✨Ric Lui✨™

#20LQJVQP2

11

4 573

5 620

DarkSide

Thành viên

Cấp 10 3346/1000 Cấp 9 2825/800 Cấp 9 4061/800 Cấp 11 2280/2000 Cấp 12 2817/5000 Cấp 12 1396/5000 Cấp 7 3835/200 Cấp 9 2677/800 Cấp 8 3546/400 Cấp 9 3705/800 Cấp 11 2253/2000 Cấp 7 3602/200 Cấp 5 4124/50 Cấp 4 5421/20 Cấp 2 4050/4 Cấp 11 4217/2000 Cấp 4 4583/20 Cấp 4 4588/20 Cấp 10 1735/1000 Cấp 3 5955/10 Cấp 2 4716/4 Cấp 1 3132/2 Cấp 9 401/200 Cấp 12 462/1000 Cấp 7 810/50 Cấp 10 334/400 Cấp 3 774/2 Cấp 3 44/2 Cấp 10 359/400 Cấp 6 746/20 Cấp 7 782/50 Cấp 9 191/200 Cấp 7 424/50 Cấp 12 947/1000 Cấp 6 686/20 Cấp 6 751/20 Cấp 3 636/2 Cấp 3 654/2 Cấp 3 3/2 Cấp 6 801/20 Cấp 4 634/4 Cấp 7 1072/50 Cấp 9 412/200 Cấp 3 533/2 Cấp 7 626/50 Cấp 12 593/1000 Cấp 3 704/2 Cấp 9 45/20 Cấp 6 51/2 Cấp 7 38/4 Cấp 7 67/4 Cấp 6 7/2 Cấp 8 13/10 Cấp 10 23/50 Cấp 6 104/2 Cấp 8 55/10 Cấp 10 8/50 Cấp 6 51/2 Cấp 7 56/4 Cấp 12 62/200 Cấp 7 54/4 Cấp 7 83/4 Cấp 7 40/4 Cấp 7 54/4 Cấp 7 53/4 Cấp 6 105/2 Cấp 6 41/2 Cấp 6 73/2 Cấp 6 58/2 Cấp 7 87/4 Cấp 6 104/2 Cấp 6 22/2 Cấp 10 31/50 Cấp 12 156/200 Cấp 9 1/2 Cấp 12 17/20 Cấp 10 4/4 Cấp 10 6/4 Cấp 9 3/2 Cấp 10 0/4 Cấp 10 2/4 Cấp 11 1/10 Cấp 9 1/2 Cấp 10 1/4   Cấp 10 0/4 Cấp 9 2/2 Cấp 9 5/2 Cấp 9 1/2 Cấp 10 2/4 Cấp 10 0/4

Thẻ còn thiếu (1/94)

Huyền thoại (1/17)

Tiêu chuẩn giải đấu (44/94)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 4→9: 7550
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 2→9: 7620
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 4→9: 7550
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 4→9: 7550
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 2→9: 7620
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
8/50
0/100
Chi phí nâng cấp 3→7: 1600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 142Thời gian yêu cầu:  ~12 ngày
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
1/4
0/10
0/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 3→4: 50Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 183Thời gian yêu cầu:  ~16 ngày
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 4→9: 7550
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
1/10
Chi phí nâng cấp 6→8: 2400Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 9Thời gian yêu cầu:  ~3 tuần
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400

Huyền thoại (16/17)

9 10 11 12 13
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
17/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 3
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 30
4/4
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 28
2/2
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 33
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
2/2
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 31
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34

Đường đến tối đa (3/94)

9 10 11 12 13
1000/1000
2000/2000
346/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 4654Thời gian yêu cầu:  ~39 ngày
800/800
1000/1000
1025/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 5975Thời gian yêu cầu:  ~50 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
261/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 4739Thời gian yêu cầu:  ~40 ngày
2000/2000
280/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4720Thời gian yêu cầu:  ~40 ngày
2817/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 2183Thời gian yêu cầu:  ~19 ngày
1396/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 3604Thời gian yêu cầu:  ~31 ngày
400/400
800/800
1000/1000
1635/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 5365Thời gian yêu cầu:  ~45 ngày
800/800
1000/1000
877/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 6123Thời gian yêu cầu:  ~52 ngày
400/400
800/800
1000/1000
1346/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 5654Thời gian yêu cầu:  ~48 ngày
800/800
1000/1000
1905/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 5095Thời gian yêu cầu:  ~43 ngày
2000/2000
253/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4747Thời gian yêu cầu:  ~40 ngày
400/400
800/800
1000/1000
1402/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 5598Thời gian yêu cầu:  ~47 ngày
400/400
800/800
1000/1000
1924/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 5→11: 35400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 5076Thời gian yêu cầu:  ~43 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
1221/5000
Chi phí nâng cấp 4→12: 85550Chi phí nâng cấp 4→13: 185550Thẻ cần thiết: 3779Thời gian yêu cầu:  ~32 ngày
400/400
800/800
1000/1000
1850/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 2→11: 35620Chi phí nâng cấp 2→13: 185620Thẻ cần thiết: 5150Thời gian yêu cầu:  ~43 ngày
2000/2000
2217/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 2783Thời gian yêu cầu:  ~24 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
383/5000
Chi phí nâng cấp 4→12: 85550Chi phí nâng cấp 4→13: 185550Thẻ cần thiết: 4617Thời gian yêu cầu:  ~39 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
388/5000
Chi phí nâng cấp 4→12: 85550Chi phí nâng cấp 4→13: 185550Thẻ cần thiết: 4612Thời gian yêu cầu:  ~39 ngày
1000/1000
735/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6265Thời gian yêu cầu:  ~53 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
1755/5000
Chi phí nâng cấp 3→12: 85600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 3245Thời gian yêu cầu:  ~28 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
516/5000
Chi phí nâng cấp 2→12: 85620Chi phí nâng cấp 2→13: 185620Thẻ cần thiết: 4484Thời gian yêu cầu:  ~38 ngày
400/400
800/800
1000/1000
932/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 1→11: 35625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 6068Thời gian yêu cầu:  ~51 ngày
200/200
201/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1999Thời gian yêu cầu:  ~167 ngày
462/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 538Thời gian yêu cầu:  ~45 ngày
100/100
200/200
400/400
110/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1690Thời gian yêu cầu:  ~141 ngày
334/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1866Thời gian yêu cầu:  ~156 ngày
100/100
200/200
400/400
74/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→11: 35600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1726Thời gian yêu cầu:  ~144 ngày
359/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1841Thời gian yêu cầu:  ~154 ngày
100/100
200/200
400/400
46/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→11: 35000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1754Thời gian yêu cầu:  ~147 ngày
100/100
200/200
400/400
82/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1718Thời gian yêu cầu:  ~144 ngày
191/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2209Thời gian yêu cầu:  ~185 ngày
100/100
200/200
124/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 2076Thời gian yêu cầu:  ~173 ngày
947/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 53Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
100/100
200/200
386/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→10: 15000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1814Thời gian yêu cầu:  ~152 ngày
100/100
200/200
400/400
51/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→11: 35000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1749Thời gian yêu cầu:  ~146 ngày
100/100
200/200
336/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1864Thời gian yêu cầu:  ~156 ngày
100/100
200/200
354/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1846Thời gian yêu cầu:  ~154 ngày
100/100
200/200
400/400
101/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→11: 35000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1699Thời gian yêu cầu:  ~142 ngày
100/100
200/200
334/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 4→10: 15550Chi phí nâng cấp 4→13: 185550Thẻ cần thiết: 1866Thời gian yêu cầu:  ~156 ngày
100/100
200/200
400/400
372/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1428Thời gian yêu cầu:  ~119 ngày
200/200
212/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1988Thời gian yêu cầu:  ~166 ngày
100/100
200/200
233/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1967Thời gian yêu cầu:  ~164 ngày
100/100
200/200
326/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1874Thời gian yêu cầu:  ~157 ngày
593/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 407Thời gian yêu cầu:  ~34 ngày
100/100
200/200
400/400
4/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→11: 35600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1796Thời gian yêu cầu:  ~150 ngày
20/20
25/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 325Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
10/10
20/20
21/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 329Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
10/10
20/20
8/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 342Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
10/10
20/20
37/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 313Thời gian yêu cầu:  ~79 tuần
10/10
3/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 367Thời gian yêu cầu:  ~92 tuần
23/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 327Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
10/10
20/20
50/50
24/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 276Thời gian yêu cầu:  ~69 tuần
10/10
20/20
25/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 325Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
8/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 342Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
10/10
20/20
21/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 329Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
10/10
20/20
26/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 324Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần
62/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 138Thời gian yêu cầu:  ~35 tuần
10/10
20/20
24/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 326Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
10/10
20/20
50/50
3/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 297Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
10/10
20/20
10/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 340Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
10/10
20/20
24/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 326Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
10/10
20/20
23/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 327Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
10/10
20/20
50/50
25/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 275Thời gian yêu cầu:  ~69 tuần
10/10
20/20
11/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 339Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
10/10
20/20
43/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 307Thời gian yêu cầu:  ~77 tuần
10/10
20/20
28/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 322Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần
10/10
20/20
50/50
7/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 293Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
10/10
20/20
50/50
24/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 276Thời gian yêu cầu:  ~69 tuần
10/10
12/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 358Thời gian yêu cầu:  ~90 tuần
31/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 319Thời gian yêu cầu:  ~80 tuần
156/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 44Thời gian yêu cầu:  ~11 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 11)

-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 +1 +2
10 11 12
9 11
9 11 12
11 12
11 12
11 12
7 11
9 11
8 11
9 11
11 12
7 11
5 11
4 11 12
2 11
11 13
11 12
4 11 12
4 11 12
11 13
10 11
3 11 12
2 11 12
1 11
9 10 11
11 12
7 11
10 11
3 10 11
3 7 11
10 11
6 10 11
7 11
9 11
7 10 11
11 12
6 10 11
6 10 11
3 10 11
3 10 11
3 4 11
6 11
4 10 11
7 11
9 10 11
3 10 11
7 10 11
11 12
3 10 11
11 13
9 10 11
6 10 11
7 10 11
7 10 11
6 8 11
8 9 11
10 11
6 11
8 10 11
10 11
6 10 11
7 10 11
11 12
7 10 11
7 10 11
7 10 11
7 10 11
7 10 11
6 11
6 10 11
6 10 11
6 10 11
7 11
6 11
6 9 11
10 11
11 12
9 11
11 12
10 11
10 11
9 10 11
10 11
10 11
11
9 11
10 11
10 11
9 10 11
9 10 11
9 11
10 11
10 11

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord