Try Me

#RJU909G

12 774

16 / 50

I want to build a team , of some very dangerous people , who i think can do some good.

Not at war!
This clan hasn't warred yet!

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord