AntoineChocolat

#202098VL2

12

5 384

5 962

Tiêu chuẩn giải đấu (65/94)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 4→9: 7550
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 4→9: 7550
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
49/50
0/100
Chi phí nâng cấp 3→7: 1600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 101Thời gian yêu cầu:  ~9 ngày
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
1/2
0/4
0/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 15Thời gian yêu cầu:  ~4 tuần
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
4/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 16
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
2/2
4/4
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→12: 75000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 26
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 30
2/2
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 32
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 26
2/2
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 33
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
2/2
4/4
7/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→12: 75000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 23
4/4
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 26
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33

Đường đến tối đa (5/94)

9 10 11 12 13
800/800
1000/1000
2000/2000
2389/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2611Thời gian yêu cầu:  ~22 ngày
2000/2000
2176/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 2824Thời gian yêu cầu:  ~24 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
2190/5000
Chi phí nâng cấp 5→12: 85400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 2810Thời gian yêu cầu:  ~24 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
1546/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 3454Thời gian yêu cầu:  ~29 ngày
2000/2000
3184/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1816Thời gian yêu cầu:  ~16 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
1573/5000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 3427Thời gian yêu cầu:  ~29 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
1185/5000
Chi phí nâng cấp 1→12: 85625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 3815Thời gian yêu cầu:  ~32 ngày
2000/2000
2728/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 2272Thời gian yêu cầu:  ~19 ngày
4192/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 808Thời gian yêu cầu:  ~7 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
1019/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 3981Thời gian yêu cầu:  ~34 ngày
928/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 4072Thời gian yêu cầu:  ~34 ngày
1000/1000
2000/2000
1229/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 3771Thời gian yêu cầu:  ~32 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
2182/5000
Chi phí nâng cấp 6→12: 85000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 2818Thời gian yêu cầu:  ~24 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
2363/5000
Chi phí nâng cấp 1→12: 85625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 2637Thời gian yêu cầu:  ~22 ngày
2000/2000
1001/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 3999Thời gian yêu cầu:  ~34 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
2727/5000
Chi phí nâng cấp 4→12: 85550Chi phí nâng cấp 4→13: 185550Thẻ cần thiết: 2273Thời gian yêu cầu:  ~19 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
1610/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 3390Thời gian yêu cầu:  ~29 ngày
2000/2000
2992/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 2008Thời gian yêu cầu:  ~17 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
1074/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 3926Thời gian yêu cầu:  ~33 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
953/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 4047Thời gian yêu cầu:  ~34 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
3316/5000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1684Thời gian yêu cầu:  ~15 ngày
1000/1000
2000/2000
1117/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 3883Thời gian yêu cầu:  ~33 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
998/5000
Chi phí nâng cấp 1→12: 85625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 4002Thời gian yêu cầu:  ~34 ngày
100/100
200/200
400/400
366/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 4→11: 35550Chi phí nâng cấp 4→13: 185550Thẻ cần thiết: 1434Thời gian yêu cầu:  ~120 ngày
400/400
449/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1351Thời gian yêu cầu:  ~113 ngày
100/100
200/200
400/400
278/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1522Thời gian yêu cầu:  ~127 ngày
400/400
144/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1656Thời gian yêu cầu:  ~138 ngày
400/400
309/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1491Thời gian yêu cầu:  ~125 ngày
100/100
200/200
12/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 2188Thời gian yêu cầu:  ~183 ngày
597/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1203Thời gian yêu cầu:  ~101 ngày
454/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1346Thời gian yêu cầu:  ~113 ngày
800/800
168/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 832Thời gian yêu cầu:  ~70 ngày
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
274/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1526Thời gian yêu cầu:  ~128 ngày
200/200
400/400
184/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1616Thời gian yêu cầu:  ~135 ngày
100/100
200/200
400/400
677/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→11: 35600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1123Thời gian yêu cầu:  ~94 ngày
100/100
200/200
400/400
457/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→11: 35000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1343Thời gian yêu cầu:  ~112 ngày
100/100
200/200
400/400
377/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→11: 35600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1423Thời gian yêu cầu:  ~119 ngày
578/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1222Thời gian yêu cầu:  ~102 ngày
100/100
200/200
400/400
476/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→11: 35000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1324Thời gian yêu cầu:  ~111 ngày
100/100
200/200
400/400
363/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1437Thời gian yêu cầu:  ~120 ngày
100/100
200/200
400/400
475/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→11: 35600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1325Thời gian yêu cầu:  ~111 ngày
200/200
400/400
349/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1451Thời gian yêu cầu:  ~121 ngày
100/100
200/200
400/400
342/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→11: 35000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1458Thời gian yêu cầu:  ~122 ngày
400/400
402/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1398Thời gian yêu cầu:  ~117 ngày
200/200
400/400
297/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1503Thời gian yêu cầu:  ~126 ngày
10/10
20/20
50/50
38/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 262Thời gian yêu cầu:  ~66 tuần
10/10
20/20
50/50
58/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 242Thời gian yêu cầu:  ~61 tuần
52/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 148Thời gian yêu cầu:  ~37 tuần
10/10
16/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 354Thời gian yêu cầu:  ~89 tuần
20/20
11/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 339Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
1/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 199Thời gian yêu cầu:  ~50 tuần
34/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 266Thời gian yêu cầu:  ~67 tuần
20/20
50/50
3/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 297Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
25/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 325Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
10/10
20/20
22/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 328Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
34/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 266Thời gian yêu cầu:  ~67 tuần
37/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 263Thời gian yêu cầu:  ~66 tuần
50/50
30/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 270Thời gian yêu cầu:  ~68 tuần
13/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 357Thời gian yêu cầu:  ~90 tuần
50/50
6/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 294Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
10/10
20/20
50/50
24/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 276Thời gian yêu cầu:  ~69 tuần
10/10
20/20
9/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 341Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
88/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 212Thời gian yêu cầu:  ~53 tuần
50/50
48/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 252Thời gian yêu cầu:  ~63 tuần
20/20
50/50
63/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 237Thời gian yêu cầu:  ~60 tuần
10/10
20/20
24/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 326Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
10/10
20/20
4/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 346Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
19/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 281Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
50/50
25/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 275Thời gian yêu cầu:  ~69 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 12)

-11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 +1
9 12
11 12
5 12
9 12
12 13
11 12
7 12
1 12
11 12
12
9 12
12
10 12
6 12
1 12
11 12
4 12
9 12
11 12
9 12
8 12
7 12
10 12
1 12
4 11 12
10 11 12
7 11 12
10 11 12
10 11 12
3 9 12
11 12
11 12
11 12
12 13
12 13
11 12
9 11 12
3 11 12
6 11 12
3 11 12
3 7 12
11 12
6 11 12
7 11 12
12 13
3 11 12
9 11 12
6 11 12
10 11 12
9 11 12
8 11 12
6 12
7 11 12
12
6 9 12
9 10 12
12
11 12
9 11 12
10 12
6 10 12
11 12
11 12
10 11 12
12 13
12 13
9 12
10 11 12
6 11 12
6 10 12
11 12
10 11 12
9 11 12
7 10 12
6 9 12
11 12
10 11 12
10 12
10 12
12
9 12
9 11 12
9 10 12
10 12
10 12
10 11 12
9 10 12
10 12
11 12
9 10 12
10 12
9 11 12
10 11 12
10 12

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord