Nova I Euge

#20UUY89C9

13

6 005

6 646

ALIADOS TOP

Thành viên

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
4/4
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 29
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 28
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
13/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 7
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 26
5/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 25
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30

Đường đến tối đa (23/94)

9 10 11 12 13
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
400/400
800/800
77/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 923Thời gian yêu cầu:  ~77 ngày
800/800
202/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 798Thời gian yêu cầu:  ~67 ngày
375/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1425Thời gian yêu cầu:  ~119 ngày
698/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1102Thời gian yêu cầu:  ~92 ngày
400/400
6/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1794Thời gian yêu cầu:  ~150 ngày
659/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1141Thời gian yêu cầu:  ~96 ngày
412/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 588Thời gian yêu cầu:  ~49 ngày
800/800
238/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 762Thời gian yêu cầu:  ~64 ngày
800/800
240/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 760Thời gian yêu cầu:  ~64 ngày
800/800
102/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 898Thời gian yêu cầu:  ~75 ngày
800/800
484/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 516Thời gian yêu cầu:  ~43 ngày
727/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1073Thời gian yêu cầu:  ~90 ngày
298/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1902Thời gian yêu cầu:  ~159 ngày
551/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1249Thời gian yêu cầu:  ~105 ngày
800/800
443/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 557Thời gian yêu cầu:  ~47 ngày
400/400
696/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1104Thời gian yêu cầu:  ~92 ngày
800/800
96/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 904Thời gian yêu cầu:  ~76 ngày
800/800
611/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 389Thời gian yêu cầu:  ~33 ngày
400/400
800/800
3/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 997Thời gian yêu cầu:  ~84 ngày
800/800
247/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 753Thời gian yêu cầu:  ~63 ngày
64/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 236Thời gian yêu cầu:  ~59 tuần
45/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 255Thời gian yêu cầu:  ~64 tuần
50/50
45/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 255Thời gian yêu cầu:  ~64 tuần
85/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 215Thời gian yêu cầu:  ~54 tuần
50/50
17/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 283Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
100/100
22/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 178Thời gian yêu cầu:  ~45 tuần
100/100
3/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 197Thời gian yêu cầu:  ~50 tuần
83/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 217Thời gian yêu cầu:  ~55 tuần
57/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 243Thời gian yêu cầu:  ~61 tuần
85/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 215Thời gian yêu cầu:  ~54 tuần
18/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 282Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
100/100
35/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 165Thời gian yêu cầu:  ~42 tuần
82/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 218Thời gian yêu cầu:  ~55 tuần
82/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 218Thời gian yêu cầu:  ~55 tuần
31/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 269Thời gian yêu cầu:  ~68 tuần
100/100
8/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 192Thời gian yêu cầu:  ~48 tuần
13/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 287Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
30/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 270Thời gian yêu cầu:  ~68 tuần
100/100
1/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 199Thời gian yêu cầu:  ~50 tuần
100/100
9/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 191Thời gian yêu cầu:  ~48 tuần
84/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 216Thời gian yêu cầu:  ~54 tuần
48/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 252Thời gian yêu cầu:  ~63 tuần
13/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 287Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
99/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 201Thời gian yêu cầu:  ~51 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 13)

-3 -2 -1
13
13
13
12 13
13
12 13
13
12 13
13
12 13
13
11 13
10 13
13
11 13
13
13
13
11 13
12 13
13
11 13
10 13
11 13
10 12 13
13
11 12 13
11 13
11 13
10 11 13
13
11 13
13
13
12 13
11 12 13
11 12 13
11 12 13
11 12 13
11 13
10 13
11 13
11 12 13
13
10 11 13
11 12 13
13
11 12 13
10 12 13
11 12 13
11 13
11 13
10 11 13
11 13
10 11 13
13
11 12 13
11 12 13
11 13
11 13
11 13
13
11 13
11 12 13
11 13
11 13
11 13
11 12 13
11 13
11 13
11 12 13
11 12 13
11 13
13
11 13
11 13
11 13
13
11 13
13
11 13
11 13
10 13
11 13
10 11 13
11 13
11 13
10 13
11 13
11 13
12 13
11 13
11 13
11 13

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord