Thiago Bjj

#20Q22VQUC

12

4 416

5 251

Manaus

Thành viên

Thẻ còn thiếu (1/95)

Chưa được mở khóa (≤Đấu trường 13)

Tiêu chuẩn giải đấu (90/95)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 30
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
2/2
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 32
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
2/2
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 33
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
4/4
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 28
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 30
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32

Đường đến tối đa (0/95)

9 10 11 12 13
800/800
1000/1000
2000/2000
2624/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2376Thời gian yêu cầu:  ~20 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
1689/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 3311Thời gian yêu cầu:  ~28 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
2152/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2848Thời gian yêu cầu:  ~24 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
1825/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 3175Thời gian yêu cầu:  ~27 ngày
1000/1000
2000/2000
1627/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 3373Thời gian yêu cầu:  ~29 ngày
2000/2000
729/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4271Thời gian yêu cầu:  ~36 ngày
1628/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 3372Thời gian yêu cầu:  ~29 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
450/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 4550Thời gian yêu cầu:  ~38 ngày
1000/1000
2000/2000
1781/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 3219Thời gian yêu cầu:  ~27 ngày
1000/1000
2000/2000
929/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 4071Thời gian yêu cầu:  ~34 ngày
2000/2000
3420/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1580Thời gian yêu cầu:  ~14 ngày
2000/2000
1366/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 3634Thời gian yêu cầu:  ~31 ngày
2000/2000
3071/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1929Thời gian yêu cầu:  ~17 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
2087/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2913Thời gian yêu cầu:  ~25 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
1031/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 3969Thời gian yêu cầu:  ~34 ngày
3313/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 1687Thời gian yêu cầu:  ~15 ngày
2000/2000
1840/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 3160Thời gian yêu cầu:  ~27 ngày
2000/2000
1680/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 3320Thời gian yêu cầu:  ~28 ngày
1000/1000
2000/2000
1653/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 3347Thời gian yêu cầu:  ~28 ngày
3299/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 1701Thời gian yêu cầu:  ~15 ngày
1000/1000
1711/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 5289Thời gian yêu cầu:  ~45 ngày
2591/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 2409Thời gian yêu cầu:  ~21 ngày
4017/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 983Thời gian yêu cầu:  ~9 ngày
400/400
800/800
1000/1000
1397/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 5603Thời gian yêu cầu:  ~47 ngày
200/200
400/400
154/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1646Thời gian yêu cầu:  ~138 ngày
200/200
400/400
200/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1600Thời gian yêu cầu:  ~134 ngày
200/200
400/400
318/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1482Thời gian yêu cầu:  ~124 ngày
200/200
400/400
226/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1574Thời gian yêu cầu:  ~132 ngày
174/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1626Thời gian yêu cầu:  ~136 ngày
100/100
170/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 2230Thời gian yêu cầu:  ~186 ngày
149/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 851Thời gian yêu cầu:  ~71 ngày
521/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1279Thời gian yêu cầu:  ~107 ngày
130/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1670Thời gian yêu cầu:  ~140 ngày
636/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1164Thời gian yêu cầu:  ~97 ngày
356/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1444Thời gian yêu cầu:  ~121 ngày
542/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1258Thời gian yêu cầu:  ~105 ngày
598/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1202Thời gian yêu cầu:  ~101 ngày
194/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1606Thời gian yêu cầu:  ~134 ngày
400/400
384/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1416Thời gian yêu cầu:  ~118 ngày
400/400
214/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1586Thời gian yêu cầu:  ~133 ngày
100/100
113/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 2287Thời gian yêu cầu:  ~191 ngày
398/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1402Thời gian yêu cầu:  ~117 ngày
400/400
302/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1498Thời gian yêu cầu:  ~125 ngày
311/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1489Thời gian yêu cầu:  ~125 ngày
312/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 688Thời gian yêu cầu:  ~58 ngày
400/400
22/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1778Thời gian yêu cầu:  ~149 ngày
400/400
400/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1400Thời gian yêu cầu:  ~117 ngày
400/400
228/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1572Thời gian yêu cầu:  ~131 ngày
400/400
182/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1618Thời gian yêu cầu:  ~135 ngày
400/400
156/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1644Thời gian yêu cầu:  ~137 ngày
20/20
50/50
1/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 299Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
3/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 297Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
12/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 338Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
27/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 323Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần
22/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 278Thời gian yêu cầu:  ~70 tuần
43/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 257Thời gian yêu cầu:  ~65 tuần
43/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 307Thời gian yêu cầu:  ~77 tuần
20/20
39/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 311Thời gian yêu cầu:  ~78 tuần
50/50
4/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 296Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 300Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
20/20
19/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 331Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
38/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 312Thời gian yêu cầu:  ~78 tuần
50/50
7/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 293Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
31/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 319Thời gian yêu cầu:  ~80 tuần
50/50
3/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 297Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 300Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
34/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 266Thời gian yêu cầu:  ~67 tuần
20/20
15/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 335Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
20/20
12/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 338Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
10/10
20/20
19/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 331Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
21/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 329Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
33/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 267Thời gian yêu cầu:  ~67 tuần
22/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 278Thời gian yêu cầu:  ~70 tuần
29/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 321Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần
20/20
1/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 349Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
50/50
4/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 296Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
4/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 296Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 12)

-5 -4 -3 -2 -1
9 12
9 12
9 12
9 12
10 12
11 12
12
9 12
10 12
10 12
11 12
11 12
11 12
9 12
9 12
12
11 12
11 12
10 12
12
10 11 12
12
12
8 11 12
9 11 12
9 11 12
9 11 12
9 11 12
11 12
7 9 12
12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
10 11 12
10 11 12
7 9 12
11 12
10 11 12
11 12
12
10 11 12
10 11 12
10 11 12
10 11 12
10 11 12
9 11 12
11 12
10 12
10 12
11 12
11 12
10 12
9 10 12
10 11 12
11 12
9 10 12
10 12
10 11 12
10 12
10 11 12
11 12
11 12
9 10 12
9 10 12
8 10 12
10 12
11 12
11 12
10 12
9 10 12
10 11 12
11 12
10 12
10 12
10 11 12
10 12
9 10 12
9 12
9 10 12
10 12
9 10 12
10 12
10 12
10 12
10 12
10 11 12
10 12
10 11 12
10 12

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord