/50
57/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 243Thời gian yêu cầu:  ~61 tuần
50/50
26/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 274Thời gian yêu cầu:  ~69 tuần
19/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 331Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
50/50
91/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 209Thời gian yêu cầu:  ~53 tuần
50/50
27/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 273Thời gian yêu cầu:  ~69 tuần
48/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 302Thời gian yêu cầu:  ~76 tuần
50/50
37/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 263Thời gian yêu cầu:  ~66 tuần
50/50
39/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 261Thời gian yêu cầu:  ~66 tuần
20/20
50/50
36/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 264Thời gian yêu cầu:  ~66 tuần
50/50
36/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 264Thời gian yêu cầu:  ~66 tuần
5/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 365Thời gian yêu cầu:  ~92 tuần
15/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 355Thời gian yêu cầu:  ~89 tuần
50/50
24/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 276Thời gian yêu cầu:  ~69 tuần
20/20
50/50
42/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 258Thời gian yêu cầu:  ~65 tuần
50/50
100/100
150/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 50Thời gian yêu cầu:  ~13 tuần
20/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 350Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
50/50
1/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 299Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 13)

-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1
9 12 13
10 12 13
10 12 13
11 12 13
13
11 12 13
9 12 13
10 11 13
10 12 13
11 12 13
11 13
13
9 12 13
9 12 13
10 12 13
11 12 13
10 12 13
9 12 13
11 13
10 12 13
10 11 13
11 13
9 12 13
10 11 13
9 11 13
9 10 13
13
10 13
10 11 13
11 13
11 13
13
9 13
10 11 13
10 13
9 11 13
11 13
9 11 13
10 11 13
11 12 13
10 11 13
10 11 13
9 10 13
10 11 13
10 11 13
10 13
9 11 13
10 11 13
10 11 13
10 11 13
9 11 13
9 11 13
6 13
10 13
10 11 13
9 11 13
9 11 13
10 11 13
10 11 13
10 13
10 11 13
10 11 13
10 13
10 11 13
10 11 13
9 11 13
10 11 13
9 13
9 13
10 11 13
9 11 13
10 12 13
9 10 13
10 11 13
13
12 13
12 13
9 13
9 13
10 11 13
9 13
9 13
9 10 13
10 13
10 13
13
9 13
10 13
10 13
10 11 13
9 10 13

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord