Burp

#QLP0UV

47 192

47 / 50

pour burp, privilégions la binouze!

Collecting cards! Ends: 2019-10-21 10:17:06

Data for the last 10 wars

2019-10-19 14:45:54 -96
19 participants War Collection
thib Missed! 682 2/3
ikchte-frozen Missed! 1487
Ikchte nr.2 Missed! 1189
yassou015 0/1 210 1/3
Maxella 0/1 560 2/3
farce attaque 0/1 595 1/3
2019-10-15 06:11:13 +85
20 participants War Collection
hug009 0/1 980 2/3
2019-10-10 04:47:13 +114
19 participants War Collection
Maxella Missed! 840
lol Missed! 560 2/3
starniflet 1/1 560 2/3
NoMeFire 1/1 280 1/3
2019-10-03 11:47:56 -96
20 participants War Collection
lol Missed! 280 1/3
Tchooke Missed! 490 1/3
ikchte-frozen 1/1 297 1/3
2019-09-30 20:34:55 +108
19 participants War Collection
Zombie pnl Missed! 1400
Ikchte nr.2 1/1 892 2/3
2019-09-26 09:11:15 -43
18 participants War Collection
thib Missed! 682 2/3
ikchte-frozen 1/1 297 1/3
SrK_Replay 0/1 420 2/3
2019-09-24 07:29:39 -44
21 participants War Collection
waladail Missed! 1050
Xena la folle Missed! 577 2/3
LEGRANDNAME Missed! 840
Ohara 1/1 280 1/3
Stelloubidou 0/1 840 2/3
2019-09-21 20:34:05 -42
22 participants War Collection
Ikchte nr.2 0/1 297 1/3
Xena la folle 1/1 192 1/3
Ohara Missed! 1400
grillo_gamer Missed! 909
le beouf Missed! 560 1/3
Nami Missed! 1050
2019-09-19 12:33:38 +110
18 participants War Collection
Albatorix 1/1 1190 2/3
ikchte-frozen Missed! 1189
Tchooke 0/1 490 1/3
Xena la folle 0/1 770 2/3
Ikchte nr.2 0/1 595 1/3
2019-09-17 10:51:24 +110
19 participants War Collection
arno the noob 0/1 385 1/3
Xena la folle Missed! 525
nolhan junior 1/1 840 2/3
Naughty War Collection
thib
2019-10-19 Missed! 682 2/3
2019-09-26 Missed! 682 2/3
ikchte-frozen
2019-10-19 Missed! 1487
2019-10-03 1/1 297 1/3
2019-09-26 1/1 297 1/3
2019-09-19 Missed! 1189
Ikchte nr.2
2019-10-19 Missed! 1189
2019-09-30 1/1 892 2/3
2019-09-21 0/1 297 1/3
2019-09-19 0/1 595 1/3
yassou015
2019-10-19 0/1 210 1/3
Maxella
2019-10-19 0/1 560 2/3
2019-10-10 Missed! 840
farce attaque
2019-10-19 0/1 595 1/3
hug009
2019-10-15 0/1 980 2/3
lol
2019-10-10 Missed! 560 2/3
2019-10-03 Missed! 280 1/3
starniflet
2019-10-10 1/1 560 2/3
NoMeFire
2019-10-10 1/1 280 1/3
Tchooke
2019-10-03 Missed! 490 1/3
2019-09-19 0/1 490 1/3
Zombie pnl
2019-09-30 Missed! 1400
SrK_Replay
2019-09-26 0/1 420 2/3
waladail
2019-09-24 Missed! 1050
Xena la folle
2019-09-24 Missed! 577 2/3
2019-09-21 1/1 192 1/3
2019-09-19 0/1 770 2/3
2019-09-17 Missed! 525
LEGRANDNAME
2019-09-24 Missed! 840
Ohara
2019-09-24 1/1 280 1/3
2019-09-21 Missed! 1400
Stelloubidou
2019-09-24 0/1 840 2/3
grillo_gamer
2019-09-21 Missed! 909
le beouf
2019-09-21 Missed! 560 1/3
Nami
2019-09-21 Missed! 1050
Albatorix
2019-09-19 1/1 1190 2/3
arno the noob
2019-09-17 0/1 385 1/3
nolhan junior
2019-09-17 1/1 840 2/3

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord