小饼干

#20YV8RJ92

13

5 606

6 277

Cấp 11 7000/2000 Cấp 10 8000/1000 Cấp 10 8000/1000 Cấp 8 9200/400 Cấp 12 5000/5000 Cấp 10 8000/1000 Cấp 1 9586/2 Cấp 12 5000/5000 Cấp 12 5000/5000 Cấp 12 5000/5000 Cấp 8 9200/400 Cấp 5 9550/50 Cấp 1 9586/2 Cấp 1 9586/2 Cấp 9 8800/800 Cấp 10 8000/1000 Cấp 12 5000/5000 Cấp 1 9586/2 Cấp 10 8000/1000 Cấp 10 8000/1000 Cấp 3 9580/10 Cấp 4 2445/4 Cấp 11 1800/800 Cấp 12 1000/1000 Cấp 9 2278/200 Cấp 9 1445/200 Cấp 12 1000/1000 Cấp 12 1000/1000 Cấp 12 999/1000 Cấp 12 1000/1000 Cấp 8 1984/100 Cấp 12 1000/1000 Cấp 12 1000/1000 Cấp 12 1000/1000 Cấp 5 2580/10 Cấp 12 1000/1000 Cấp 3 654/2 Cấp 12 1000/1000 Cấp 8 2500/100 Cấp 12 1000/1000 Cấp 11 1583/800 Cấp 3 1847/2 Cấp 12 1000/1000 Cấp 9 2308/200 Cấp 8 261/10 Cấp 6 179/2 Cấp 9 242/20 Cấp 12 44/200 Cấp 6 57/2 Cấp 10 175/50 Cấp 11 176/100 Cấp 12 92/200 Cấp 9 219/20 Cấp 9 128/20 Cấp 12 200/200 Cấp 9 220/20 Cấp 11 242/100 Cấp 9 199/20 Cấp 9 251/20 Cấp 10 219/50 Cấp 12 200/200 Cấp 6 199/2 Cấp 12 90/200 Cấp 10 293/50 Cấp 12 41/200 Cấp 9 228/20 Cấp 6 146/2 Cấp 12 104/200 Cấp 9 13/2 Cấp 11 15/10 Cấp 11 4/10 Cấp 11 8/10 Cấp 10 14/4 Cấp 9 10/2 Cấp 12 4/20 Cấp 12 5/20 Cấp 9 2/2 Cấp 11 2/10 Cấp 9 5/2 Cấp 12 12/20 Cấp 9 11/2 Cấp 9 16/2 Cấp 10 6/4

Tiêu chuẩn giải đấu (75/94)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 4→9: 7550
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
2/2
4/4
7/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→12: 75000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 23
10/10
5/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 15
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 26
8/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 22
4/4
10/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 20
2/2
4/4
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→12: 75000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 26
4/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 16
5/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 15
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 28
2/2
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 31
12/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 8
2/2
4/4
5/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→12: 75000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 25
2/2
4/4
10/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→12: 75000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 20
4/4
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 28

Đường đến tối đa (11/94)

9 10 11 12 13
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 1→13: 185625
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 5→13: 185400
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 1→13: 185625
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 1→13: 185625
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 1→13: 185625
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 3→13: 185600
100/100
200/200
400/400
800/800
945/1000
Chi phí nâng cấp 4→12: 85550Chi phí nâng cấp 4→13: 185550Thẻ cần thiết: 55Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
200/200
400/400
800/800
878/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 122Thời gian yêu cầu:  ~11 ngày
200/200
400/400
800/800
45/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 955Thời gian yêu cầu:  ~80 ngày
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
999/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 1Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
100/100
200/200
400/400
800/800
484/1000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 516Thời gian yêu cầu:  ~43 ngày
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
100/100
200/200
400/400
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 5→13: 185400
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
100/100
200/200
354/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1846Thời gian yêu cầu:  ~154 ngày
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
100/100
200/200
400/400
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
800/800
783/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 217Thời gian yêu cầu:  ~19 ngày
100/100
200/200
400/400
800/800
347/1000
Chi phí nâng cấp 3→12: 85600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 653Thời gian yêu cầu:  ~55 ngày
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
200/200
400/400
800/800
908/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 92Thời gian yêu cầu:  ~8 ngày
10/10
20/20
50/50
100/100
81/200
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 119Thời gian yêu cầu:  ~30 tuần
10/10
20/20
50/50
99/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 201Thời gian yêu cầu:  ~51 tuần
20/20
50/50
100/100
72/200
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 128Thời gian yêu cầu:  ~32 tuần
44/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 156Thời gian yêu cầu:  ~39 tuần
10/10
20/20
27/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 323Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần
50/50
100/100
25/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 175Thời gian yêu cầu:  ~44 tuần
100/100
76/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 124Thời gian yêu cầu:  ~31 tuần
92/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 108Thời gian yêu cầu:  ~27 tuần
20/20
50/50
100/100
49/200
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 151Thời gian yêu cầu:  ~38 tuần
20/20
50/50
58/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 242Thời gian yêu cầu:  ~61 tuần
200/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
20/20
50/50
100/100
50/200
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 150Thời gian yêu cầu:  ~38 tuần
100/100
142/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 58Thời gian yêu cầu:  ~15 tuần
20/20
50/50
100/100
29/200
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 171Thời gian yêu cầu:  ~43 tuần
20/20
50/50
100/100
81/200
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 119Thời gian yêu cầu:  ~30 tuần
50/50
100/100
69/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 131Thời gian yêu cầu:  ~33 tuần
200/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
10/10
20/20
50/50
100/100
19/200
Chi phí nâng cấp 6→12: 84400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 181Thời gian yêu cầu:  ~46 tuần
90/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 110Thời gian yêu cầu:  ~28 tuần
50/50
100/100
143/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 57Thời gian yêu cầu:  ~15 tuần
41/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 159Thời gian yêu cầu:  ~40 tuần
20/20
50/50
100/100
58/200
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 142Thời gian yêu cầu:  ~36 tuần
10/10
20/20
50/50
66/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 234Thời gian yêu cầu:  ~59 tuần
104/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 96Thời gian yêu cầu:  ~24 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 13)

-12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1
11 13
10 13
10 13
8 13
13
12 13
10 13
1 13
12 13
12 13
12 13
13
8 13
5 13
1 13
13
1 13
9 13
10 13
12 13
1 13
10 13
10 13
3 13
4 12 13
11 13
12 13
13
9 12 13
9 12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
8 12 13
12 13
12 13
12 13
5 13
12 13
3 10 13
12 13
8 13
12 13
11 12 13
3 12 13
12 13
13
9 12 13
13
8 12 13
6 11 13
9 12 13
12 13
6 10 13
10 12 13
11 12 13
12 13
9 12 13
13
9 11 13
12 13
9 12 13
11 12 13
9 12 13
9 12 13
10 12 13
12 13
6 12 13
12 13
10 12 13
12 13
13
9 12 13
6 11 13
12 13
13
13
9 11 13
11 12 13
11 13
11 13
10 12 13
9 11 13
13
12 13
12 13
9 10 13
11 13
9 10 13
12 13
9 11 13
9 12 13
10 11 13

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord