isaac

#20CCJUQ90

13

4 977

5 724

Brave & Venus

Co-leader

Tiêu chuẩn giải đấu (87/95)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
55/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 45Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
11/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 9
8/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 22
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
4/4
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 29
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 26
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 30
10/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 20
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 26
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
4/4
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 27
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33

Đường đến tối đa (15/95)

9 10 11 12 13
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
2000/2000
3958/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1042Thời gian yêu cầu:  ~9 ngày
1000/1000
2000/2000
3193/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1807Thời gian yêu cầu:  ~16 ngày
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
4040/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 960Thời gian yêu cầu:  ~8 ngày
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 6→13: 185000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
1365/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 3635Thời gian yêu cầu:  ~31 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
4618/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 382Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
2598/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2402Thời gian yêu cầu:  ~21 ngày
100/100
200/200
400/400
714/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→11: 35000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1086Thời gian yêu cầu:  ~91 ngày
200/200
400/400
800/800
291/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 709Thời gian yêu cầu:  ~60 ngày
400/400
740/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1060Thời gian yêu cầu:  ~89 ngày
200/200
260/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1940Thời gian yêu cầu:  ~162 ngày
200/200
184/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2016Thời gian yêu cầu:  ~168 ngày
343/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1857Thời gian yêu cầu:  ~155 ngày
800/800
242/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 758Thời gian yêu cầu:  ~64 ngày
643/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 357Thời gian yêu cầu:  ~30 ngày
800/800
376/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 624Thời gian yêu cầu:  ~52 ngày
757/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1043Thời gian yêu cầu:  ~87 ngày
100/100
200/200
400/400
800/800
752/1000
Chi phí nâng cấp 6→12: 85000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 248Thời gian yêu cầu:  ~21 ngày
200/200
400/400
800/800
23/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 977Thời gian yêu cầu:  ~82 ngày
275/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1925Thời gian yêu cầu:  ~161 ngày
200/200
400/400
800/800
236/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 764Thời gian yêu cầu:  ~64 ngày
400/400
591/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1209Thời gian yêu cầu:  ~101 ngày
393/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1807Thời gian yêu cầu:  ~151 ngày
308/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1492Thời gian yêu cầu:  ~125 ngày
100/100
200/200
400/400
598/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1202Thời gian yêu cầu:  ~101 ngày
400/400
800/800
264/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 736Thời gian yêu cầu:  ~62 ngày
200/200
400/400
800/800
203/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 797Thời gian yêu cầu:  ~67 ngày
800/800
732/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 268Thời gian yêu cầu:  ~23 ngày
20/20
50/50
62/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 238Thời gian yêu cầu:  ~60 tuần
20/20
17/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 333Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
78/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 122Thời gian yêu cầu:  ~31 tuần
20/20
50/50
38/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 262Thời gian yêu cầu:  ~66 tuần
20/20
20/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 330Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
66/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 234Thời gian yêu cầu:  ~59 tuần
10/10
20/20
20/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 330Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
20/20
50/50
19/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 281Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
20/20
50/50
69/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 231Thời gian yêu cầu:  ~58 tuần
20/20
50/50
4/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 296Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
37/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 263Thời gian yêu cầu:  ~66 tuần
10/10
20/20
42/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 308Thời gian yêu cầu:  ~77 tuần
37/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 313Thời gian yêu cầu:  ~79 tuần
11/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 339Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
50/50
46/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 254Thời gian yêu cầu:  ~64 tuần
50/50
88/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 212Thời gian yêu cầu:  ~53 tuần
50/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 300Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
50/50
11/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 289Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
20/20
50/50
31/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 269Thời gian yêu cầu:  ~68 tuần
50/50
90/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 210Thời gian yêu cầu:  ~53 tuần
20/20
50/50
39/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 261Thời gian yêu cầu:  ~66 tuần
20/20
48/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 302Thời gian yêu cầu:  ~76 tuần
40/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 260Thời gian yêu cầu:  ~65 tuần
100/100
53/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 147Thời gian yêu cầu:  ~37 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 13)

-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1
10 13
11 13
11 13
11 13
13
10 13
11 12 13
10 12 13
13
11 13
11 13
13
11 12 13
13
10 13
13
6 13
11 13
9 13
11 13
11 12 13
13
8 12 13
9 12 13
6 11 13
9 12 13
10 11 13
13
13
9 10 13
8 13
9 10 13
10 13
11 12 13
13
13
12 13
11 12 13
11 13
6 12 13
9 12 13
10 13
13
9 12 13
10 11 13
10 13
11 13
7 11 13
10 12 13
9 12 13
11 12 13
9 11 13
9 10 13
12 13
9 11 13
9 10 13
11 13
8 10 13
9 11 13
9 11 13
13
9 11 13
13
11 13
7 10 13
10 13
13
10 13
10 11 13
10 11 13
10 11 13
10 11 13
9 11 13
10 11 13
9 11 13
9 10 13
11 13
11 12 13
10 13
12 13
11 13
10 13
10 11 13
11 13
10 11 13
11 12 13
11 13
10 13
10 13
13
10 13
10 13
10 13
10 11 13
10 13

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord