بوادي سيتي

#YQUPG0G2

43 085

32 / 50

مرحبا بالجميع✊🏽، شروط الكلان: الأخلاق والمشاركة بالحرب والتبرع. أسطورة التبرع الأسبوع ذا /By nwf

Nhận Vào Hội
Thành viên 32 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 43 085
Chiến Tích Cần Có 4 600
Clan Leader By_NWF
Phạm vi chiến tích 3 003 – 5 693
Thông tin hội
Vị trí Saudi Arabia
Đóng Góp Mỗi Tuần 3 348
Elder 3
Co-leaders 10
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Murad
#UJPRPUQC
13 5 693
2019-10-23 14:00:35
86
80
2 Co-leader
aayn101
#Q2VG220C
13 5 631
2019-10-23 17:30:29
358
200
3 Co-leader
Azzurri
#J0RPJPUU
13 5 569
2019-10-23 17:34:55
224
240
4 Co-leader
bodi
#8GJCQL2R
13 5 441
2019-10-23 16:23:22
424
220
5 Co-leader
almatary
#22QPJ09GJ
13 5 429
2019-10-21 21:50:44
30
0
6 Co-leader
cold_fear
#2U02V9G29
13 5 282
2019-10-23 16:05:30
290
240
7 Co-leader
aziz
#9RVLLP9R8
10 5 113
2019-10-23 17:41:22
0
260
8 Exceptional
#220GQPPY0
12 5 104
2019-10-22 17:32:51
58
120
9 iboovv
#YYRUCR0VG
10 4 829
2019-10-23 15:55:25
0
0
10
1
DHOOM_181
#28VJL9RV
10 4 744
2019-10-23 17:40:05
18
80
11
1
Co-leader
ALAZWARI
#JYLCL80Q
11 4 739
2019-10-22 19:22:54
18
0
12 Co-leader
مجرم قيمز
#8QCP2GJQ
12 4 704
2019-10-17 02:03:15
0
0
13 DyingDeath
#GYRRLQUP
10 4 603
2019-10-21 04:29:11
30
40
14 Leader
By_NWF
#9R90J8L8V
12 4 530
2019-10-23 17:20:36
38
160
15 Elder
ismail
#9YGUPCYP0
10 4 528
2019-10-15 18:47:19
0
0
16 Yousef_7878
#8PRGPPQYL
10 4 433
2019-10-23 11:04:03
214
220
17
2
omar
#YP9G2Q0LQ
9 4 433
2019-10-23 17:53:47
16
208
18 Pexg
#9R8J22CPG
9 4 431
2019-10-23 17:39:13
226
40
19
2
3zooozksa07
#8PLGVV0L
10 4 407
2019-10-23 10:17:46
164
120
20 Elder
علي بالحارث
#8L8288VQ
11 4 383
2019-10-22 03:26:25
60
80
21 5M0J5
#2PP0J0GGY
10 4 326
2019-10-23 16:47:51
140
280
22 psycho
#PJG8P0VPG
10 4 216
2019-10-05 05:00:46
0
0
23 MJHOLL
#2PL2YVJLP
9 4 133
2019-10-21 17:49:58
7
0
24 Hussain Omar
#PUR08VRRQ
10 4 105
2019-10-16 21:20:23
0
0
25 Co-leader
Nawaf92
#YY0VUPPCQ
10 4 072
2019-10-22 15:20:22
38
180
26 Elder
ابلع يا هطف
#YL9JRVCYV
9 4 048
2019-10-23 13:38:31
58
0
27 Đấu trường 12 hsoOon0980
#P9UG8RYPR
9 3 851
2019-10-23 16:29:22
358
160
28 Đấu trường 12 Grex
#9J9JY8J99
9 3 705
2019-10-22 17:50:50
110
80
29 Đấu trường 12 saga
#9LG8CCLPU
9 3 654
2019-10-23 16:43:44
289
220
30 Đấu trường 11 يوسف
#P8VP82828
9 3 512
2019-10-23 15:42:59
0
0
31 Đấu trường 10 The Terminator
#VPQ2JR2
11 3 291
2019-10-22 20:45:55
36
120
32 Đấu trường 10 DaOPGamer42
#8YUQ80PL8
10 3 003
2019-10-22 08:14:46
58
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord