Sarhan

#22LJJ229R

13

6 651

7 108

UNFORGIVEN

Co-leader

Cấp 12 5000/5000 Cấp 9 8800/800 Cấp 9 8800/800 Cấp 9 8800/800 Cấp 10 8000/1000 Cấp 9 8800/800 Cấp 10 2200/400 Cấp 10 976/400 Cấp 11 1800/800 Cấp 9 2400/200 Cấp 9 2399/200 Cấp 9 531/200 Cấp 11 1800/800 Cấp 12 1000/1000 Cấp 12 1000/1000 Cấp 10 296/50 Cấp 10 316/50 Cấp 9 366/20 Cấp 9 127/20 Cấp 12 200/200 Cấp 9 250/20 Cấp 12 199/200 Cấp 12 182/200 Cấp 12 199/200 Cấp 12 200/200 Cấp 12 200/200 Cấp 11 282/100 Cấp 12 200/200 Cấp 12 200/200 Cấp 9 170/20 Cấp 11 7/10 Cấp 12 10/20 Cấp 12 1/20 Cấp 11 0/10 Cấp 12 18/20 Cấp 12 12/20 Cấp 10 14/4 Cấp 11 9/10 Cấp 11 7/10

Huyền thoại (16/16)

9 10 11 12 13
7/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 23
10/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 10
1/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 19
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
18/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 2
12/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 8
4/4
10/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 20
9/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 21
7/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 23

Đường đến tối đa (54/93)

9 10 11 12 13
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
400/400
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
400/400
576/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1224Thời gian yêu cầu:  ~102 ngày
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
200/200
400/400
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
200/200
400/400
800/800
999/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
200/200
331/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1869Thời gian yêu cầu:  ~156 ngày
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
50/50
100/100
146/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 54Thời gian yêu cầu:  ~14 tuần
50/50
100/100
166/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34Thời gian yêu cầu:  ~9 tuần
20/20
50/50
100/100
196/200
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 4Thời gian yêu cầu:  ~1 tuần
20/20
50/50
57/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 243Thời gian yêu cầu:  ~61 tuần
200/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
20/20
50/50
100/100
80/200
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 120Thời gian yêu cầu:  ~30 tuần
199/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 1Thời gian yêu cầu:  ~1 tuần
182/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 18Thời gian yêu cầu:  ~5 tuần
199/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 1Thời gian yêu cầu:  ~1 tuần
200/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
200/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
100/100
182/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 18Thời gian yêu cầu:  ~5 tuần
200/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
200/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
20/20
50/50
100/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 200Thời gian yêu cầu:  ~50 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 13)

-4 -3 -2 -1
12 13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
9 13
13
9 13
13
13
13
9 13
13
13
13
10 13
9 13
10 13
13
13
13
13
10 11 13
13
13
13
13
13
13
13
11 13
9 13
9 12 13
9 10 13
13
11 13
13
12 13
13
13
13
12 13
13
10 12 13
13
10 12 13
9 12 13
9 11 13
12 13
13
13
9 12 13
13
13
13
13
12 13
13
12 13
12 13
12 13
12 13
13
13
11 12 13
12 13
12 13
9 12 13
13
13
13
13
11 13
12 13
13
12 13
11 13
12 13
13
13
13
12 13
13
10 12 13
11 13
11 13

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord