lukee

#22299RYP0

12

5 145

5 426

Gainzvill

Co-leader

Tiêu chuẩn giải đấu (80/95)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
2/2
4/4
10/10
20/20
22/50
0/100
Chi phí nâng cấp 3→7: 1600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 128Thời gian yêu cầu:  ~11 ngày
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 30
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 26
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 27
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
2/2
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 33
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
7/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 23
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
2/2
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 30
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
2/2
4/4
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→12: 75000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 28
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35

Đường đến tối đa (5/95)

9 10 11 12 13
800/800
1000/1000
2000/2000
2005/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2995Thời gian yêu cầu:  ~25 ngày
1000/1000
2000/2000
1991/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 3009Thời gian yêu cầu:  ~26 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
2769/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2231Thời gian yêu cầu:  ~19 ngày
2000/2000
2335/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 2665Thời gian yêu cầu:  ~23 ngày
1000/1000
2000/2000
1861/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 3139Thời gian yêu cầu:  ~27 ngày
2000/2000
4539/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 461Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
1260/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 3740Thời gian yêu cầu:  ~32 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
1694/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 3306Thời gian yêu cầu:  ~28 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
1563/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 3437Thời gian yêu cầu:  ~29 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
802/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 4198Thời gian yêu cầu:  ~35 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
1647/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 3353Thời gian yêu cầu:  ~28 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
1616/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 3384Thời gian yêu cầu:  ~29 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
1709/5000
Chi phí nâng cấp 1→12: 85625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 3291Thời gian yêu cầu:  ~28 ngày
2910/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 2090Thời gian yêu cầu:  ~18 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
2311/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2689Thời gian yêu cầu:  ~23 ngày
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
1000/1000
2000/2000
337/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 4663Thời gian yêu cầu:  ~39 ngày
2387/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 2613Thời gian yêu cầu:  ~22 ngày
2000/2000
1311/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 3689Thời gian yêu cầu:  ~31 ngày
1963/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 3037Thời gian yêu cầu:  ~26 ngày
1000/1000
2000/2000
473/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 4527Thời gian yêu cầu:  ~38 ngày
200/200
400/400
28/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1772Thời gian yêu cầu:  ~148 ngày
400/400
265/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1535Thời gian yêu cầu:  ~128 ngày
100/100
200/200
400/400
230/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1570Thời gian yêu cầu:  ~131 ngày
400/400
490/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1310Thời gian yêu cầu:  ~110 ngày
400/400
152/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1648Thời gian yêu cầu:  ~138 ngày
100/100
200/200
207/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 5→10: 15400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 1993Thời gian yêu cầu:  ~167 ngày
800/800
188/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 812Thời gian yêu cầu:  ~68 ngày
100/100
200/200
400/400
209/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1591Thời gian yêu cầu:  ~133 ngày
400/400
38/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1762Thời gian yêu cầu:  ~147 ngày
200/200
130/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2070Thời gian yêu cầu:  ~173 ngày
196/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2204Thời gian yêu cầu:  ~184 ngày
400/400
254/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1546Thời gian yêu cầu:  ~129 ngày
100/100
200/200
400/400
198/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1602Thời gian yêu cầu:  ~134 ngày
200/200
400/400
188/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1612Thời gian yêu cầu:  ~135 ngày
100/100
200/200
400/400
259/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 5→11: 35400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 1541Thời gian yêu cầu:  ~129 ngày
100/100
200/200
382/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1818Thời gian yêu cầu:  ~152 ngày
200/200
300/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1900Thời gian yêu cầu:  ~159 ngày
100/100
200/200
400/400
167/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1633Thời gian yêu cầu:  ~137 ngày
200/200
400/400
96/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1704Thời gian yêu cầu:  ~142 ngày
113/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2087Thời gian yêu cầu:  ~174 ngày
400/400
18/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1782Thời gian yêu cầu:  ~149 ngày
400/400
108/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1692Thời gian yêu cầu:  ~141 ngày
400/400
377/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1423Thời gian yêu cầu:  ~119 ngày
200/200
400/400
405/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1395Thời gian yêu cầu:  ~117 ngày
800/800
17/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 983Thời gian yêu cầu:  ~82 ngày
50/50
43/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 257Thời gian yêu cầu:  ~65 tuần
20/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 350Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
32/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 318Thời gian yêu cầu:  ~80 tuần
45/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 255Thời gian yêu cầu:  ~64 tuần
13/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 357Thời gian yêu cầu:  ~90 tuần
20/20
7/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 343Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
48/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 302Thời gian yêu cầu:  ~76 tuần
20/20
50/50
13/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 287Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
10/10
20/20
2/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 348Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
1/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 369Thời gian yêu cầu:  ~93 tuần
14/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 336Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
98/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 202Thời gian yêu cầu:  ~51 tuần
20/20
50/50
26/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 274Thời gian yêu cầu:  ~69 tuần
200/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
81/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 219Thời gian yêu cầu:  ~55 tuần
20/20
20/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 330Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
10/10
20/20
18/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 332Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
20/20
26/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 324Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần
50/50
1/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 299Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
50/50
5/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 295Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
15/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 335Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
20/20
50/50
15/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 285Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
20/20
50/50
25/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 275Thời gian yêu cầu:  ~69 tuần
20/20
50/50
13/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 287Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
7/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 363Thời gian yêu cầu:  ~91 tuần
10/10
20/20
50/50
3/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 297Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 12)

-11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 +1
9 12
10 12
9 12
11 12
12 13
12 13
10 12
11 12
8 12
9 12
8 12
9 12
9 12
8 12
1 12
12 13
12
9 12
12 13
10 12
12
11 12
12
10 12
9 11 12
10 11 12
8 11 12
10 11 12
10 11 12
5 10 12
3 7 12
11 12
7 11 12
10 11 12
9 10 12
9 12
10 11 12
8 11 12
9 11 12
5 11 12
8 10 12
9 10 12
12 13
8 11 12
9 11 12
10 12
10 11 12
10 11 12
10 11 12
9 11 12
11 12
10 11 12
9 10 12
10 12
11 12
9 12
9 10 12
10 12
9 11 12
8 10 12
9 12
10 12
12 13
11 12
9 11 12
12 13
11 12
9 10 12
8 10 12
9 10 12
10 11 12
10 11 12
10 12
9 11 12
9 11 12
9 11 12
9 12
8 11 12
10 12
11 12
10 12
10 11 12
9 12
10 12
11 12
11 12
9 12
9 10 12
9 10 12
11 12
9 10 12
9 11 12
9 12
9 11 12
9 12

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord