الابطال

#YQLYYUJC

40 663

49 / 50

ان تكون عضوا في قبيله الابطال خير لك من أن تكون قائد في قبيله الخرفان

Nhận Vào Hội
Thành viên 49 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 40 663
Chiến Tích Cần Có 0
Clan Leader super hero
Phạm vi chiến tích 0 – 4 918
Thông tin hội
Vị trí Nhật Bản
Đóng Góp Mỗi Tuần 2 066
Elder 8
Co-leaders 10
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
2
Elder
ghost
#88Q8CGG00
11 4 918
2019-10-18 11:40:55
58
30
2
1
mostafa
#8RY202CPY
11 4 905
2019-10-17 18:54:00
56
120
3
1
Elder
SAAD SAAD
#P9J2YQ22C
10 4 828
2019-10-17 23:47:58
45
263
4 Elder
maximus
#80VUQGG2P
11 4 780
2019-10-18 10:44:20
244
160
5 Elder
لاعب
#PR9QPU22V
11 4 675
2019-10-18 11:09:03
178
167
6 الكبو
#9QUYU8R99
11 4 621
2019-10-16 03:56:59
165
120
7 رعد الصحراء
#2VLG2UVRU
10 4 547
2019-10-15 22:30:51
0
80
8 Co-leader
My NejM
#8PUQRY8QP
10 4 545
2019-10-18 10:23:38
405
236
9 Co-leader
بلاكات
#PURJ00CVY
10 4 537
2019-10-18 11:07:25
73
60
10 THE KiNG
#2JUGRCV
10 4 446
2019-10-12 21:44:15
0
0
11
1
Ahmed DoksHa
#P2GRR882J
10 4 380
2019-10-18 06:22:15
0
20
12
1
Co-leader
المؤدب
#8V9988CPJ
11 4 378
2019-10-18 08:17:37
165
110
13 محمد
#9088288VP
9 4 216
2019-10-13 00:29:24
0
0
14 Elder
alpop
#8Y9QR0QP
11 4 203
2019-09-20 02:41:59
0
0
15 Elder
mish.da
#8URRQUJ
12 4 170
2019-10-07 00:57:49
0
0
16 Elder
مرمر
#9U2Y009Y8
10 4 155
2019-09-25 16:31:29
0
0
17 Co-leader
عبوود
#8P9C0U2PR
10 4 153
2019-09-26 21:09:30
0
0
18 Co-leader
ebrahemsayed
#8LRP2V8LU
10 4 138
2019-09-19 10:43:18
0
0
19 ابن الجنوب
#2JCPYGPVU
11 4 126
2019-10-05 22:31:43
0
0
20 atom2002
#2JCCLY22P
10 4 124
2019-09-27 17:49:51
0
0
21 islam
#2GQP0QUJC
10 4 112
2019-10-09 10:30:51
0
0
22 المدمر
#99Y8LVLQ0
10 4 066
2019-09-18 18:08:12
0
0
23 AMMAR MANSOUR
#PYLYGQJC0
9 4 052
2019-10-07 11:11:44
0
0
24 منير الحنين
#9J88GQPYP
9 4 043
2019-10-02 01:48:44
0
0
25 سيد الامراء
#RURJVJ29
10 4 039
2019-09-23 15:20:39
0
0
26 Leader
super hero
#988PJJVG8
10 4 007
2019-08-15 18:59:31
0
0
27 Co-leader
التنين الأبيض
#88Y2RQRGY
9 4 001
2019-08-07 10:45:23
0
0
28 izack_br89
#88V8QU9V8
10 4 001
2019-09-14 23:57:29
0
0
29 Đấu trường 12 Co-leader
علي بلاكات
#PJPY829JL
9 3 879
2019-10-16 18:00:36
148
150
30 Đấu trường 12 Co-leader
nr7
#PP0QUV0G
10 3 840
2019-10-17 09:24:47
120
200
31 Đấu trường 11 Co-leader
احمد
#YC09GCUQY
8 3 322
2019-10-18 11:35:22
10
0
32 Đấu trường 10 Co-leader
omar
#PGVYLPV9G
9 3 214
2019-10-18 10:40:37
39
20
33 Đấu trường 10 Elder
عمر
#PJVLQ2ULR
9 3 193
2019-10-18 10:32:20
42
20
34 Đấu trường 10 antrax
#8CP002R0Y
10 3 020
2019-10-16 04:26:20
20
30
35
1
Đấu trường 9 K7eL
#Y2VQ89J9V
6 2 851
2019-10-18 11:04:39
8
80
36
1
Đấu trường 4 احمد
#YCLY9C89J
5 1 075
2019-10-17 08:30:03
0
0
37
1
Đấu trường 4 Mazloum fox
#Y80L8QL0L
5 1 064
2019-10-18 07:58:48
40
30
38 Đấu trường 4 aziz ranime
#LPL0PQU9U
5 1 056
2019-10-18 10:45:32
4
20
39 Đấu trường 2 ابو خضر قاهرهم
#Y2RLVQRYC
4 326
2019-10-18 08:25:48
0
20
40 Đấu trường 1 kral. ali
#YGVJVCGPR
3 253
2019-10-18 04:56:23
21
20
41
2
Đấu trường 1 أحمد
#Y2C2YJPL2
3 223
2019-10-13 19:22:47
0
0
42
1
Đấu trường 1 فريزر
#LPY2QLLV9
3 177
2019-10-15 15:40:01
0
0
43
1
Đấu trường 1 اجلاد
#Y9QJV0VYY
3 158
2019-10-17 18:24:46
11
10
44
1
Đấu trường 1 رسول الحسين
#Y8GCY0JGC
3 122
2019-10-15 20:29:31
0
10
45
1
Đấu trường 1 الا مبراطور
#L228LGYUC
3 111
2019-10-18 08:01:56
0
10
46
1
Đấu trường 1 أيهم
#Y2VPVQR0V
4 61
2019-10-16 16:15:34
0
0
47
1
Đấu trường 1 mrwan $$
#YV0J8RVQG
2 59
2019-10-16 16:24:23
0
0
48
1
Đấu trường 1 الملك محمد
#YLLG2RJQC
3 58
2019-10-15 14:39:01
0
0
49
1
Đấu trường 1 الشيطان
#L890C9GGY
2 0
2019-10-17 15:46:42
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord