mega

#20QCYRR0G

10

4 613

4 613

CampeonesMuerte

Thành viên

Thẻ còn thiếu (4/95)

Chưa được mở khóa (≤Đấu trường 13)

Huyền thoại (3/17)

Tiêu chuẩn giải đấu (52/95)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
72/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 28Thời gian yêu cầu:  ~3 ngày
54/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 46Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
95/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 5Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
40/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 60Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
10/10
20/20
50/50
36/100
Chi phí nâng cấp 5→8: 3400Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Thẻ cần thiết: 64Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
50/50
49/100
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 51Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
7/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 3Thời gian yêu cầu:  ~1 tuần
1/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 9Thời gian yêu cầu:  ~3 tuần
3/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 7Thời gian yêu cầu:  ~2 tuần
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
6/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 4Thời gian yêu cầu:  ~1 tuần
7/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 3Thời gian yêu cầu:  ~1 tuần
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000

Huyền thoại (14/17)

9 10 11 12 13
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35

Đường đến tối đa (0/95)

9 10 11 12 13
400/400
435/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 8365Thời gian yêu cầu:  ~70 ngày
400/400
665/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 8135Thời gian yêu cầu:  ~68 ngày
6/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 7994Thời gian yêu cầu:  ~67 ngày
400/400
626/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 8174Thời gian yêu cầu:  ~69 ngày
400/400
729/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 8071Thời gian yêu cầu:  ~68 ngày
400/400
736/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 8064Thời gian yêu cầu:  ~68 ngày
400/400
800/800
2/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 7998Thời gian yêu cầu:  ~67 ngày
400/400
472/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 8328Thời gian yêu cầu:  ~70 ngày
400/400
268/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 8532Thời gian yêu cầu:  ~72 ngày
400/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 7600Thời gian yêu cầu:  ~64 ngày
800/800
206/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 7794Thời gian yêu cầu:  ~65 ngày
400/400
525/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 8275Thời gian yêu cầu:  ~69 ngày
800/800
160/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 7840Thời gian yêu cầu:  ~66 ngày
400/400
502/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 8298Thời gian yêu cầu:  ~70 ngày
400/400
294/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 8506Thời gian yêu cầu:  ~71 ngày
400/400
256/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 8544Thời gian yêu cầu:  ~72 ngày
400/400
391/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 8409Thời gian yêu cầu:  ~71 ngày
400/400
588/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 8212Thời gian yêu cầu:  ~69 ngày
400/400
550/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 8250Thời gian yêu cầu:  ~69 ngày
400/400
457/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 8343Thời gian yêu cầu:  ~70 ngày
400/400
337/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 8463Thời gian yêu cầu:  ~71 ngày
401/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 8399Thời gian yêu cầu:  ~70 ngày
800/800
76/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 7924Thời gian yêu cầu:  ~67 ngày
400/400
217/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 8583Thời gian yêu cầu:  ~72 ngày
100/100
47/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2353Thời gian yêu cầu:  ~197 ngày
31/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2369Thời gian yêu cầu:  ~198 ngày
97/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2303Thời gian yêu cầu:  ~192 ngày
100/100
7/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2393Thời gian yêu cầu:  ~200 ngày
11/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2389Thời gian yêu cầu:  ~200 ngày
27/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2373Thời gian yêu cầu:  ~198 ngày
200/200
41/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2159Thời gian yêu cầu:  ~180 ngày
62/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2338Thời gian yêu cầu:  ~195 ngày
41/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2359Thời gian yêu cầu:  ~197 ngày
23/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2377Thời gian yêu cầu:  ~199 ngày
78/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2322Thời gian yêu cầu:  ~194 ngày
88/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2312Thời gian yêu cầu:  ~193 ngày
100/100
69/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2331Thời gian yêu cầu:  ~195 ngày
100/100
52/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2348Thời gian yêu cầu:  ~196 ngày
39/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2361Thời gian yêu cầu:  ~197 ngày
100/100
9/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2391Thời gian yêu cầu:  ~200 ngày
96/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2304Thời gian yêu cầu:  ~192 ngày
100/100
31/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2369Thời gian yêu cầu:  ~198 ngày
100/100
72/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2328Thời gian yêu cầu:  ~194 ngày
100/100
92/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2308Thời gian yêu cầu:  ~193 ngày
3/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 367Thời gian yêu cầu:  ~92 tuần
5/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 365Thời gian yêu cầu:  ~92 tuần
16/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 354Thời gian yêu cầu:  ~89 tuần
10/10
2/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 368Thời gian yêu cầu:  ~92 tuần
15/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 355Thời gian yêu cầu:  ~89 tuần
18/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 352Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
5/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 365Thời gian yêu cầu:  ~92 tuần
9/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 361Thời gian yêu cầu:  ~91 tuần
9/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 361Thời gian yêu cầu:  ~91 tuần
36/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 314Thời gian yêu cầu:  ~79 tuần
3/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 347Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
20/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 350Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
15/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 355Thời gian yêu cầu:  ~89 tuần
6/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 364Thời gian yêu cầu:  ~91 tuần
11/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 359Thời gian yêu cầu:  ~90 tuần
3/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 367Thời gian yêu cầu:  ~92 tuần
14/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 356Thời gian yêu cầu:  ~89 tuần
19/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 331Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
7/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 363Thời gian yêu cầu:  ~91 tuần
10/10
4/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 366Thời gian yêu cầu:  ~92 tuần
25/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 325Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
2/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 368Thời gian yêu cầu:  ~92 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 10)

-5 -4 -3 -2 -1
8 9 10
8 9 10
10
8 9 10
8 9 10
7 9 10
8 10
7 9 10
8 9 10
10
9 10
8 9 10
9 10
8 9 10
8 9 10
8 9 10
8 9 10
8 9 10
8 9 10
8 9 10
7 9 10
9 10
9 10
8 9 10
8 9 10
9 10
9 10
8 9 10
8 10
8 10
9 10
9 10
9 10
9 10
9 10
9 10
9 10
8 10
9 10
8 10
5 8 10
8 9 10
8 9 10
9 10
8 9 10
7 8 10
9 10
8 9 10
8 9 10
8 9 10
8 10
8 10
9 10
8 10
9 10
9 10
8 9 10
9 10
9 10
9 10
8 10
9 10
9 10
10
10
9 10
9 10
9 10
8 10
9 10
9 10
9 10
10
9 10
8 9 10
10
9 10
9 10
9 10
10
9 10
10
9 10
10
10
9 10
10
10
10
9 10
9 10

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord