rachid

#22JUJ8GL0

12

4 806

5 303

91dz

Thành viên

Cấp 11 3115/2000 Cấp 11 3636/2000 Cấp 10 4511/1000 Cấp 10 3746/1000 Cấp 11 2385/2000 Cấp 10 3820/1000 Cấp 10 3381/1000 Cấp 11 1425/2000 Cấp 10 4003/1000 Cấp 12 1259/5000 Cấp 12 1448/5000 Cấp 10 4131/1000 Cấp 10 4411/1000 Cấp 10 4194/1000 Cấp 10 3161/1000 Cấp 12 2036/5000 Cấp 10 4754/1000 Cấp 11 2792/2000 Cấp 11 2833/2000 Cấp 12 1303/5000 Cấp 11 1322/2000 Cấp 12 1396/5000 Cấp 11 1849/2000 Cấp 11 570/2000 Cấp 10 320/400 Cấp 11 153/800 Cấp 10 423/400 Cấp 11 215/800 Cấp 10 422/400 Cấp 9 142/200   Cấp 11 78/800 Cấp 11 68/800 Cấp 10 387/400 Cấp 10 251/400 Cấp 10 308/400 Cấp 11 52/800 Cấp 11 555/800 Cấp 10 410/400 Cấp 10 423/400 Cấp 10 294/400 Cấp 9 154/200 Cấp 11 79/800 Cấp 11 171/800 Cấp 11 76/800 Cấp 11 21/800 Cấp 10 238/400 Cấp 11 92/800 Cấp 11 125/800 Cấp 11 142/800 Cấp 11 57/800 Cấp 10 41/50 Cấp 9 10/20 Cấp 10 2/50 Cấp 11 0/100 Cấp 10 12/50 Cấp 10 11/50 Cấp 10 40/50 Cấp 10 36/50 Cấp 10 42/50 Cấp 10 23/50 Cấp 10 10/50 Cấp 10 21/50 Cấp 10 18/50 Cấp 10 39/50 Cấp 10 16/50 Cấp 10 21/50 Cấp 11 61/100 Cấp 10 9/50 Cấp 10 9/50 Cấp 9 19/20 Cấp 11 8/100 Cấp 11 7/100 Cấp 10 20/50 Cấp 10 26/50 Cấp 10 4/50 Cấp 10 22/50 Cấp 10 8/50 Cấp 10 0/4 Cấp 10 0/4 Cấp 10 0/4 Cấp 10 1/4 Cấp 10 3/4 Cấp 9 1/2 Cấp 10 1/4 Cấp 10 0/4 Cấp 10 1/4 Cấp 10 3/4 Cấp 10 0/4 Cấp 10 3/4 Cấp 10 1/4 Cấp 10 2/4 Cấp 11 0/10 Cấp 10 1/4 Cấp 11 0/10

Thẻ còn thiếu (1/95)

Chưa được mở khóa (≤Đấu trường 13)

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30

Đường đến tối đa (0/95)

9 10 11 12 13
2000/2000
1115/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 3885Thời gian yêu cầu:  ~33 ngày
2000/2000
1636/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 3364Thời gian yêu cầu:  ~29 ngày
1000/1000
2000/2000
1511/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 3489Thời gian yêu cầu:  ~30 ngày
1000/1000
2000/2000
746/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 4254Thời gian yêu cầu:  ~36 ngày
2000/2000
385/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4615Thời gian yêu cầu:  ~39 ngày
1000/1000
2000/2000
820/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 4180Thời gian yêu cầu:  ~35 ngày
1000/1000
2000/2000
381/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 4619Thời gian yêu cầu:  ~39 ngày
1425/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 5575Thời gian yêu cầu:  ~47 ngày
1000/1000
2000/2000
1003/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 3997Thời gian yêu cầu:  ~34 ngày
1259/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 3741Thời gian yêu cầu:  ~32 ngày
1448/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 3552Thời gian yêu cầu:  ~30 ngày
1000/1000
2000/2000
1131/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 3869Thời gian yêu cầu:  ~33 ngày
1000/1000
2000/2000
1411/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 3589Thời gian yêu cầu:  ~30 ngày
1000/1000
2000/2000
1194/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 3806Thời gian yêu cầu:  ~32 ngày
1000/1000
2000/2000
161/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 4839Thời gian yêu cầu:  ~41 ngày
2036/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 2964Thời gian yêu cầu:  ~25 ngày
1000/1000
2000/2000
1754/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 3246Thời gian yêu cầu:  ~28 ngày
2000/2000
792/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4208Thời gian yêu cầu:  ~36 ngày
2000/2000
833/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4167Thời gian yêu cầu:  ~35 ngày
1303/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 3697Thời gian yêu cầu:  ~31 ngày
1322/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 5678Thời gian yêu cầu:  ~48 ngày
1396/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 3604Thời gian yêu cầu:  ~31 ngày
1849/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 5151Thời gian yêu cầu:  ~43 ngày
570/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 6430Thời gian yêu cầu:  ~54 ngày
320/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1880Thời gian yêu cầu:  ~157 ngày
153/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1647Thời gian yêu cầu:  ~138 ngày
400/400
23/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1777Thời gian yêu cầu:  ~149 ngày
215/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1585Thời gian yêu cầu:  ~133 ngày
400/400
22/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1778Thời gian yêu cầu:  ~149 ngày
142/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2258Thời gian yêu cầu:  ~189 ngày
78/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1722Thời gian yêu cầu:  ~144 ngày
68/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1732Thời gian yêu cầu:  ~145 ngày
387/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1813Thời gian yêu cầu:  ~152 ngày
251/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1949Thời gian yêu cầu:  ~163 ngày
308/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1892Thời gian yêu cầu:  ~158 ngày
52/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1748Thời gian yêu cầu:  ~146 ngày
555/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1245Thời gian yêu cầu:  ~104 ngày
400/400
10/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1790Thời gian yêu cầu:  ~150 ngày
400/400
23/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1777Thời gian yêu cầu:  ~149 ngày
294/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1906Thời gian yêu cầu:  ~159 ngày
154/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2246Thời gian yêu cầu:  ~188 ngày
79/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1721Thời gian yêu cầu:  ~144 ngày
171/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1629Thời gian yêu cầu:  ~136 ngày
76/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1724Thời gian yêu cầu:  ~144 ngày
21/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1779Thời gian yêu cầu:  ~149 ngày
238/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1962Thời gian yêu cầu:  ~164 ngày
92/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1708Thời gian yêu cầu:  ~143 ngày
125/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1675Thời gian yêu cầu:  ~140 ngày
142/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1658Thời gian yêu cầu:  ~139 ngày
57/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1743Thời gian yêu cầu:  ~146 ngày
41/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 309Thời gian yêu cầu:  ~78 tuần
10/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 360Thời gian yêu cầu:  ~90 tuần
2/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 348Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 300Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
12/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 338Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
11/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 339Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
40/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 310Thời gian yêu cầu:  ~78 tuần
36/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 314Thời gian yêu cầu:  ~79 tuần
42/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 308Thời gian yêu cầu:  ~77 tuần
23/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 327Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
10/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 340Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
21/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 329Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
18/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 332Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
39/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 311Thời gian yêu cầu:  ~78 tuần
16/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 334Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
21/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 329Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
61/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 239Thời gian yêu cầu:  ~60 tuần
9/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 341Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
9/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 341Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
19/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 351Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
8/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 292Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
7/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 293Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
20/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 330Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
26/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 324Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần
4/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 346Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
22/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 328Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
8/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 342Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 12)

-3 -2 -1
11 12
11 12
10 12
10 12
11 12
10 12
10 12
11 12
10 12
12
12
10 12
10 12
10 12
10 12
12
10 12
11 12
11 12
12
11 12
12
11 12
11 12
10 12
11 12
10 11 12
11 12
10 11 12
9 12
11 12
11 12
10 12
10 12
10 12
11 12
11 12
10 11 12
10 11 12
10 12
9 12
11 12
11 12
11 12
11 12
10 12
11 12
11 12
11 12
11 12
10 12
9 12
10 12
11 12
10 12
10 12
10 12
10 12
10 12
10 12
10 12
10 12
10 12
10 12
10 12
10 12
11 12
10 12
10 12
9 12
11 12
11 12
10 12
10 12
10 12
10 12
10 12
10 12
10 12
10 12
10 12
10 12
9 12
10 12
10 12
10 12
10 12
10 12
10 12
10 12
10 12
11 12
10 12
11 12

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord